لطفاً بیایید از خودمان شروع کنیم...عکس نوشته های فرهنگی!

بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. عیب هایی که شاید به نظر خودمان معمولی باشد و اهمیتی نداشته باشد یا همگانی باشد و فکر کنیم در جامعه به چشم نمی آید. ولی می توانیم با تفکر به آنها و سعی در تجدید رفتارهای بعضا زشت مان! فرهنگ خود را بهتر و غنی تر از گذشته کنیم که این تغییرات مطمئنا تاثیری مثبت، ولو اندک، در خود، خانواده و جامعه مان خواهد داشت. پس بیایید از خودمان شروع کنیم.

 

575896_694.jpg575897_894.jpg575898_528.jpg575899_733.jpg575900_208.jpg575901_731.jpg575902_645.jpg575903_382.jpg575904_375.jpg575905_602.jpg575906_764.jpg575907_579.jpg575908_773.jpg575909_313.jpg575910_528.jpg575911_562.jpg575914_760.jpg575915_835.jpg575916_550.jpg575917_523.jpg575918_209.jpg575919_427.jpg575920_352.jpg575921_845.jpg575922_701.jpg575923_278.jpg575924_911.jpg575925_411.jpg575926_985.jpg575927_493.jpg581799_502.jpg581800_969.jpg581801_128.jpg581802_247.jpg581803_653.jpg581804_956.jpg581805_234.jpg581806_880.jpg581807_149.jpg581808_432.jpg581809_391.jpg581810_436.jpg581811_728.jpg581812_268.jpg581813_406.jpg581814_431.jpg581815_725.jpg581816_614.jpg581817_197.jpg581818_505.jpg581819_942.jpg581820_756.jpg581821_447.jpg581822_532.jpg581823_213.jpg581824_230.jpg581825_366.jpg581826_325.jpg581827_386.jpg581828_531.jpg581829_912.jpg581830_916.jpg

 

/ 0 نظر / 74 بازدید