شعر بازی گران تئاتری به نام “ دنیای جدید مان”

بازی گران  تئاتری به نام “ دنیای جدید مان”

 

چه درد است در میان جمع بودن
ولیکن  در گوشه ای تنها نشستن                

                       درگیر گرفتاری ها ی خود بودن( اصل تعامل)


برای دیگران چون کوه بودن
ولی در چشم خود آرام شکستن            

                             شخصیت های پوشالی( اصل روابط عمومی)

 
برای هرنویدی  شعری  باید سرودن
ولی لب های خود همواره بستن                   

                      نه را  بگو   نه را به دل نکش(اصل تعاون وهمدردی)


به رسم دوستی دستی فشردن
ولی  باهرسخن قلبی  شکستن                       

                دورویی ، نفاق  ونامردی پیشه کردن (اصل وفاداری)                                 
به نزد عاشقان چون سنگ خاموش
ولی در بزم خود عاشق نشستن                      

                تریبون آزاد برای خواننده (خود بگوید)

/ 0 نظر / 10 بازدید