هشتاد نکته مهم در یک تدریس موفق

هشتاد نکته مهم در یک تدریس موفق

 

                                                 توسط محتشم احمدی نیا

1- با توکل برخدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم

2- اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم .

3- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم .

4- وقت کلاس را به مطالب بیهوده وکم فایده مصرف نکنیم .

5- سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم

6- به هنگام تدریس نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم

7- با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشاشی داشته باشیم

8- احساسات و عواطف فراگیران را جریحه دار نکنیم

9- تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم

10- سعه صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.

11- وفای به عهد خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم

12- به  هنگام  تدریس آرامش خود را از یاد نبریم

13-   از قضاوت ناصحیح نسبت به فراگیران پرهیز کنیم.

14- اشتباهات خود را توجیه نکنیم

15- از علما بزرگان و شخصیتهای دینی  با احترام نام ببریم

16-از به  کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم .

17- پرگویی نکنیم در واقع آنقدر بگوییم که می توانیم بشنویم

18- راز دار و محرم اسرار فراگیران باشیم

19- از تعصب بیجا بپرهیزیم

20- از فراگیران توقعات بیجا نداشته باشیم

21- رسا و روان بودن کلمات  و جملات را رعایت کنیم

22- از داشتن تکیه کلام بپرهیزیم

23- در تدریس ذوق و سلیقه را به کار ببریم

24- آرام و شمرده تدریس کنیم

25- ساده تدریس کنیم اما عمیق

26- در املا کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم

27- ذوق و استعداد فراگیران را شناسایی و هدایت کنیم

28- بین فراگیران رقابت سالم  و مثبت ایجاد کنیم

29- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم

30- به فراگیران توجه و نگاه یکسان داشته باشیم

31-  با فراگیران همدردی کنیم

32- از تشویق به موقع غافل نشویم

33- سخن فراگیران را بی مورد قطع نکنیم

34- کارها و فعالیتهای مربوط به کلاس را بین فراگیران تقسیم و به آنها مسئولیت دهیم

35- در هنگام موعظه خود را مخاطب اصلی قرار دهیم

36- مقررات محیط آموزشی را رعایت کنیم و به آن احترام بگذاریم

37- سعی کنیم کردار و رفتار منفی  از خود نشان ندهیم

38 – پیش از تدریس از مسئولان آموزش شناختی اجمالی از وضهیت موقهیت و سطح معلومات فراگیران  بدست آوریم

39- بیش از اندازه در کار فراگیران خود را دخالت ندهیم

40- به کار خویش ایمان و اعتقاد قلبی داشته باشیم

41- سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش فراگیران سبک  نکنیم

42- مقررات خشک و افراطی را از کلاس دور کنیم

43- نسبت به فعالیت فراگیران بی توجه و بی تفاوت نباشیم

44- در تدریس از گروه گرایی و خط بازی خودداری  کنیم

45- بر موضوع درسی تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم

46- درافزایش آگاهی ها ومحتوای علمی ودرسی خود بکوشیم

47-به سوالات فراگیران با لحن خوب ومناسب پاسخ دهیم

48-مطالعه پیش ازتدریس وآمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم

49-برنامه ریزی درسی داشته باشیم

50-ازابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم

51 - از روشهای تدریس و نحوه به کار گیری آنها اگا ه باشیم

52-به کیفیت شروع ادامه وپایان درس توجه داشته باشیم

53-به هنگام تدریس مطالب تنوع را فراموش نکنیم

54-از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کتیم

55-در هر درسی مطالب نو وتازه ای بیان کنیم

56-سعی کنیم فراگیران در ارتباط بادرس فعالیت عملی داشته باشیم

57-فراگیران رانسبت به یادگیری تشنه کنیم

58-درصورتی که احساس خستگی در چهره فراگیران مشاهده کردیم از ادامه تدریس خوداری کنیم

59-سعی کنیم همواره ا شکالات تدریس خودرا رفع کنیم

60-موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریسی مشخص وبازکوکنیم

61-درس را مرحله به مرحله تد ریس کردواز شاخه به شاخه پریدن  بپرهیزیم

62-پیش ازاندازه معمول به جزوه کتاب یا متن درس نگاه نکنیم63-از طرح شبهات واشکالات بدون جواب بپرهیزیم

64-جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم

65-از داشتن لحنی یکنواخت وتن صدای ثابت بپرهیزیم

66-در هنگام تدریس در یک مکان ثابت توقف نکنیم

67-دقت کنیم تمرینها یا مسایل ( تکالیف )در حد توان فراگیران باشد

68-در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم

  69-  در هنگام تدریس ا ز وسایل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم

70-خلاصه درس  را در انتها ی تدریس بازگو واز فراگیران نیز بخواهیم

71- ظاهری آر استه و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی سادگی است

72-در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگویی مناسب برای فراگیران باشیم

73-نتایج آزمونهارا برر سی کنیم تا نقاط ضعف وقوت رابیابیم

74-در هنگام خشم بر احسا سات وعواطف خود غلبه کنیم

75-در تمام کاری خود قا طعیت وبرش داشته باشیم

76-فراگیران را در بالارفتن از نردبان علم ودانش یاری کنیم

77-در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه فراگیران رابه خودجلب کنیم    

78-فرصت انتقاداز خود رابه فراگیران بدهیم

79-ازاینکه نسبت به پاسخگویی به برخی از سوالات قادرنیستیم هراس به خود راه ندهیم وبه راحتی اقرارکنیم که پاسخ آن رانمی دانیم

80-تجارب خود رادر اختیار فراگیران قرار دهیم و به یاد داشته باشیم که معلم هنرمند کسی است که با ایجاد شرایط وموقعیتهای مناسب آموزشی خود کمتر تدریس میکند ولی فراگیران بیشتر یاد بگیرند

     

  محتشم احمدی نیا - کارشناس آموزش 

/ 0 نظر / 8 بازدید