قتل

مردی دارد در پارک مرکزی شهر نیویورک قدم میزند که ناگهان میبیندسگی به دختر بچه ای
حمله کرده است. مرد به طرف آنها می دود و با سگ درگیر میشود. سرانجام سگ را می کشد
و زندگی دختربچه را نجات می دهد.

« تو یک قهرمانی » : پلیسی که صحنه را دیده بود به سمت آنها می آید و می گوید

فردا در روزنامه هامی نویسند : " یک نیویورکی شجاع،جان دختر بچه ای را نجات داد" آن

"نیویورکی نیستماما من":  مرد میگوید

پس روزنامه های صبح مینویسند : " آمریکایی شجاعجان دختر بچه ای را نجات داد" آن

 مرد دوباره میگوید!:« اما من آمریکایی نیستم »

پس تو اهل کجائی ؟« من ایرانی هستم »

: فردای آنروز روزنامه ها اینگونه می نویسند

یک تندروی مسلمان ، سگ بی گناه یک آمریکایی را کشت 


 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید