ذینی سوم راهنمایی

– بنا به فرموده پیامبر(ص) چهار چیز مهمی که درقیامت مورد سؤال و حساب قرار می گیرند کدام اند؟

الف) عمرت را در چه راهی صرف کرده ای

ب) بدنت را در چه راهی فرسوده ساخته ای

ج) اموالت را از چه راهی کسب کرده و در چه راهی مصرف کرده ای

د) از دوستی پیامبر خدا و اهل بیت او هم سؤال می شود.

 

16 – با توجه به آیه ی «ان الذین یصلونَ عن سبیل الله لهم عذابٌ شدید بما نسوا یوم الحساب»

چه کسانی عذاب سختی خواهند دید؟ چرا؟

 

 کسانی که از راه خدا گمراه شدند چون روز حساب را فراموش کرده اند.

 

17 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟

1. روز حساب که اعمال انسان دقیقاً محاسبه و رسیدگی می شود را ....گویند.

2. شناخت خدای یگانه و جهان آفرین و ایمان به او را .... گویند.

3. زیباترین چیزی که انسان با خود به جهان آخرت می برد..... است.

4. .... پیوسته به یاد روز حساب بوده اند و از خوف این روز دست به گناه نمی زنند.

5. بهترین توشه برای روز قیامت .... است.

جواب :

1. یوم الحساب

2. توحید

3. اخلاق نیکو

4. متقین

5. تقوا

 

 

 

 

 

درس چهارم

18 – مصالح کار فرشتگان در بهشت چیست؟

ذکر الله اکبر و لااله الاالله – یاد خدا و اعمال نیکوی مؤمن

 

19 – آیا همه ی بهشتیان در یک مرتبه و یک درجه هستند؟ چرا ؟

خیر چون نسبت به میزان ایمان و خلوص و مقدار اعمال صالحشان تفاوت دارند.

 

20 – عذاب های جهنم و نعمت های بهشت نمود چه چیزهایی هستند؟

عذاب های جهنم نمود کفر و زشتی و گناه و ستم جهنمیان و نعمت های بهشتی نمود اخلاق و اعمال خوب بهشتیان است.

 

 

21 – طریق بهشت و طریق جهنم پوشیده از چه چیزهایی است؟

راه بهشت پوشیده از کوشش ها و رنج ها و مشکلات است و راه جهنم پوشیده از لذت ها و هوس ها و شهرهاست.

 

22 – طبق پاسخ ابوذر و چرا مردن برای ما ناپسند است؟

ابوذر فرمودند : به این علت که شما دنیای خود را آباد کرده اید و آخرت را خراب و ویران نموده اید در این دنیا به هوس ها و معصیت ها پرداخته و هر چه داشته اید در این دنیا مصرف کرده اید: زاویه توشه ای برای آخرت پیش نفرستاده اید.

 

23 – طبق پاسخ ابوذر حال ما پیش خدا چگونه است؟

اعمال خود را به کتاب خدا عرضه کنید ببنید خدا در کتابش چه می گوید و شما چگونه اید ؟ خدا می گوید و شما چگونه اید؟

خدا می گوید ابرار بهشتی اند و فجار جهنمی، بنگرید که شما از ابرارید یا از فجار

 

24 – با توجه به آیات قرآنی بهشت را توصیف کنید؟

درخت هایش انبوه و شاخه هایش به هم پیوسته است و زیر این شاخه های به هم پیوسته نهرهای زیبا روان است . خوردنی هایش همیشه آماده و سایه خنکش پیوسته پایدار است چنین بهشتی عاقبت و منزلگاه پرهیزگاران است.

 

25 – با توجه به آیات قرآنی جهنم را توصیف کنید؟

خداوند در قرآن می فرماید: ما برای ستمگران آتشی مهیا کرده ایم که شعله های آن چون خیمه ای آن ها را در بر می گیرد و اگر از شدت آتش آبی طلب کنند آبی چون آهن مذاب به آن ها داده می شود که چهره شان بریان شود، چه بد شربتی و چه بد منزلگاهی.

 

26 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. .... یعنی باغ و بوستان خرمی که انبوه درخت هایش سر به هم آورده اند.

2. نعمت ها و زیبایی های بهشتی از اعمال .... ساخته می شوند.

3. .... بهترین و برترین جایگاهی است که خدای مهربان آن را به پهنای آسمان و زمین و بلکه بزرگتر گسترده است.

4. رحمت خدا به افراد نیکوکار بسیار .... است.

جواب ها :

1. جنت

2. دنیایی ما

3. بهشت

4. نزدیک

 

درس پنجم : پیامبران

درس ششم : بیعت با پیامبر

 

درس پنجم

 

27 – تفاوت اصلی پیامبران الولعزم با پیامبران تبلیغی در چیست؟

پیامبران اوالعزم دارای دین و شریعت ویژه ای هستند ولی پیامبران تبلیغی دارای دین و شریعت ویژه ای نبودند و شریعت پیامبران بزرگ پیش از خود را ترویج می کردند.

 

28 – ویژگی های مهم پیامبران را نام ببرید؟

1. ارتباط با خدا از طریق وحی

2. عصمت از گناه و اشتباه

3. ایمان به هدف و استواری و استقامت در راه خدا

 

29. وحی یعنی چه ؟

پیام پنهان، القاء حقایق و معارف بر قلب و جان پیامبر به طوری که بر باطن جانش بنشیند و سرشار از بصیرت و یقین شود.

 

30 – دلیل عصمت و پیراستگی پیامبران از گناه و اشتباه چیست؟

به خاطر معرفت و بینشی عمیق بود که خدای متعال به آنان عنایت کرده بود. آنان زشتی و پلیدی گناه را به روشنی درک کرده بودند لذا خود را با گناه و عصیان هرگز آلوده نمی نمودند.

 

31 – هدایت عمومی یعنی چه؟

همه ی موجودات در هدایت خویش هر یک راه معینی را می پیمایند و از هدایت الهی برخوردارند و هدایتگر آن ها در این مسیر تکامل خدای جهان آفرین است که مایه حرکت و راه یابی و رشد و کمال را در وجودشان نهاده و این هدایت یک هدایت عمومی است.

 

32 – سه اصل اساسی که پیامبران انسان ها را به ایمان به آنها فرا می خوانند کدامند؟

توحید: شناخت خدای یگانه و جهان آفرین و ایمان به او ، معاد : ایمان به معاد و جهان آخرت و آینده ی جاودانه انسان،

نبوت : ایمان به پیامبران و یگانگی راه و هدف آن ها

 

33 – تفاوت پیامبران با انسان های معمولی چیست؟

به پیامبران وحی می شود اما به انسان های معمولی وحی نمی شود. پیامبران از گناه و اشتباه معصومند اما انسان های معمولی چنین نیستند.

 

 

 

 

 

درس ششم

34 – در دومین پیمان عقبه چه کسانی با پیامبر دیدار کردند؟ نتیجه ی این پیمان چه بود؟

هفتاد نفر از مسلمانان یثرب – با پیامبر پیمان دفاع و فداکاری بستند و مقدمات هجرت پیامبر به یثرب را فراهم کردند.

 

35 – چه عواملی باعث شد تا شخصی که آمده بود مصعب را از شهر بیرون کند دگرگون شود و ایمان آورد؟

حقایق نورانی و آسمانی قرآن مجید، جذابیت و زیبایی آیات آن، اخلاق و صبر و استقامت مصعب و قدرت منطق و روشنگری بیان مصعب

 

36 – پیامبر (ص) ...... را برای تبلیغ دین اسلام به یثرب فرستاد

 

 

37 – مفاد نخستین پیمان در عقبه ......،........،.......، بود.

 

 

38 – شش نفر از خزرجیان از یهودیان مدینه شنیده بودند که ......(ع) در کتاب آسمانی خود خبر از پیامبری ، پیامبر در مکه داده است.

 

39 - آداب پذیرش دین اسلام این است که به .........و رسالت پیامبر(ص) گواهی می دهیم.

جواب :

36 – مصعب

37 – به خدا شرک نورزند – دزدی نکنند – فرزندان خود را نکشتند به یکدیگر تهمت نزنند

38 – حضرت موسی (ع)

39 – یگانگی خدا

 

درس هفتم : مکر مشرکان

درس هشتم :‌هجرت پیامبر

 

درس هفتم

40 – مشکلات هجرت مسلمین را بنویسید؟

مسلمانان صدر اسلام چگونه بر این مشکلات فائق می آمدند؟

ترک شهر و دیار و خانه و زندگی – همراه بردن کودکان خردسال در این سفر طولانی و سخت – نداشتن شغل و درآمد و خانه در دیاری ناآشنا و ...

اما مسلمانان صدر اسلام با اعتماد به وعده ها و یاری خدا بر این مشکلات فائق آمدند.

 

41 – آگاه شدن کفار از هجرت و پایداری و استقامت و ایثار مسلمانان چه تأثیری برآنان گذارد وقتی مشرکان پایداری و استقامت مسلمین را مشاهده کردند ترسیدند که مسلمانان با این هجرت در مدینه پایگاهی قدرتمند تشکیل دهند و از آن پایگاه بر مشرکان بتازند لذا جلسه ای تشکیل دادند و تصمیم به قتل پیامبر(ص) گرفتند.

 

42 – در آیه «مکرو و مکرالله و الله خیرالماکرین» منظور از جمله ی «خداوند بهترین مکر کنندگان است» چیست؟

خداوند مکرها را به خودشان باز می گرداند.

 

43 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. پیامبر در پاسخ چاره خواهی مسلمانان به آنان مژده داد که اجر آخرت نصیب کسانی خواهد شد که در مشکلات .......و شکیبا باشند و بر .... توکل کنند.

2. کفار سرانجام تصمیم گرفتند که شبانه و مخفیانه حضرت ... را در بسترش بکشند

3. عواملی چو توکل به ......- در راه خدا ....... – خدا مشکلات هجرت را برمسلمانان آسان می ساخت.

جواب :

1. صبور – خدا

2. محمد (ص)

3. خدا - صبر – وعده ی

 

 

 

 

 

درس هشتم

44 – نقش والای حضرت علی (ع) در آغاز هجرت پیامبر به مدینه چه بود؟

وقتی پیامبر موضوع هجرتش را با علی ابن ابیطالب در میان نهار، او این خطر را پذیرفت که در بستر پیامبر بخوابد و جان خود را نثار ایشان نماید تا رسول خدا به سلامت قدم در مسیر هجرت گذارد.

 

45 – دو نمونه از امدادهای الهی را در واقعه ی هجرت پیامبربنویسید؟

تار عنکبوت در دهانه ی غار – سرکشی اسب سوارکار که پیامبر(ص) را تعقیب می کرد و به زمین خوردن سوارکار – لانه ی کبوتر وحشی در ورودی دهانه ی غار

 

46 – مبدأ تاریخ اسلامی چیست؟ چرا این مبدأ را برای تاریخ اسلام برگزیده اند؟

هجرت رسول خدا (ص) از مکه به مدینه – تا مسلمانان د رهمه ی روزگاران به رسول خدا تأسی جویند و پیوسته از ستم و جهل به عدل و علم و از سیئتا به حسنات هجرت کنند.

 

47 – خداوند در قرآن خطاب به مهاجرین و مجاهدین چه وعده داده است؟

پس کسانی که هجرت کردند و از خانه و زندگی شان بیرون رانده شدند و در راه خدا آزار دیدند و اذیت کشیدند و در راه خدا پیکار و نبرد کردند و کشته شدند خدا سیئتاتشان را بپوشاند و بیاموزد به بهشت هایی که زیر درخت های انبوهش نهرها جاری است داخلشان کند که این ثواب و هدیه ای الهی است و البته حسن ثواب پیش خداست.

 

48 – بهترین جهادها کدام است؟

جهاد با هوس ها و شهرت ها

 

49 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. پیامبر (ص) در آغاز هجرت مدت ......شباه روز در غار پنهان بود و در این مدت ......شبانه برای وی آب و غذا می برد.

2. بهترین هجرت ها، هجرت از .....و ........است.

3. .... رسول خدا (ص) از .......به .......مبدأ تاریخ اسلامی است.

4. پس از ورود پیامبر(ص) به مدینه ، پیامبر نخست در دهکده ی ....فرود آمد تا حضرت علی(ع) و همراهانش به او بپیوندند.

جواب :

1. سه – حضرت علی (ع)

2. گناه – زشتی

3. هجرت – مکه – مدینه

4. قبا

 

درس نهم :‌ اجتهاد و رهبری

درس دهم : مساوات در برخورداری از بیت المال

 

درس نهم

 

50 – نیروی اجتهاد چه اثری در جامعه بزرگ اسلامی دارد؟

1. به جامعه بزرگ اسلامی تحرک و جنبش می دهد و نیروهای عظیم مسلمین را رهبری و هدایت می کند

2. فقیه از کج روی ها، تند روی ها، تأویل ها و تفسیرهای غلط نااهلان مغرض جلوگیری می کند.

 

51 – فقیه اسلام شناس کامل باید در چه ابعاد شناخت و دقت و آگاهی داشته باشد و چگونه مشکلات اسلامی را چاره جویی کند؟ احکام و قوانین فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اخلاقی دین را به خوبی بشناسد و با نیروی اجتهاد و تدبیر و شجاعت رهبری نماید و ازیاری و مشاهده ی افراد آگاه و متقی استفاده کند و مشکلات جامعه ی اسلامی را چاره جویی کند.

 

52 – پیامبر در مورد فقیهان چه فرموده است؟

فقیهان از جانب پیامبران امین امت است می باشند.

 

53 – رهبری و ولایت امت اسلامی را چه کسی برعهده می گیرد؟ مسؤولیت های او و مردم چیست؟

در زمان غیبت امام زمان (عج) فقیه عادل پرهیزگار که بتواند مسؤولیت های رهبری را کاملاً ایفا نماید ولایت و رهبری امت اسلام را برعهده می گیرد. مسؤولیت های او این است که علاوه بر استنباط احکام دین، رهبری مردم را برعهده گیرد مسلمانان نیز چنین شخص آگاه و اسلام شناس و قاطعی را به رهبری و ولایت می پذیرند و از رهنمودهایش اطاعت می کنند و در پناه ولایت و رهبری او به پیروزی کامل می رسند.

 

54 – استنباط یعنی چه ؟

یعنی به دست آوردن، تحقیق و جست و جو یافتن

 

55 – فقیه و مجتهد برای فهم و استنباط احکام دین باید در چه علومی تخصص و مهارت داشته باشد؟

استنباط احکام، علم رجال و درایه، اصول و ادبیات عربی, اصول قرآن و احادیث

 

56 – آیا به هر حدیثی می توان اعتماد کرد؟ چرا؟

خیر – زیرا در بین کتب، احادیث، احادیث جعلی و دروغین هم وارد شده است که پیامبر و امامان آن ها را نفرموده اند.

 

57 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟

1. کسی را که کارشناس و متخصص در استنباط احکام دین است را ........و .........گویند.

2. علم رجال یعنی شناخت ..... و علم درایه یعنی شناخت انواع ........

3. احادیث را با توجه به ........و ........می توان تفسیر کرد.

4. برای آگاهی از احکام دین و قوانین اسلام به ........و .......مراجعه می کنیم.

جواب :

1. فقیه و مجتهد

2. راویان حدیث – حدیث

3. آیات قرآن – احادیث دیگر

4. فقیه و مجتهد

 

درس یازدهم : جهاد و دفاع در برابر اسلام

درس دوازدهم :‌ فروبردن خشم چگونه ممکن است؟

 

درس یازدهم

 

63 – امام خمینی (ره) درباره اهمیت دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی چه فرموده اند؟

دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی امری است که در مواقع خطر تکلیف شرعی، الهی و ملی است و بر تمام قشرها و گروه ها واجب است.

 

64 – جهاد ابتدایی یعنی چه ؟ هدف از این جهاد چیست؟

برای سرنگون کردن مستکبرین و نجات محرومین با دستور ولی مسلمین انجام می شود تا محرومین را از ظلم و ستم نجات بخشند و هدایت و ارشاد کنند.

 

 

65 – جهاد داخلی یعنی چه ؟ اهل بغی چه کسانی هستند؟

نوعی جهاد دفاعی است بر علیه کسانی که در داخل کشور اسلامی توطئه کنند، آرامش را از جامعه سلب کنند، حکومت اسلامی را تضعیف کنند و به وسیله ی غرور و تخریب درصدد براندازی حکومت اسلامی باشند. اهل بغی کسانی هستند که بر ولی مسلمین خروج کرده اند و از اطاعت رهبری خارج شده اند که جنگ با این افراد یا جهاد داخلی گویند.

 

66 – هدف از جهاد دفاعی چیست؟

 

 بیرون راندن متجاوز بیگانه سرکوب او

 

67 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟

1. دین اسلام مردم را با .........و .........مردم را به ایمان و تقوا و اعمال نیکو دعوت می کند.

2. در معامله ی بین مؤمنین و خدا، خریدار .....، فروشنده ......، جنس .....، ثمن .....می باشد.

3. در جهاد دفاعی مسلمانان باید برای بیرون راندن متجاوز و سرکوب او .......شوند.

4. جهاد در لغت به معنی ........و در فرهنگ اسلامی ... می باشد.

5. جنگ احزاب یک نوع جهاد ........ می باشد.

جواب :

1. بیان و برهان روشن

2. خداست، مؤمنین ، جان و مال و هستی مؤمن ، بهشت خدا

3. بسیج

4. تلاش و کوشش – پیکار و جهاد مسلحانه در برابر دشمنان اسلام

5. دفاعی

 

 

 

 

 

درس دوازدهم

68 – با توجه به سخن حضرت عیسی (ع) شدیدترین عذاب روز قیامت چیست و چگونه می توانیم خود را از این عذاب در امان نگه داریم؟

شدید ترین عذاب در روز قیامت خشم خداست و باز فرمودند: خشم خود را فرو برید تا از خشم خدا در قیامت در امان باشید.

 

69 – پیامبر گرامی در مورد کسی که خشم خود را فرو می برد چه می فرمایند؟

هر کس خشمش را فرو خورد خشمی که می توانسته اعمال نماید – خداوند دلش را از امن و ایمان پر می کند.

 

70 – همانندی یعنی چه ؟

برای تسلط بر خشم ، خود را همانند کسی نشان دهید که بر خشمش مسلط است و با همانندی و تشبیه به خوبان می توانیم صفات خوب و از آن جمله پیروزی بر خشم را در خود پرورش دهیم .

 

71 – با استفاده از آیه ی «و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و اللهٌ یحبّ المحسنین» دو ویژگی مهم نیکوکاران را بنویسید؟

1. خشم خود را فرو می برند.

2. از مردم در می گذرند.

 

72 – خداوند خشم را برای چه اموری در نهاد انسان قرار داده است؟

برای رویارویی با خطرها و دشمن ها تا با این قدرت بر دشمن ستمگر بتازد.

 

73 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. خشم باید در اختیار .... و ..... باشد در موارد لازم کظم ......کنیم.

2. شدیدترین عذاب روز قیامت ........است.

3. کظیم غیظ یعنی .........بردن یا ...........خشم

جواب :

1. عقل و خرد – غیظ

2. خشم خدا

3. فرو – خوردن

 

درس سیزدهم : خانواده

درس چهاردهم :‌ اهل بیت پیامبر، حاملان علوم الهی

 

درس سیزدهم

 

75 – حجاب و عفت زنان چه آثاری را به دنبال دارد؟

تقویت بنیان خانواده - حفظ ارزش زن جلوگیری از ابتذال و تباهی

 

76 – فواید و اثرات تشکیل خانواده را بنویسید؟

1. نیمی از دین از دستبرد شیاطین محفوظ است

2. بهترین عامل برای دوری از گناه و حفظ و گسترش ارزش های الهی

 

77 – وظایف فرزندان در مقابل پدرو مادر چیست؟

 

پدر و مادر خود را اکرام و احترام و احسان کنند. تا آن جا که فرمانشان بر خلاف فرمان خدا نیست از آنان اطاعت کنند و به هنگام پیری و ناتوانی با تمام احترام از آنان نگه داری و پرستاری نمایند.

 

78 – با توجه به آیه ی شریفه ی «و وصینا الانسان بوالدیه احسانا» خداوند انسان را به چه چیزی سفارش می کند؟

نیکوکاری به پدر و مادر

 

79 – در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. از جمله حقوق فرزندان بر پدر و مادر این است که برای او .......نیکو انتخاب کنند.

2. پوشیده بودن زنان در جامعه اسلامی موجب تقویت ......خانواده می شود.

3. وظیفه کار و .... است که برعهده ی هر یک از .... خانواده است.

جواب :

1. نام

2. بنیان

3. مسؤولیتی – اعضاء

 

 

درس چهاردهم

80 – از حدیث ثقلین چهار نکته مهم استفاده می شود. آن ها را بنویسید؟

قرآن و عترت به عنوان مرجع و مایه ی هدایت و سعادت مردم معرفی شده اند. این دو جدایی ناپذیرند . معتبر و راه گشای مشکلات فردی و اجتماعی مسلمانان خواهند بود. مسلمین در طول حیات خویش به آنان مراجعه نمایند و سعادت و پیروزی زندگی دنیا و آخرت را در پناه آنان تأمین نمایند.

 

81 – سفارش خدا به پیامبر درباره ی تربیت و تعلیم حضرت علی (ع) چه بوده است؟

فرمودند : خداوند به من سفارش کرده است تو را تربیت نمایم و علوم و معارف دین را بیاموزم و خدا فرموده است که جان تو پذیرا و نگهدارنده ی این معارف است.

 

82- معارف غنی و فقه متین شیعه از کدام منابع سرچشمه می گیرند؟

قرآن کریم – سنت – پیامبر سخنان اهل بیت

 

83 – پیامبر در راه ابلاغ و بیان معارف و احکام دین با چه مشکلاتی روبرو بودند؟

پیامبر ناچار بود به اندازه ی درک و فهم مردم سخن بگوید – سه سال دعوت سری و مخفیانه – سه سال محاصره اقتصادی در شعب ابی طالب – هجرت مسلمین به حبشه – هجرت مسلمانان به مدینه – جنگ های متعددی که پیش می آمد.

 

84 – در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. پیامبر فرمودند : من دو چیز گرانبها در بین شما به امانت می گذارم تا هنگامی که به آن دو تمسک جویید .......نمی شوید.

2 . دو چیز گرانبها که پیامبر (ص) در حدیث ثقلین به آن اشاره فرمودند شامل .........و ..... بودند

3. پیامبر اکرم مدت سه سال دعوت ........نداشت.

4. ........ به دستور پیامبر علوم و معارف دین را با کمال دقت ثبت می کرد تا علاوه بر نور الهی امامت این نوشته ها را هم در اختیار .......بعد از خود بگذارد.

جواب :

1. گمراه

2. قرآن و اهل بیت

3. علنی

4. حضرت علی (ع) - امامان

 

درس پانزدهم : رفتار ائمه در برابر خلفای جور

درس شانزدهم : شیعه و سنی

 

85 – چرا امام حسین (ع) تصمیم گرفت با حکومت ضد اسلامی یزید مخالفت کند و با او به مبارزه برخیزد؟

امام برای رسوا ساختن حکومت بنی امیه به سفارش پیامبر(ص) مصلحت اسلام و مسلمین را بر این دید که در برابر یزید قیام کند و به جهانیان بفهماند که فرزند پیغمبر با حکومت ضد اسلامی یزید مخالف است و با آن مبارزه می کند.

 

86 – دو مسؤولیت اساسی پیامبر را بنویسید؟

1. حکومت اسلامی تأسیس کند تا قوانین الهی و برنامه های دین را اجرا کند و جامعه را اداره کند.

2. مرجع دینی و علمی مردم بود یعنی مردم برای فراگیری و فهم ا حکام دین به او مراجعه می کردند و از او می آموختند.

 

87 – در زمینه ی مسؤولیت ها امام چه تفاوتی با پیامبر داشت؟

بر پیامبر وحی می شود اما احکام و قوانین شریعت بر امام وحی نمی شود.

 

88 – چرا ائمه شیوه های متفاوتی را برای انجام مسؤولیت خویش برمی گزیدند؟

چون شرایط زندگی هر امامی با امام دیگر متفاوت بود و با توجه به اوضاع و شرایط ویژه ای که با آن روبرو بودند، شیوه ی مناسبی را در پیش می گرفتند.

 

89 – هر یک از روش های مبارزه علیه حکومت های جور که در عبارت های زیر بیان شده است مربوط به کدام یک از امامان معصوم (ع) بوده است؟

الف) با قدرت و سرعت بیشتر به بیان معارف دین می پرداختند.

ب) با قیام و مبارزه علیه حکومت بنی امیه به شهادت رسید.

ج) با دعا و مناجات هایی که می خواند دل مردم را بیدار می کرد.

 

جواب :

الف) امام باقر (ع) – امام صادق (ع) –

ب) امام حسین (ع)

ج) امام سجاد (ع)

 

90 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. در زمان غیبت امام زمان (عج) .... دین و .... امام دوازدهم با ارشاد و راهنمایی آن امام غایب با حکومت های جور ..... می کنند.

2. حکومت حضرت علی (ع) .....سال و .......ماه و حکومت امام حسن (ع) مدت .......طول کشید.

3. هدف مأمون از مسافرت امام رضا (ع) به خراسان دور کردن .......از .....در مدینه و کنترل اعمال و .........و ........امام از نزدیک بود.

4. ........وارث علوم نبوت و حافظ و مجری آن ها است.

5. نهایت آرزوی هر یک از امامان تأسیس .......اسلامی و براندازی حکومت های ......است.

جواب :

1. علمای – نایبان – مبارزه

2. چهار – نه محدودی

3. امام – یارانش – رفت و آمدهای

4. امام

5. طاغوتی و سلطنتی

 

درس شانزدهم

91 – آیه « واعتصمو بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا» را ترجمه کنید؟

همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید

 

 

92 – جهان اسلام چگونه می تواند به عنوان یک امت واحد و نیرومند در سطح بین المللی حاضر شود؟

زمانی که از اختلافات و نزاع داخلی هر چند کوچک و گذرا پرهیز کنند و نیروی عظیم خود را بشناسند و به سوی یک هدف متمرکز سازند و همه با هم در راه عظمت اسلام و ترقی و تعالی و پیروزی جهان اسلام گام بردارند.

 

93 – دو مورد مهم از مواردی که پیامبر(ص) در زمان حیات خویش درباره ی جانشینی بعد از خود سخن گفته اند را بنویسید؟

1. در غدیرخم

2. در دومین میهمانی عشیره ی اقربین

 

94 – اعتقاداتی که موجب وحدت و اتحاد بین شیعه و سنی می گردد را بنویسید؟

یک دین و یک پیامبر دارند، به سوی یک قبله نماز می گذارند، کتاب دینی و آسانی آنان قرآن است.

 

95- بنا بر اعتقاد شیعه کدام اصل دین همچون نبوت مقامی الهی است؟

 

 امامت

 

96 – علی ابن ابیطالب چگونه به خلافت رسید؟

بعد از عثمان بن عفان مردم با اصرار زیاد خود با حضرت علی (ع) بیعت کردند

 

97 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. امام خمینی (ره) در وصیت نامه ی خود فرمودند: خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را ... تشکیل می دهند.

2. پیامبر(ص) در بازگشت از آخرین حج خویش در محلی به نام ...، حضرت .... را به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خود معرفی کردند.

3 – اهل .... و .... باید از اختلاف هر چند کوچک و گذرا پرهیز کنند.

جواب :

1. مسلمین

2. غدیرخم، علی (ع)

3. سنت و شیعه

 

97 – آیه ی « واعتصموا بحبل الله جمعیاً و لا تَفرقوا» به چه چیزی اشاره دارد؟

به وحدت اشاره دارد.

 

درس هفدهم : ‌تطهیر باآب باران و آب چاه

درس هجدهم : غسل

 

درس هفدهم

 

98 – چند مورد از مطهرات را نام ببرید؟

آب، آفتاب، زمین، برطرف شدن عین نجاست

 

99 – تابش آفتاب چه چیزهایی را تطهیر می کند؟

 

 زمین ، ساختمان، در و پنجره و همه چیزهیی را که در ساختمان به کار برده شده و جزء آن محسوب می شود.

 

100 – آفتاب با چه شریطی تطهیر می کند؟

1. آن چیزتر باشد

2. عین نجاست برطرف شده باشد

3. آفتاب مستقیم بتابد

4. آفتاب به تنهایی خشک کند

5. یک دفعه خشک

 

101 – شرایط تطهیر به وسیله ی زمین را بنویسید؟

1. خود زمین پاک باشد

2. زمین خشک باشد.

3. اگر عین نجاست یا گل یا چیز متنجس دیگر در کف و ته کفش باشد به واسطه ی راه رفتن کاملاً برطرف شود.

 

 

102 – هر گاه باران در جایی جمع شود، این مقدار آب هنگام نزول باران حکم چه آبی دارد؟

حکم آب جاری را دارد اگر چه کمتر از مقدار کرباشد.

 

103 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. خوردن و آشامیدن چیز نجس ... است.

2. آب چاهی که از زمین می جوشد حکم .... را دارد.

3. اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست باران ببارد آن چیز ... می شود.

جواب :

1. حرام

2. آب جاری

3. پاک

 

درس هجدهم

104 – مراحل غسل ترتیبی را نام برده و به اختصار توضیح دهید؟

1. نیت

2. شستن سر و گردن

3. شستن طرف راست بدن از گردن تا کف پای راست

4. شستن طرف چپ بدن از گردن تا کف پای چپ

 

105 – غسل ارتماسی به چه شکلی انجام می شود؟

در این غسل انسان پس از پاک کردن بدنش نیت می کند و یکباره در آب فرو می رود به طوری که در یک لحظه تمام بدنش را آب فراگیرد.

 

106 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟

1. غسل به دو صورت .... و ... صورت می گیرد.

2. آب غسل باید .... و ..... باشد.

3. اگر در غسل به اندازه ی سر موئی از بدن نشسته باقی بماند غسل .... است.

4. در غسل ......ابتدا نیت کرده سپس سر و گردن و سپس طرف راست و طرف چپ شسته می شوند.

جواب :

1. ترتیبی و ارتماسی

2. پاک – غیر غصبی

3. باطل

4. ترتیبی

 

درس نوزدهم : تیمم

درس بیستم : لباس نمازگزار

 

درس نوزدهم

 

107 – در چه مواردی باید به جای وضو یا غسل تیمم کرد؟

1. آب نداشته باشیم و تهیه ی آن هم ممکن نباشد.

2. از استعمال آب بر جان و سلامتی خود بیم داشته باشیم.

3. وقت تنگ باشد

4. آب با ظرف آب غصبی باشد

5. آب در دسترس نباشد

 

108 – تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟

خاک – ریگ – کلوخ و سنگ پا و در صورت نبودن آن ها غبار پاک و اگر هم نبود بر گِل

 

109 - کلمات مناسب بنویسید.

1. تیمم بر خاک مخلوط صحیح ........

2. کسی که شک دارد اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت نمازش باقی می ماند یا نه باید ....

3. چیزهایی که وضو را باطل می کند تیمم بدل از وضو را هم .......می کند و چیزهایی که غسل را باطل می کند تیمم را هم باطل .......

جواب :

 

 1. نیست

2. تیمم کند

3. باطل- می کند

 

 

 

 

درس بیستم

110 – مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگذار پاک باشد را نام ببرید؟

1. خون زخم – دمل و جراحت

2. خون کمتر از درهم

3. لباس های کوچک

 

111 – زن در حال نماز از نظر پوشش چگونه باید باشد؟

تمام بدن و حتی سر و موی خود را باید کاملاً بپوشاند. گر چه کسی او را نبیند.

ولی پوشیدن مقداری از صورت که در حال وضو شسته می شود و دست ها و پاها تا مچ لازم نیست.

 

112 – کلمات مناسب بنویسید.

1. اگر نماز گزار بعد از نماز بفهمد که بدنش یا لباس نجس بوده است نمازش .... است.

2. با خون کمتر از درهم می توان نماز خواند اگر چه تطهیر آن ... باشد

3. اگر نمازگزار فراموش کند که لباسش نجس است و در بین یا بعد از نماز یادش بیابد باید نماز را .... بخواند.

4. نماز مرد با انگشتر یا بند ساعت طلا ..

/ 0 نظر / 62 بازدید