واحد د های اندازه گیری,اوزان و مقیاسها

 

واحد های اندازه گیری,اوزان و مقیاسها

اجزاء متر: سانتیمتر =10میلی متر=یک صدم متر دسیمتر=100میلیمتر=10سانتیمتر=یک دهم متر میلیمتر =یک دهم سانتی متر =یک هزارم متر میل جدید جغرافیایی=7420متر میل انگلیسی=36اینچ=14/9سانتی متر=878/0 ذرع اینچ انگلیسی=54/2سانتی متر یارد=90سانتیمتر=3فوت 3فوت=1یارد=90سانتی متر میل دریایی بین المللی =01/1852متر(یک میل دریایی در یک ساعت برابر یگ گره دریایی سرعت است) یک درجه از خط استوا مساوی با 15میل جغرافیایی و برابر با 300/111 کیلو متر است

 

مقیاس سطح: سانتیمتر مربع=100میلیمتر مربع دسیمتر مربع=100سانتیمتر مربع متر مربع=10000سانتیمتر مربع آر=100متر مربع جریب=1000ذرع هکتار=100آر=10000متر مربع کیلومتر مربع=100هکتار=1000000متر مربع یارد مربع=836/0 متر مربع اینچ مربع=51/6 سانتیمتر مربع  

 

مقیاس حجم: سانتی مترمکعب=1000میلیمترمکعب دسیمتر مکعب=100سانتیمتر مکعب=1000000میلیمتر مکعب متر مکعب = یک استر= 1000دسیمتر مکعب =1000000000میلیمتر مکعب اینچ مکعب = 386/16 سانتیمتر مکعب یارد مکعب = 764/0متر مکعب   حجم مایعات: سانتی لیتر=10میلی لیتر دسی لیتر =10سانتی لیتر= 100میلی لیتر لیتر =10دسی لیتر= 100 سانتی لیتر= 1000میلی لیتر دکا لیتر =10لیتر= 100دسی لیتر هکتو لیتر= 10 دکا لیتر =100 لیتر کیلو لیتر= 10هکتولیتر= 1000لیتر یک بشکه= 919/4 هکتو لیتر یک لیتر معادل با حجم یک کیلوگرم آب خالص در شرایط استاندارد میباشد واین حجم تقریبا معادل 1000 سانتیمترمکعب ویا یک دسی متر مکعب است متر مکعب = 10هکتولیتر =1000 لیتر   مقیاس وزن: واحد وزن  عبارت از گرم است که معادل با وزن یک سانتیمتر مکعب آب مقطر 4 درجه سانتیگراد حرارت در خلا میباشد سانتی گرم =10 میلی گرم   دسی گرم = 10 سانتی گرم= 100میلی گرم گرم = 10دسی گرم = 1000 میلی گرم دکا گرم =10 گرم هکتو گرم = 10 دکا گرم=100گرم کیلو گرم= 10هکتو گرم = 1000گرم تن= 1000کیلو گرم یک لیتر آب = یک کیلو گرم یک لیور فرانسه = 5/497 گرم = تقریبا نیم کیلو یک پوند انگلیسی = 16 انس انگلیسی = 6/453 گرم هندردویت انگلیسی =112 پوند هندردویت آمریکایی = 100 پوند   اوزان و مقیاسها در ایران: یک خروار = 64000مثقال =96/296کیلو گرم =100من سقط یک من سقط = 640 مثقال =9696/2 کیلو گرم = 4 چارک = 40 سیر یک چارک =160 مثقال=4/742 گرم = ده سیر یک سیر = 16مثقال = 24/74گرم یک مثقال = 64/4 گرم =24 نخود یک نخود = 1933/0 گرم = 4 گندم یک ری = 2560 مثقال =8784/11کیلو گرم = 4 من سقط یک من شاهی = 1280مثقال = 9392/5 کیلو گرم = 2 من سقط یک پوط = 3520 مثقال = 3328/16 کیلو گرم = 5/5 سقط یک قیراط = 9/205 گرم   : مقیاسها و روابط بین آنها متر = 100 سانتیمتر= 28/3فوت = 96/0ذرع کیلو متر= 1000 متر = 3280 فوت = 960 ذرع ذرع = 104 سانتیمتر = 16 گره = 32 بهر یارد = 914/0 متر =36 اینچ اینچ = 54/2 سانتیمتر = 83/0 فوت فوت = 12 اینچ = 305/0 متر فرسنگ = 6000 ذرع = 6 کیلومتر میل انگلیسی = 3پا =36 اینچ = 4/91 سانتی متر هکتار = 10000 متر مربع = جریب = 47/2 ایگر ایگر = 404/0 هکتار = 4048 متر مربع لیتر = 1000 سانتیمتر مکعب = یک کیلو گرم آب گرم =43/15 گرین = تقریبا 5 نخود کیلو گرم = 1000 گرم = 2/2 پوند = تقریبا یک سو م من تبریز من شیراز= 720مثقال = 45 سیر کپی شده از وبلاگ گروهی معلمان ریاضی راهنمایی کشور

/ 7 نظر / 17 بازدید
تبادل لینک

سلام تبادل لينک هوشمند گام اول : لينک مارا در سايت خود قرار دهيد عنوان : پودر پرپشت کننده مو آدرس http://shop.panizz.com/product.php?id=15 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنيد http://9rang.ir/link *تبادل لينک باعث افزايش بازديد و ورودي گوگل ميشود. موفق باشيد

تبادل لینک

سلام تبادل لينک هوشمند گام اول : لينک مارا در سايت خود قرار دهيد عنوان : پودر پرپشت کننده مو آدرس http://shop.panizz.com/product.php?id=15 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنيد http://9rang.ir/link *تبادل لينک باعث افزايش بازديد و ورودي گوگل ميشود. موفق باشيد

تبادل لینک

سلام تبادل لينک هوشمند گام اول : لينک مارا در سايت خود قرار دهيد عنوان : پودر پرپشت کننده مو آدرس http://shop.panizz.com/product.php?id=15 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنيد http://9rang.ir/link *تبادل لينک باعث افزايش بازديد و ورودي گوگل ميشود. موفق باشيد

تبادل لینک

سلام تبادل لينک هوشمند گام اول : لينک مارا در سايت خود قرار دهيد عنوان : پودر پرپشت کننده مو آدرس http://shop.panizz.com/product.php?id=15 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنيد http://9rang.ir/link *تبادل لينک باعث افزايش بازديد و ورودي گوگل ميشود. موفق باشيد

تبادل لینک

سلام تبادل لينک هوشمند گام اول : لينک مارا در سايت خود قرار دهيد عنوان : پودر پرپشت کننده مو آدرس http://shop.panizz.com/product.php?id=15 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنيد http://9rang.ir/link *تبادل لينک باعث افزايش بازديد و ورودي گوگل ميشود. موفق باشيد

تبادل لینک

سلام تبادل لينک هوشمند گام اول : لينک مارا در سايت خود قرار دهيد عنوان : پودر پرپشت کننده مو آدرس http://shop.panizz.com/product.php?id=15 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنيد http://9rang.ir/link *تبادل لينک باعث افزايش بازديد و ورودي گوگل ميشود. موفق باشيد

تبادل لینک

سلام تبادل لينک هوشمند گام اول : لينک مارا در سايت خود قرار دهيد عنوان : پودر پرپشت کننده مو آدرس http://shop.panizz.com/product.php?id=15 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنيد http://9rang.ir/link *تبادل لينک باعث افزايش بازديد و ورودي گوگل ميشود. موفق باشيد