سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی

سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی

 

 

1- پارادایم در جامعه شناسی از نظر کوهن و ریتزر ... است ؟

الف - بخشی از نظریه و مکتب .

ب - در بردارنده تصور از موضوع نظریه ها ، روشهای تحقیق و مشالواره .

ج - در بردارنده نظریه ها .

 د - معادل با نظریه ها .

 

 

2- جامعه شناس گرایی به کدام معنی است ؟

الف–پدیده های اجتماعی در مقیاس بزرگ تفکر افراد و اعمال آنها را مؤکدا" تعیین می بخشد

ب - جامعه شناسی علم است .

ج - ساختارهای کلان در مقایسه با کنش گران مهمترند .

د - فرد از نظر حقوق از اهمیت کمتری برخوردار است .

 

 

3- عامل حرکت تاریخی از نظر اگوست کنت کدام است ؟

الف - تناقض درونی جامعه

ب - رشد علم اثباتی

ج - رشد هوش و دانش بشری

د- ناهماهنگی شیوه های تفکر

 

 

4- کدام عبارت مبتنی بر نظریه اسپنسر است ؟

الف - پیچیدگی مجموعه تکامل یافته ، علت دگرگونی کارکردها است .

ب - دگرگونی ساختار منجر به پیچیدگی کارکردهاست .

ج - دگرگونی ساختار و دگرگونی کارکرد اثر یکسان دارند .

د -دگرگونی ساختار و دگرگونی منجر به تمایز و منجر به وابستگی عناصر می شود .

 

 

5- کدام مورد همبستگی ارگانیکی را از همبستگی مکانیکی مورد توجه دورکیم بیشتر متمایز می سازد ؟

الف - تشابه پذیری عقیدتی -ارزشی .

ب - تشابه پذیری شغلی .

ج -تفاوت پذیری کارکردی .

د -تفاوت پذیری دینی .

  

 

6- در بحث تیپولوژی جوامع نظر دورکیم درباره ساخت جامعه کدام است ؟

الف - تعداد عناصر ، چگونگی عناصر و نحوه ترکیب آنها تعیین کننده اند .

ب - چیزی غیر از نحوه ترکیب عناصر مجموعه نیست .

ج -چند و چون عناصر تشکیل دهنده اجتماع تعیین کننده است .

د -چیزی غیر از چگونگی کنار هم قرار گرفتن اجتماع نیست .

 

 

7- مفهوم علیت منفرد در تاریخ از نظر ماکس وبر یعنی هرامری :

الف - چند علت خاص دارد که در همه حال قابل تکرار و تداوم هستند .

ب - چند علت خاص دارد که همواره قابل تکرار نیستند .

ج - یک علت خاص و منفرد دارد و قابل تکرار و تداوم نیست .

د - یک علت خاص و منفرد دارد ولی قابل تکرار و تداوم است .

 

 

8- کنش یک روستایی کشاورز در به کارگیری روشها و فنون نوین کشاورزی برای دستیابی به عملکرد بالاتر از دیدگاه وبر چه نوع کنشی است ؟

الف -عقلانی ناظر به ارزش

ب -عقلانی ناظر به هدف

ج -سنتی ناظر به هدف

د -  سنتی ناظر به ارزش

 

 

9- رابطه اخلاق و روح سرمایه داری از نظر وبر کدام است ؟

الف -رابطه شرط لازم اولی برای دومی

ب -زیربنا و روبنا

ج -هماهنگی انتخابی ( گزینش انتخابی )

د -علیت جامعه شناختی ( تسهیل کننده )

 

 

10 -مفهوم « شی شدن » به چه معنی است ؟

الف -بواسطه لوکاچ مطرح شده و با مفهوم از خودبیگانگی مارکس تفاوت ندارد .

ب -تعمیم یافته مفهوم از خودبیگانگی است و منظور آن است که در نظام سرمایه داری کلیه طبقات دچار از خودبیگانگی می شوند .

ج -تعمیم یافته مفهوم از خودبیگانگی مارکس است که صرفا" درمورد ساختار طبقاتی جوامع سنتی صادق است .

د -همان مفهوم از خودبیگانگی مارکس است .

 

 

11-درباره مفهوم طبقه اجتماعی از نظر کارل مارکس کدام عبارت صحیح است ؟

الف -افرادی با اشتراک در فرآیند اشتراک حقوقی ، اشتراک در اندیشه و داشتن دشمن مشترک .

ب -افرادی با اشتراک در فعالیت ، شیوه زندگی ، طرز فکر و فاصله با دیگر طبقات مانند روشنفکران .

ج -افرادی با تشابه در فرآیند تولید کالا یا خدمت و تشابه درآمد و تشابه قدرت مانند کارمندان یا کارگران .

د -افرادی با وحدت جایگاه ، آگاهی به وحدت ، احساس جدایی از دیگر طبقات و اراده اقدام مشترک برای ایجاد سازمان اجتماعی معین .

 

 

12 -زیمل حرکت از گروه دو نفری به سه نفری را قرین کدام می داد ؟

الف -افزایش میزان وفاق اجتماعی .

ب -تفاوت در کمیت .

ج -تغییر در کیفیت و روابط ساختاری گروه .

د -صرفا" افزایش تعداد افراد گروه .

 

 

13 -در نظریه های جامعه شناسی از مفهوم غریبه به چه امری اشاره شده است ؟

الف -حالت خاصی از طبقه کارگر.

ب - شخصیتی که نه کاملا" وارد گروه می شود و نه کاملا" از آن دست می کشد .

ج - شخصیتی که قصد ورود به گروه دوستانه را ندارد .

د -مفهوم اساسی در نظریه اعتقادی .

 

 

14 -نظام فرهنگ از نظر پارسونزبه چه امری اشاره دارد ؟

الف -الگوهای وسیع نمادی ، معنی و ارزش .

ب -به فرد کنش واقعی او .

ج -عامل مهمی در سازگاری ارگانیزم با نیازهای طبیعی .

د -عنصر اساسی انرژی در شخصیت انسانی .

 

 

15 -کدام عبارت با نظر پارسونز درباره  « تئوری » تطبیق می کند ؟

الف -همان فرضیه است که از آزمون تجربی موفق درآمده است .

ب -مجموعه ای از قضایا است که می تواند در پیش بینی حوادث به ما کمک کند .

ج -مجموعه ای از قضایا و قوانین است که به صورت منطبق با هم مرتبطند .

د -شبکه ای از مفاهیم انتزاعی است که به خوبی با هم مرتبطند . 

 

 

16 -در دیدگاه پارسونز رابطه شخصیت با ارگانیسم مثل رابطه .... است .

الف -سیاست با فرهنگ

ب- سیاست با اقتصاد

ج -فرهنگ با اجتماع

د -فرهنگ با اقتصاد

  

 

17 -اختلاس یا سوء استفاده از اموال دولتی از نظر مرتون چه نوع انحرافی است ؟

الف -واپس گرایی

ب -ماسک گرایی

ج -طغیان

 د- بدعت

 

 

18 -محور اصلی بحث مرتون درباره ساخت اجتماعی و آنومی تبیین کدام امر است :

الف -انحراف و کجروی تعدادی از افراد چیزی نیست ، مگر اقتضای ساختار و انجام یافتن آنچه که از نظر علمی انتظارش می رود .

ب -رفتار فردی و واقعی اجتماعی به طور تنگاتنگ در هم تنیده هستند .

ج–ساخت اجتماعی مجموعه ای از اهداف و وسایل نیل به هدفها است که پذیرفته شده است

د -  شیوه های انطباق فرد با محیط اجتماعی چگونه رخ می دهد .  

 

 

19 -کدام عبارت در انتقاد از دارندوف صحیح است ؟

الف -در جامعه که گروه بزرگی با نظام اجتماعی خاص ،  ذاتا" پیوند وجود دارد و نابرابری و وفاق و تضاد ذاتی و دائمی نیست . 

ب -در جامعه وفاق و تضاد همیشه دو چهره از یک واقعیت نیست ، هرچند گاهی چنین است .

ج -نظریه نظم و نظام اجتماعی صرفا" مفهومی است و دارندوف به این نکته توجه نکرده است و آن را بیان واقعیت خارجی دانسته است .

د -نقد دارند ورف بر مارکس و ندیدن تضاد اقتصادی به عنوان ریشه و اصل با واقعیات دنیای امروز ناسازگار است .

 

 

20 - تصور اساسی در نظریه کنش متقابل :

الف -معطوف به روابط اجتماعی یا ساختمانهای اجتماعی در سطح کلان است .

ب -معطوف به شبکه روابط اجتماعی است .

ج -صرفا" معطوف به کنش متقابل بین کنش گران است .

د –معطوف به کنش متقابل بین کنشگران و معناهایی که کنشگران برای اعمال خود دارند.

سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی

 

 

21 -من فاعلی از نظر مید کدام است ؟

الف -بخشی از خود است که جنبه اجتماعی دارد .

ب -همان خود است که جنبه ابتکاری و ویژگیهای خاص فرد را در بر دارد .

ج -همان خود است که در جریان اجتماعی شدن ساخته می شود .

د -همان من مفعولی است که در جریان اجتماعی شدن قرار نمی گیرد .

 

 

22 -کدام مورد در تصویر بلومر بیش از همه در روابط متقابل افراد مؤثر واقع می شود ؟

الف -تفسیر کنشگر از شرایط .

ب -جاذبه هائی که برای کنشگر محسوب می شود .

ج -موبی واسطه محیطی .

د -نهادهای اجتماعی .

 

 

23 -اصلی ترین مبین یا عامل تعیین کننده رفتار انسان در دیدگاه مبادله هومنز دارای کدام ویژگی است ؟

الف -اجتماعی -عینی

ب -اقتصادی -عینی

ج -زیستی -روانی

د -فرهنگی -  ذهنی

 

 

24- با توجه به نظریه مبادله هومنز کدام عبارت معادل با هنجار در اصطلاح جامعه شناسی عمومی است ؟

الف -برخی الزامهایی که بر جریان مبادله توسط فرهنگ تحمیل می شود .

ب -قاعده مبادله امر عادی با رضایت معمولی است .

ج -کنش متقابل که هرطرف احساس سود کند .

د -نرخ تثبیت شده مبادله .

 

 

25- کدام عبارت انتقاد هابرماس بر مارکس است ؟  مارکس نتوانست ...

الف -میان کارکردن کارگر و کنش متقابل اجتماعی تمایز قائل شود .

ب- مفهوم اصل معنی و درک از کنش اجتماعی را بیان کند .

ج -مفهوم طبقاتی کار را بیان کند .

د -وفاق بین ذهنیت و عینیت را تبیین کند .

 

 

26- در سیستم هابرماس اگر خواهان ارتباطات آزاد باشیم کدام مفهوم باید حذف شود ؟

الف -گفتگو

ب -عقلانی شدن

ج -ایدئولوژی

د -اجتماع

 

 

27 -مفهوم جامعه شناسهای خلاق در کدام مورد بیشتر مورد توجه است ؟

الف -کنش ارادی پارسونز .

ب -پدیدار شناسی .

ج- اگزیستانسیالیزم اجتماعی سارتر .

د -اراده گرایی مارکس .

 

 

28 -تحلیل گفتگو بر اساس چه پیش فرضی است ؟

الف -گفتگو رابطه ذهنی بین دو نظر است .

ب -گفتکو رایج ترین صورت کنش متقابل نیست .

ج -گفتگو سنگ بنای صورتهای دیگر رفتار فیمابین است .

د -گفتگو هیچ معنی اجتماعی را در بر ندارد .

 

 

29 -گارفینکل برای رسیدن به حقیقت ذهنیت افراد از کدام مکانیزم بهره جست ؟

الف -وارد کردن شوک به روابط عادی افراد .

ب -مطالعات آزمایشگاهی رفتار انسان .

ج -تأکید بر پرسشنامه ای کردن ابزار جمع آوری اطلاعات .

د -انگیزه خوش گرایی و دردگرایی .

 

 

30 -منهایم یواتوپیای برابری طبقه کارگران را چه نوع معرفتی می داند ؟

الف -جزئی خاص

ب -جزئی عام

ج -کلی خاص

د - کلی عام

 

 

31 -نوکارکرد گرایی جفری الکساندر عمدتا" :

الف -توجه کم و بیش یکسانی بر کنش و نظم دارد .

ب -بر نظم تأکید می کند .

ج -بیشتر بر کنش تأکید می کند .

د -بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگ تأکید خاص دارد .

 

 

32- کدام اصطلاح به کدام جامعه شناسی تعلق دارد ؟

الف -نظام اجتماعی -آلتوسر

ب- گسست معرفت شناختی -هابرماس

ج -آگاهی طبقاتی -دارندورف

د -هژمونی -گرامشی

 

 

33 -کدام جامعه شناس کدام پرسش را مطرح کرده است ؟

الف -مرتون : چرا کارگران آمریکایی در سالهای بعد از جنگ اول احساسات نژاد پرستانه به سیاهپوستان داشته اند ؟

ب -توکویل : چرا در شهرهای آمریکایی در شرایط جمعیتی و ترکیب اجتماعی مشابه ، میزان جنایت بیشتر از شهرهای کانادایی است ؟

ج -لیبست : چرا دهقانان فرانسوی احیا امپراطوری فرانسه توسط لوبب ناپلئون را صحه نهادند ؟

د -مارکس : چرا کشاورزی سرمایه در جریان قرن هجدهم در فرانسه نسبت به انگلستان به کندی بیشتری  توسعه یافته است ؟

 

 

34 -آن نوع پیوند همبستگی اجتماعی که به حقوق تنبیهی مربوط است ، پیوندی است که گسستن از آن :

الف -موجب مجازات خاطر می گردد .

ب -جرم محسوب می شود .

ج -موجب آنومی می شود .

د -موجب پیدایش حقوق ترمیمی می گردد .

 

 

35 -هنر ، « مدیریت تأثیرگذاری » را کدام اندیشمند مطرح کرد ؟ 

الف -آلفرد شوتس

ب -هربرت بلومر

ج -پیتر بلاو

د- اروینگ گافمن

 

 

36 -چه کسانی معتقدند که نظریه قشربندی اجتماعی ضرورت کارکردی دارد ؟

الف -کینگرلی دیویس و ویلبرت مور

ب- البیون اسماک و اسملسر

ج -آدورتو ، هورکها یمر، مارکوزه و هابرماس

د -آنتونی گیدنز ، جورج ریترز

 

 

37 -نظریات میشل فوکودر قالب کدام یک از نظریه های زیر جا می گیرد ؟

الف -نظریه های ساختارگرایی و متأثر از لوی اشتروس

ب -نظریه های ساختارگرایی متأثر از آلتوسر

ج -نظریه های ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی

د -نظریه های ساختارگرایی

 

 

38 -مفهوم کارکردگرایی تقابل را بیشتر کدام نظریه پرداز مطرح کررده است ؟

الف -کوزر

ب -مارکس

ج -آلتوسر

د -پولانزاس

 

 

39 -شی شدن به چه معناست ؟

الف -روابط بازاری کلیه ابعاد زندگی را مسخر می سازد .

ب -کارگران بر اثر استثمار به شی مبدل می شوند .

ج -روابط کاری گسترش پیدا می کند .

د -روابط آدمیان در جامعه سرمایه داری مبدل به رابطه میان اشیاء می شوند .

 

 

40 -وبر نظام سرمایه داری غرب را جزو کدام یک از انواع عالی Typeideal می داند؟

الف -تفریدی سطح کلان

ب -تفریدی سطح میانی

ج -تعمیمی سطح میانی

د -تعمیمی سطح کلان

سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی

 

 

41 -بر اساس مدل سیبرنتیکی پارسونز رابطه بین خرده سیستم های او چگونه است ؟

الف -سیستم اجتماعی به لحاظ اشراف بر اطلاعات بر سیستمهای دیگر غلبه دارد .

ب -سیستم فرهنگی به لحاظ اشراف بر اطلاعات بر سیستمهای دیگر غلبه دارد .

ج -سیستم زیستی به لحاظ اشراف بر اطلاعات بر سیستمهای دیگر غلبه دارد .

د -سیستم شخصیتی به لحاظ اشراف بر اطلاعات بر سیستمهای دیگری غلبه دارد .

 

 

42 -کدام یک از جامعه شناسان بین صور و انواع اجتماعی تمایز قائل شده است ؟

الف -لوکاچ

ب -مارکس

ج -زیمل

د -کوزر

 

 

43 -هدف پیتربلاو از ارائه نظریات تبادل تلفیقی چیست ؟

الف -مخالف با نظریه تبادل هومنز

ب -دگرگون نمودن قضایای بنیادی هومنز

ج -محدود ساختن توجه به مسائل فردی و روانشناسانه

د -برطرف ساختن کمبودهای نظریه تبادل هومنز و شامل کردن ساختار پهن دامنه اجتماعی

 

 

44 -مرتن در نقد ضرورت کارکردی چه مفهومی را مطرح می کند ؟

الف -کارکرد آشکار

ب -کارکرد پنهانی

ج -کارکرد آلترنایتو یا جایگزین

د -کارکردهای مثبت و منفی

  

 

45 -در دیدگاه نظم جهانی توسعه یک کشور پیرامونی در گرو کدامیک از موارد زیر است؟

الف -کسب موقعیتی بهتر در چهار چوب نظم جهانی

ب -مقابله با تقسیم کار جهانی و انباشت سرمایه در مرکز

ج -کسب استقلال سیاسی و فرهنگی

د -گسستن از نظام سرمایه داری -جهانی

 

 

46 -رهیافت تلفیقی « رندل کالینز » مبتنی بر کدام تلاشهاست ؟

الف -می کوشد نشان دهد که چگونه همه پدیده های کلان را می توان به ترکیب هایی از رویدادهای فرد برگردانند .

ب -می کوشد نشان دهد که تقسیم پدیده ها به خرد و کلان اصولا" قابل قبول نیست .

ج -می کوشد توجه را فقط به پدیده های فرد معطوف کند .

د -می کوشد توجه را فقط به بررسی پدیده های کلان جلب کند .

 

 

47 -عبارت زیر متعلق به کدام جامعه شناس است و در کدام کتاب مطرح شده است ؟

« بنابراین هنگام تبیین هر پدیده اجتماعی ، باید جداگانه به جست و جوی علت فاعلی موجد این پدیده و نیز وظیفه یافونکسیونی که پدیده مذکور بر عهده دارد پرداخت . »

الف -دورکیم در قواعد روش جامعه شناسی

ب -اسپنسر در اصول جامعه شناسی

ج -دورکیم در خودکشی

د -زیمل در اقتصاد پول

 

 

48 -منظور هورکهایمر از « نظریه سنتی » چیست ؟

الف -منظور علوم انسانی ماقبل مدرن است .

ب -منظور علوم تجربی و فلسفه اثباتی در علوم انسانی است .

ج -منظور فلسفه هگل است .

د -منظور سنت گرایی دینی است .

 

 

49 -اگر بخواهیم میان دو قضیه موفقیت و محرک ( انگیزه ) هومنز تفاوتی قایل شویم می توانیم بگوییم : 

الف–در قضیه موفقیت شباهت موقعیت و در قضیه محرک مطلوبیت پاداش علت تکرار عمل است

ب -در قضیه محرک مطلوبیت پاداش و شباهت موقعیت و در قضیه موفقیت شباهت موقعیت علت تکرار عمل است .

ج –در قضیه موفقیت مطلوبیت پاداش و در قضیه محرک تشابه موقعیت علت تکرار عمل است.

د -در قضیه محرک شباهت موقعیت و در قضیه موفقیت شباهت موقعیت و مطلوبیت علت تکرار عمل است .

 

 

50 -پیتر بلاو بر خلاف هومنز در موضوع چگونگی تحلیل فراگردهای کنش متقابل اجتماعی بر این عقیده است که : 

الف -این فراگردها را باید بدون توجه به ساختار محیط تحلیل کرد .

  ب- این فراگردها را تنها با توجه به یکتا بودن موقعیت باید تحلیل کرد .

ج -این فراگردها را تنها با توجه به تأثیر نمادها بر کنش افراد باید تحلیل کرد .

د –این فراگردها را نمی توان بدون توجه به تأثیر ساختار اجتماعی محیط بر آنها تحلیل کرد.

 

 

51 -مارکس عامل تعیین کننده رابطه انسان با طبیعت را چه می داند ؟

الف -نیروهای مولد

ب -روابط تولیدی

ج -روابط متقابل

د -شکل مالکیت

 

 

52 -ترکیبات گروهی در چهارچوب کنش متقابل نمادی تحت تأثیر چه نوع مکانیسمی شکل می گیرد ؟

الف -انگیزه های فرهنگی

ب -رویکرد نیازهای جمعی

ج -تفسیر نقش دیگری

د -موازنه رفتار گروهی افراد

 

 

53 -کدام ویژگی خاص مارکسیسم ساختاری است ؟

الف -گرایش به کاربرد تحلیل ساخت زبان

ب -تأکید بر ساختارهای عمیق ذهن

ج -گرایش به تحلیل ناهمزمانی پدیده ها

د -عدم توجه به تحلیل دگرگونی جامعه

 

 

54 -تضادی که ابن خلدون در تحلیل فرآیند توسعه قبائل بر مبنای معیشتی مطرح می کند اصلا" از چه نوع تضادی به شمار می رود ؟

الف -تضاد تاریخی

ب -تضاد دیالکتیکی

ج -تضاد فرهنگی

د -تضاد اجتماعی

 

 

55 -بحران اقتصادی زمینه را برای افزایش کدامیک از انواع خودکشی مورد نظر دورکیم بیشتر فراهم می کند ؟

الف -دیگرخواهانه

ب -آنومیک

ج -خودخواهانه

د -قدرگرایانه

  

 

56 -مفهوم « مک دونالدی شدن » در تعبیر جورج ریتزر بیشتر به چه معناست ؟

الف -قابلیت محاسبه

ب -بهبود کیفیت

ج -افزایش کار و سود

د -کامپیوتری شدن تولید

 

 

57- دیالتیک دکتر علی شریعتی بیشتر ازهمه مدیون چه متفکری بود ؟

الف -موریس مرلوپونتی

ب -آرون گورویج

ج -ژان پل سارتر

د -ژرژ گورویج

 

 

58 -آل احمد در کتاب غرب زدگی از چه متفکری متأثر بود ؟

الف -آلبرکامو

ب -مارتین هایدگر

ج -فرانتس قانون

د -ژان پل سارتر

 

 

59 -وبر دلیل کنش فرد را چه می داند ؟

الف -آنچه ناظر بیرونی به عنوان دلیل تشخیص می دهد .

ب -آنچه ناظر بیرونی به خود کنشگر به عنوان دلیل تشخیص می دهند .

ج -آنچه خود کنشگر دلیل عمل خویش می داند .

د -شرایط حاکم بر موقعیت کنش .

 

 

60 -مارکس ضریب استثمار را چگونه محاسبه کرده است ؟ 

الف-ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه متغیر .

ب- ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه ثابت .

ج - ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه ثابت و متغیر

د -سرمایه متغیر تقسیم بر سر مایه ثابت .

- اصول موضوعه کارکرد گرایی کلاسیک را در کدام گزینه می توان مشاهده کرد ؟

الف -سازگاری با محیط -وصول به اهداف -حفظ و نگهداری الگو ها .

ب -کارکرد مناسب -کارکرد مناسب -کارکرد ضمنی .  

ج -کارکرد پنهان -کارکرد آشکار -کارکرد نامناسب .

د-  وحدت کارکرد -عمومیت کارکرد -ضرورت کارکرد .

 

 

62- در تئوری تطور یا تکامل اجتماعی اسپنسرکدام مورد جزو معرفهای تطور یا تکامل اجتماعی اند ؟

الف -پیشرفت علمی و فنی

ب -توان تطابق جامعه با محیط

ج- تقسیم کار 

د- میزان تراکم

 

 

63- این گرایش اساسی رفتارگرایان که پدیده های روانی انسان را به حیات زیستی او بر می گردانند ، در برخی از نظریه های جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است ، این نظریه ها عبارتند از :

الف -ساختگرایی و کارکردگرایی

ب -کنش متقابل نمادی و ساختگرایی

ج- کنش متقابل نمادی و مبادله

د- مبادله و ساختگرایی

 

 

64- موافق دیدگاه وبر ، پرهیز فرد از وارد شدن به کار تجارت برای حفظ راستگویی چه نوع کنشی است ؟

الف -سنتی

ب -عقلانی ناظر به هدف

ج - عاطفی

د -عقلانی ناظر به ارزش

 

 

65- هرگاه کسی به خدمات دیگری نیاز داشته باشد و آن خدمات را نتواند به گونه ای جبران کند ، ناگزیر باید خود را تسلیم دیگری کند و در نتیجه بنا بر عقیده پیتر بلا :

الف -حالتی از محرومیت پدید می آید .

ب -فرآیندهای مبادله به تمایز و تفکیک قدرت می انجامد .

ج -قضیه پرخاش -تجاوز مصداق پیدا می کند .

د -همانگونه که ماکس وبر نیز بیان داشته است قدرت مشروعیت می یابد .

 

 

66 -کدام صاحبنظر اصطلاح کنش متقابل را برای بیان دیدگاه خود به کار برده است ؟

الف - بلومر

ب- کولی

ج -هربرت مید

د -ماکس وبر

 

 

67- از روش « نقص کننده» چه متفکری استفاده می کند و وابسته به چه مکتبی است ؟

الف -بلومر، روش شناسی مردمی

ب -گافمن ، نظریه نمایشنامه ای

ج -گارفینگل ، اتنومتدلوژی

د- لومان ، نظریه سیستم

 

 

68- پلیس راه و راهنمایی ، رانندگان متخلف را جریمه می کند و از این راه درآمدی نیز کسب می کند ،  کسب این درآمد ، کدام کارکرد به حساب می آید ؟

الف -آشکار

ب- پنهان

ج -مناسب

د- نامناسب

 

 

69- در یک تئوری کدام یک از ویژگیهای زیر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد ؟

الف -اندازه تئوری

ب- توان توصیف واقعیتها

ج -توان تبیین رابطه بین واقعیتها

د- رابطه منطقی بین اجزاء تئوری

 

 

70 -صاحبنظرانی که در تشکیل مبانی نظری مبادله بیشتر مؤثر بوده اند عبارتند از :

الف -اسکینز ، مالینوفسکی ، آدام اسمیت

ب- زیمل ، وبر ، اسکینر

ج -لوی اشتروس ، دورکیم ، مارسل موس

د- مارکس ، مالینوفسکی ، دورکیم

 

 

71 -دورکیم در بکارگیری روش تحقیق علمی در جامعه شناسی بر کدام مجموعه قواعد تأکید بیشتری داشته است ؟

الف -بررسی هر پدیده به عنوان جزئی از یک کل -توجه به اجباری بودن پدیده ها

ب -تأکید بر روشهای تجربی -اجتناب از متافیزیک و روشهای عقلی

ج -توجه به جنبه های مختلف واقعیت : واقعیت انضمامی -جوهر و اصل واقعیت

د -واقعیتهای اجتماعی باید همچون اشیاء مورد توجه قرار گیرند -تمایز قایل شدن میان پدیده های طبیعی و فرضی

 

 

72- از نظر دارند روف اقتدار ناشی از ..... است ؟

الف -دولت

ب- فرد

ج -گروه مرجع

د -موقعیت ساختاری

 

 

73 -بر اساس دیدگاه مرتن ، رکود فرهنگی در جامعه منجر به کدام یک از حالات زیر می شود؟

الف -طغیان

ب -مناسک گرایی

ج -نوآوری

د -واپس گرایی

 

 

74 -از دیدگاه کنش اجتماعی پارسونز کدام گزاره درست است ؟

الف -انگیزه های فرد مستقل عمل می کند .

ب -فرد داوطلبانه کنش خود را در یک قالب اجتماعی انجام می دهد .

ج -کنش های فردی شامل عناصر هنجاری است .

د -نظام اجتماعی و ارزشهای جمعی کاملا" بر انگیزه های فردی تسلط دارد .

 

 

75-در مورد رابطه میان ساخت و نظام اجتماعی از دیدگاه پارسونز کدام گزاره صحیح تر است؟

الف -نظام اجتماعی مفهومی وسیع تر از ساخت را در بر می گیرد .

ب -ساخت و نظام اجتماعی مفاهیمی مستقل اما قابل انطباق با یکدیگر است .

ج -ساخت مفهومی وسیع تر از نظام اجتماعی است .

د -ساختهای فرعی را می توان نظام اجتماعی نامید .

 

 

76- گافمن « خود » را ....

الف -محصول کنش متقابل تأثری میان ذهن و حضار می داند .

ب -محصول کنش متقابل تأثری میان ذهن و جامعه می داند .

ج -محصول کنش متقابل تأثری میان فرد و جمع می داند .

د -محصول کنش متقابل تأثری میان کنشگر و حضار می داند .

 

 

77 -مقوله جامعه شناسی عبارت است از :

الف -  بررسی تاریخی جامعه شناسی

ب -تأمل تاریخی د رجامعه شناسی

ج -تأمل در خود جامعه شناسی

د -تحصیل جامعه شناختی تاریخ جامعه شناسی

 

 

78- پاره تو برای تبیین رابطه جابجایی سرآمدان قدرت با بقایا ، چه روشی را پیشنهاد می کند؟

الف -علت کاوی

ب -معنی کاوی

ج -تفهمی

د -تفسیری

 

 

79 -تجارب تاریخی فرد در کدام یک از اصول پنجگانه هومنز در تئوری مبادله قرار می گیرد؟

الف -اصل ارزش

ب -اصل تأیید و پرخاشگری

ج -اصل محرک

د -اصل موفقیت

 

 

80- در موضوع نوع شناسی صور سازگاری فردی ، رابرت مرتن معتقد است که هرگاه اهداف مورد قبول واقع نشوند ولی ابزارها و وسایل دستیابی به اهداف پذیرفته شوند :

الف -ابداع و نوآوری صورت می گیرد .

ب -حالتی از رسم پرستی و مناسک گرایی پدید می آید .

ج -طغیان و سرکشی رخ می دهد .

د -واخوردگی در میان مردم پدید می آید .

1- از نظر هربرت مید هرگاه رفتارهایی چندگانه ، جهت و مقصدی مشترک داشته باشند و از دوام و استمراری نسبی نیز برخوردار باشند ، کدامیک از عناوین زیر را به آنها می توان داد ؟

الف -نهاد

ب -نظام

ج -کنش

د -کنش متقابل

 

 

82- منظور زیمل از مقوله « تراژدی فرهنگ » کدام است ؟

الف -امتزاج فرهنگ عینی با فرهنگ ذهنی

ب -تفوق فرهنگ ذهنی بر فرهنگ عینی

ج -تفوق فرهنگ عینی بر فرهنگ ذهنی

د  - جداشدن فرهنگ عینی از فرهنگ ذهنی

 

 

83 -کدام صاحب نظر نظم اجتماعی را دارای خصلت ابزاری می داند ؟

الف -پارسونز

ب -دورکیم

ج -مرتن

د -هومز

 

 

84 -دورکیم مفهوم « آنومی » را برای نخستین بار در کدام کتاب مطرح کرده است ؟

الف -تقسیم کار اجتماعی

ب -خودکشی

ج -صور ابتدایی حیات دینی

د -قواعد روش جامعه شناسی

 

 

85- از نظر کنت عوامل انسجام اجتماع کدامند ؟

الف -پیشرفت ، اقتصاد ، دین

ب -دین ، عقل ، تجربه

ج -دین ، خانواده ، زبان

د -دین ، علم ، دولت

 

 

86 -در ارتباط با دیدگاه اسپنسر کدام گزینه درست است ؟

الف -جوامع از مرحله ساده به پیچیده تر و در ضمن از مرحله نظامی به مرحله صنعتی گذر می کنند .

ب -جوامع در جریان تکامل خود از مراحل ربانی ، متافیزیکی و علمی گذر می کند .

ج -جوامع از همبستگی مکانیکی به همبستگی اندامی گذر می کنند .

د -مسیر تکامل جوامع تک خطی و مستمر نیست بلکه گاه چند خطی و با جهش همراه است.

 

 

87 -از دیدگاه کنت درباره تشابه یا عدم تشابه علوم اجتماعی و علوم طبیعی کدام گزینه صحیح است ؟

الف -میان این دو دسته از علوم تمایزی قائل نمی شود و تنها به پیچیدگی بیشتر علوم اجتماعی اشاره دارد .

ب -علوم اجتماعی را بر علوم طبیعی به دلیل پیچیدگی بیشتر آن مقدم می دارد .

ج -علوم طبیعی را به دلیل علمی بودن روش تحقیق آنها برعلوم اجتماعی مقدم می شناسد .

د -میان این دو دسته از علوم تمایزی اساسی قائل است .

 

 

/ 0 نظر / 96 بازدید