حرف خودت را بزن

 

 

حرف خودت را بزن

       برداشتاول

N  نفردوریکمیزنشستهاند. آنهامشغولبحثوگفتوگوهستند. همهآنهاسیگاریهستند. اماهیچیکازآنهانمیداندکهآیابقیهسیگاریهستندیانه. بحثداغمیشود. تکتکآنهاهوسسیگارکردهاند. اماچونهرنفر حدسمیزندکه  N- 1  نفرباقیماندهسیگارینیستندسیگارخودراازپاکتدرنمیآورد. بالاخرهدرپایانبحث نفر i   امبهخودجراتمیدهدوسیگاریراروشنمیکند.  N-1  نفرباقیماندههیچمخالفتینداشتهوبهترتیب  سیگارهایخودراازپاکتدرآوردهوروشنمیکنند. دوداتاقخودرافرامیگیردوهمهخوشحالمیشوند.

 

 

 

البتهتاحدودیهمافسوسمیخورندکهچرادرمیانهبحثسیگارنکشیدند.

 

       برداشتدوم

 

N  نفردوریکمیزنشستهاند. آنهامشغولبحثوگفتوگوهستند. بحثداغمیشود. نفر i   امسیگاریاست.  اما N- 1  نفرباقیماندههیچیکسیگارینیستند. البتهآنهانمیدانندکهدراینجمعفقطیکنفرسیگاریاست. فردسیگاریکههوسسیگارکردهاستازفرد j  اممیپرسدکهآیاباسیگارکشیدناومخالفتیداردیانه. ویدرجوابمیگویدکهاگر  N- 2  نفرباقیماندهمخالفتینداشتهباشندمنهممخالفتیندارم. فردسیگاریپسازپرسیدننظر N- 1 نفربالاخرهسیگارشراروشنمیکند.  N-1  نفرباقیماندهبهناچاردودوبویبدسیگارراتحملمیکنند. بهغیرازنفر  i  امهمهناراحتمیشوند. البتهتاحدودیهمافسوسمیخورندکهچرامخالفتخودباسیگارکشیدنرابیاننکردند.

 

 

   

 

  

 

      نکتههاودرسهایاستراتژیک:

۱- هیچگاهقضاوتخوددربارهمطلوبیتیکگزینهمشخصرابهمطلوبیتهمانگزینهدرنظردیگرانوابسته

نکنید.

۲- اگرواقعامیتوانیدنظراتدیگرانراصریحاپرسیدهوپاسخیصادقانهبشنویداصلاضرورتینداردکه

قضاوتوترجیحخودرابراساسحدسوگماندربارهنظراتدیگراناستوارکنید.

۳-  اگربهنکتههایفوقتوجهنکنیداکثریتازنتیجهنهائیخوشحالنخواهندشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید