آرشیو وبلاگ
      جدیدترین مطالب داغ و خواندنی (گلچین وب... دانلود رایگان کتاب ها... راهنمای حل جدول ... و بهترین مطالب روز وب)

+ نحوه نوشتن فهرست منابع

نحوه نوشتن فهرست منابع:

باتوجه به اهمیت و ضرورت هماهنگی در نحوه استناد به منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی، دراین قسمت به تفضیل به این مهم پرداخته می‌شود:

    استناد، دلالت برسند قراردادن سخن یامتنی پیشین دارد ونویسندگان اغلب برای برقراری ارتباط موضوعی ونیزاعتبار بخشیدن به اثر خود، مجبور به استفاده ازآن هستند. درحال حاضر، شیوه‌های مختلفی برای استنادبه‌کار می­رودکه برای مثال می‌­توان به شیوه­هایAPA،MLA ،  Turabian، Chicago  و Vancouver اشاره کرد. در واقع، سازمان‌های تحقیقاتی و دانشگاه­ها ممکن است از شیوه­های مختلفی برای استنادکردن به منابع اطلاعاتی استفاده نمایند. با وجود گوناگونی درشیوه­های استناد به منابع اطلاعاتی، آنها را می­توان به دو گروه عمدة برون­متنی و درون­متنی تقسیم کرد.

در شیوة برون­متنی، سند مورد ارجاع در جایی خارج از متن- نظیر پانویس، پایان فصل، یا انتهای متن- درج می­شود و در متن تنها نشانه یا نمادی که معمولاً عدد است، سند مورد نظر را مشخص می­کند. در زیر نمونةیک استناد برون متنی نشان داده شده است که در آن علامت (1) دلالت براستناد به مأخذ شمار 1 در خارج از متن اصلی دارد:

 

"نتایج تحقیقات نشان می­دهد که 70 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه­های ایران از اینترنت برای ارتباطات علمی و فعالیت‌های تحقیقاتی استفاده می­نمایند (1)".

 

در شیوة درون­متنی، به جای آوردن عدد در متن، مشخصات کوتاهی از مأخذ معمولاً شامل نام­خانوادگی پدید­آورنده وتاریخ نشر سند مورد استناد آورده می­شود. در مثال زیر، نمونةیک استناد درون­متنی نشان داده شده است:

 

"تحقیقات نشان می دهد که 70 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه­های ایران از اینترنت برای ارتباطات علمی و فعالیت­های تحقیقاتی استفاده می‌نمایند (وزیری پور، 1381)".

 

مزیت استناد درون­متنی نسبت به استناد برون­متنی این است که خواننده در هنگام مطالعة یک اثر می‌تواند سند مورد استناد نویسنده را شناسایی کرده و احتمالاً آن را ارزیابی نماید و به این ترتیب، حتی بدون نیاز به مراجعه به فهرست مآخذ، ارتباط مفهومی میان اثر مورد مطالعه و آثار مورد استناد در متن را برقرار سازد. از این رو، در حال حاضر شیوة استناد درون­متنی در بسیاری از مجلات علمی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و اغلب محققان نیز از آن برای استناد به منابع اطلاعاتی استفاده می‌کنند.  با این وجود، این شیوه در زبان فارسی دارای محدودیت­های خاص خود است. زیرا  اگر قرار باشد نام مولفان فرنگی،در متن اصلی به همان زبان آورده شود، حضور مکرّر کلمات فرنگی در متن فارسی چندان زیبا نیست، برای مثال، (Smith, 2003). از این رو، اغلب توصیه می‌شود در متون فارسی نام مولفان خارجی به فارسی آوانویسی شود. البته، این سیاست خود باعث می‌شود که خواننده مجبور شود نام فارسی را در ذهن خود به فرنگی برگرداند و سپس در فهرست مآخذ به جست و جوی آن بپردازد، برای مثال، خواننده برای ردگیری استناد (واگان، 2004) درمتن اصلی باید به دنبال نام فرنگی "Vaughan" درفهرست مآخذ باشد.ازسوی دیگر، آوا نگاری بسیاری از نام‌ها مورد اختلاف است)نظیر نام فرنگی (Thelwall. به هرحال، آنچه امروزه در اغلب مجلات علمی-پژوهشی به منظور رفع این مشکل مورد توجه قرار گرفته است، آوانویسی نام مولفان فرنگی درمتن اصلی و آوردن معادل نام فارسی آنها در پانویس همان صفحات است تا خواننده بتواند نام فارسی را در فهرست مآخذ شناسایی نماید. بنا بر این، پیشنهاد می‌گردد، از شیوه فوق پیروی شود.

از این رو، با توجه به اهمیت هماهنگی و یکنواختی در شیوة استناد در پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، پیشنهاد می‌گردد برای تدوین شناسنامه و گزارش نهایی پروژه‌ها و طرح تحقیقاتی در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی از شیوة درون‌متنی استفاده شود. همچنین، از بین شیوه‌های رایج درون‌متنی، پیشنهاد می‌گردد که  از شیوة APA[1] که از اهمیت و رواج بیشتری در نشر آثار تخصصی به ویژه در مجلات علمی برخوردار است، استفاده شود. در بخش‌های آتی شیوة  استفاده و درج ارجاعات در متن، استناد به منابع اطلاعاتی چاپی و استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیکی در سه بخش جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف. شیوة ارجاعات در متن:

در شیوة APA، نحوة درج ارجاعات در متن در زیر شرح داده شده است. به طورکلی، در آوردن ارجاعات در متن اصلی اثر بایدنام‌خانوادگی صاحب اثروسال انتشار منبع درداخل پرانتز آورده شوند:

 1. 1.   ارجاع درون متنی به یک اثر دارای یک مولف :

 

            نمونه یک ارجاع درون متنی لاتین با یک مولف

 

 
   

 

Results of a study on design of pest management information system (Walker, 2000)…

 

    نمونه یک ارجاع درون متنی فارسی با یک مولف

 

نتایج یک مطالعه در زمینه طراحی نظام اطلاعاتی مدیریت آفات (والکر، 2000) …

در مطالعه انجام شده درباره شاخص های توسعه پایدار کشاورزی در ایران (محمدی، 1382)...

 

البته  این نوع ارجاع  به صورت دیگری نیز در متون علمی درج  می­شود که در زیر نشان داده شده است. در این نوع ارجاع، نام صاحب اثر مورد استناد به صورت صریح در متن اصلی آورده می­شود و بعد از آن سال انتشار اثر در داخل پرانتز آورده می­شود:

Walker (2000) designed a pest management information system…

والکر (2000)   یک نظام  اطلاعاتی مدیریت آفات را طراحی کرد...

محمدی (1382) در مطالعه­ای دربارة شاخص­های توسعة پایدار کشاورزی در ایران نشان داد که ...

 

2. ارجاع درون متنی به یک اثر دارای دو  یا سه مولف:

تمامی موارد ذکر شده در مورد ارجاع درون‌متنی به یک اثر دارای دو یا سه مولف، با ارجاع درون متنی به یک اثر دارای یک مولف که در بالا به آن اشاره شد، یکسان است. تنها تفاوت میان آنها این است که در ارجاع درون‌متنی به یک اثر دارای دو یا سه مولف باید نام­خانوادگی مولفان به صورت زیر ازیکدیگر جدا شوند. ارجاع دارای دو مولف لاتین را با "&" و دو مولف فارسی را با "و" از یکدیگر جدا می نمایند:

(Joreskog & Sorbom, 1989)

(اسمیت و جانسون، 1994) یا (تقی زاده و رشیدی، 1383)

ارجاع بیش از دو مولف را باید به صورت زیر در متن اصلی درج کرد:

(Wasserstein, Zappulla and Rosen, 2004)

(ماری، سانتاز و روسو، 2000)

(فتاحی، حسینی و کاظمی، 1380)

همان طوری که قبلا گفته شد، نوع دیگری از ارجاعات وجود دارد که نام صاحب اثر مورد استناد به صورت صریح در متن اصلی آورده می‌شود و بعد از آن سال انتشار اثر در داخل پرانتز درج می­شود:

 

Joreskog & Sorbom (1989) found that …

اسمیت و جانسون (1994)  در مطالعه خود نشان دادند که صادرات محصولات کشاورزی ...

تقی زاده و رشیدی (1383) از طریق نمونه­گیری از خاک‌های زراعی  ...

Wasserstein, Zappulla and Rosen (2004) showed that …

نتایج تحقیق ماری، سانتاز و روسو (2000) نشان داد که آفات گندم ...

فتاحی، حسینی و کاظمی (1380) با ارسال پرسشنامه به اعضای هیات علمی  ...

 

3. ارجاع درون متنی به یک اثر دارای بیش از سه مولف:

در صورتی که اثر مورد استناد دارای بیش از سه مولف باشد، در درج ارجاعات درون­متنی بعد از نام خانوادگی مولف اول برای متون فارسی از عبارت "و دیگران" و برای متون لاتین از عبارت   "et al."استفاده می‌شود و بعد از آن تاریخ انتشار منبع مورد استناد به صورت زیر ذکر می­گردد:

(Wilkinson et al., 2000)

Smith et al. (1994) found that…

(ویلکینسون و دیگران، 2000)

اسمیت و دیگران (1994)  در مطالعه خود بر روی آفات گیاهی نشان دادند که ...

تقوی و دیگران (1381) نشان دادند که  کشاورزان در استان خراسان ...

 

4. ارجاع درون متنی به یک اثر متعلق به یک انجمن، سازمان، نهاد دولتی و غیره:

این سئوال اغلب مطرح می‌شود که در صورتی که منبع مورد استناد دارای مولف مشخصی نباشد و در واقع تولید کننده اثر یک سازمان، نهاد، انجمن و از این قبیل باشد، چگونه باید ارجاعات را در متن اصلی یک اثر درج کرد.  به طور کلی، در چنین مواقعی بعد از آوردن اختصار نام یک سازمان، نهاد یا موسسه دولتی یا خصوصی، سال انتشار منبع مورد استناد به صورت زیر ذکر می‌گردد:

   (FAO, 1999) یا  (UNESCO, 2004) 

Recent study by FAO (1999) showed that…

(فائو، 1999) یا (یونسکو، 2004)

گزارش فائو (1999) حاکی از رشد بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه دارد...

 

     در صورتی که نام سازمان یا نهادی دارای اختصار شناخته شده و رایجی نیست، می­توان بعد از نام کامل آن، سال انتشار اثر مورد استناد را به صورت زیر درج کرد:

(National Institute of Mental Health, 1999)

 (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1383)

 

5. ارجاع درون متنی به یک اثر بدون مولف:

در صورتی که اثر مورد استناد بدون مولف باشد، دو یا سه کلمه از عنوان اثر با حروف بزرگ  آورده می‌شود وپس ازآن سال انتشار اثربه صورت زیر درج می‌گردد.عناوین لاتین آوانویسی شده باید در پانویس درج شوند.

‌ (College Bound Seniors (1979)                                                                     یا (Study Finds, 1982)

)شاخص‌های توسعه پایدار  کشاورزی، 1383(

 

ب. شیوه درج استنادها به منابع چاپی در فهرست مآخذ:

درآوردن استنادها دربخش فهرست مآخذ یافهرست منابع درشیوة APA بایدبه‌چند‌نکته‌کلی توجه کرد.

- کلیه استنادها باید به صورت الفبایی نام مولف در بخش فهرست مآخذ مرتب شوند؛

- لزومی به درج شماره ردیف در ابتدای مآخذ نمی­باشد؛

- در صورتی که یک استناد فضایی بیش از یک سطر را به خود اختصاص دهد، سطرهای بعدی باید دارای تورفتگی به اندازه چهار فاصله (Space) باشند؛

- عنوان یک مجله، کتاب، کنفرانس یا منبع دیگر باید به صورت ایرانیک آورده شوند؛

- لزومی به تغییر اندازه یا ایرانیک کردن عنوان مقالات یا عنوان یک فصل از کتاب نمی باشد؛

- در استناد به منابع دارای مولف، ابتدا نام‌خانوادگی مولف به صورت کامل و سپس حرف اول نام کوچک آنها آورده می‌شود (برای مثال Thelwall, M.).

- در درج عنوان منابع لاتین مورد استناد، حرف اول آنها باید به صورت بزرگ (Capital) نوشته شوند.

 

در مثال زیر، سه استناد مبتنی بر شیوه APA  از بخش فهرست مآخذ یک مقاله منتشر شده در یک مجله علمی آورده شده است. عناصر استنادی مندرج در اولین مأخذ برای درک بهتر جزئیات مشخص شده‌اند:

 

       شماره‌صفحه   جلدوشماره       نام منبع (مجله)                   عنوان مقاله                       سال انتشار        نام­خانوادگی و نام مولفان

 

                   
   
         
       
         
 
 
 

 

Adamic, L., & Adar, E. (2003). Friends and neighbors on the Web, Social Networks, 25(3), 211-230.

 

Adamic, L.A. & Huberman, B.A. (2001). The Web’s hidden order. Communications of the ACM,
44(9), 55-59.           

 

Aguillo, I.F. (1998). STM information on the Web and the development of new Internet R&D                 databases and indicators. Online Information 98: Proceedings. Learned Information,
     1998. 239-243.              

 

 1. 1.   استناد به مقالات مجلات :

 شایان ذکر است در استناد به منابع لاتین ،پس از ذکر نام خانوادگی تنها باید حرف اول نام کوچک مولفان درج گردد، نظیر Klimoski, R. که در آن حرف R از ابتدای نام Robert گرفته شده است. اما در استناد به منابع فارسی نام کوچک مولفان را باید به صورت کامل ذکر کرد (نظیر، محمدی، حسین). همچنین، باید توجه داشت‌که شماره انتشار مجله(Number)درداخل پرانتز و شماره‌ سال ‌یا جلد مجله (Volume Number) قبل از پرانتز درج می‌گردد. در زیر، نحوه درج اطلاعات یک مقاله منتشر شده در شماره 12 سال 8 یک مجله نشان داده شده است.

                                                                   شماره   جلد

(12) 8       

 به طور کلی، در شیوة درج استنادها به مقالات مجلات، عناصر اطلاعاتی زیر را باید به ترتیب ذیل  ذکر کرد.

نام خانوادگی، نام مولف. (سال انتشار مقاله). عنوان مقاله. نام مجله، جلد یا سال (شماره)، شمارة صفحه مقاله.

 

         شماره‌صفحه  جلدوشماره     نام منبع (مجله)                     عنوان مقاله                     سال انتشار       نام خانوادگی و نام مولفان

 

                       
     
     
           
           
 
 
 
 
 

 

Adamic, L., & Adar, E. (2003). Friends and neighbors on the Web, Social Networks, 25(3), 211-230.

 

 • ·        استناد به مقالات مجلات دارای یک مولف:

صفاری، مهری. (1381).  اثر روش‌های متفاوت شخم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان. فصلنامه  پژوهش و سازندگی، 57 (3-4)، ص 30-38.

Klimoski, R. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology

Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

               

 • ·        استناد به مقالات مجلات دارای دو مولف:

شریعتی، منصوره و آسمانه، طهماسب. (1381).  بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر گیاه بومادران.  فصلنامه  پژوهش و سازندگی، 57 (3-4)، ص 3-7.

 

Clapp, R. B. & Hornberger, G.M. (1978) Empirical equations for soil hydraulic properties. Water Resource  Research, 14 (3), 601–604

 

 • ·        استناد به مقالات مجلات دارای بیش از دو مولف (تا پنج مولف):

آقابیگی، فاطمه، ترمه، فریدون و امیری، ندا. (1381).  معرفی دانه رستهای علف‌های هرز مهم استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و کلید شناسایی آنها.   فصلنامه  پژوهش و سازندگی، 57 (3-4)، ص 9-12.

 

Saywitz, K. J., Mannarion, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049.                          

 

نکته: در صورتی که مقا‌له‌ای دارای بیش از 5 نویسنده باشد، نام‌خانوداگی و نام آنها ( تمامی5 مولف) درج می‌گردد و بعد از آن برای منابع فارسی و لاتین به صورت زیر عمل می‌شود:

قارونی، منوچهر؛ یزدی، تقی؛ ناظم زاده، حسین؛ حائریان، سعید؛ مقدم، هادی؛ همدانی، حمید و دیگران. (1365)...

 

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K., Peterson, R., et.al. (1967).

 

 • ·        استناد به مقالات مجلات بدون مولف:

 با وجود اینکه اغلب مقالات علمی دارای مولف مشخصی هستند، اما در برخی از موارد ممکن است با مقالاتی مواجه شویم که نام پدیدآورنده اصلی آنها مشخص نباشد. در این صورت عنوان مقاله در ابتدای استناد درج شده و بعد از آن، سال انتشار منبع آورده می‌شود. نمونة یک استناد به یک مقاله بدون مولف در زیر نشان داده شده است.

Countering the negative impact of intercell flow in cellular manufacturing. (1991). Journal of

    Operations Management, 10 (1), 92-118.

 

 1. 2.   استناد به مجموعه مقالات چاپ شده کنفرانس‌ها:

 درشیوه استناد به مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، عناصر اطلاعاتی زیر را باید مورد توجه قرار داد:

نام خانوادگی، نام مولف. (سال انتشار مجموعه مقاله). عنوان مقاله. نام کنفرانس، روز، ماه و سال، تاریخ برگزاری کنفرانس، نام شهر، کشور برگزار کننده کنفرانس، شماره صفحه.

                                                                                عنوان مقاله                                                سال انتشار     نام مولف

 

 
   

 

Kousha, K. (2004). The Relationship between Scholarly Publishing and the Counts of

    Academic Inlinks to Iranian University Web Sites: Exploring Academic Link Creation

    Motivations. In  Proceedings of International Workshop on Webometrics, Informetrics and

    Scientometrics, March 2-5, 2004, Roorkee: Indian Institute of Technology, India, 136-149.  

 

                 شماره صفحه   کشور                       شهر/محل کنفرانس                        تاریخ برگزاری کنفراس  

 

 1. 3.   استناد به کتاب :

به طور کلی در شیوه استناد به کتاب، عناصر اطلاعاتی زیر را باید درج کرد.

نام خانوادگی، نام پدیدآورنده کتاب/ ویراستار. (سال انتشارکتاب). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.

شایان ذکر است در خصوص کتاب های دارای دو یا چند مولف و نیز کتاب­های بدون مولف، بایدنظیر استناد به مقالات مجلات که قبلاً به آن اشاره شده، عمل کرد.

                                                    عنوان کتاب                                             سال انتشار        نام خانوادگی، نام مولفان کتاب

Restoring Our Competitive Edge: Competing through Manufacturing,   Hayes, R.H. & Wheelwright, S.C. (1984)

New York: John Wiley & Sons.

                                                                                                                     

                                                                                                                               ناشر                    محل نشر

 کوشا، کیوان. (1381). ابزارهای کاوش اینترنت: اصول، مهارت‌ها و امکانات جستجو در وب. تهران: نشر کتابدار.

 

 • ·        استناد به کتاب با پدیدآورنده سازمانی:

در مورد کتاب‌هایی که پدیدآورنده اصلی آنها یک سازمان یا نهاد و از این قبیل می‌باشند،  باید نام آنها در ابتدای استناد آورده شود:

                           ناشر           محل نشر                  عنوان کتاب                             نام سازمان به عنوان پدیدآورنده کتاب

 

Institute of Financial Education. (1982). Managing personal funds. Chicago:  Midwestern.

 

شرکت سهامی دارو پخش. دارونامه. تهران: 1364.

 

 • استناد به مجموعه مقالات/فصلی از کتاب:

کلیه اصول استناد به مجموعه مقالات یا فصلی از کتاب مشابه استناد به کتاب است، با این تفاوت که عنوان مقاله یا فصل مورد نظر از کتاب و نام ویراستار مجموعه مقالات (در صورت داشتن ویراستار) نیز باید به عناصر استنادی افزوده شوند:

                              نام مجموعه مقالات                         نام ویراستار                  نام مقاله/فصل        سال انتشار  نام مولف اثر

 

               
   
     
           
 
 

 

Ramirez, L. (1996). Mexican Americans. In  P. A. Minarik (Eds.), Culture and nursing care: A pocket

    guide (pp. 203-221). San Francisco: USCF Nursing Press.

 

                                          ناشر                      محل نشر           شماره صفحه

 • ·        استناد به کتاب بدون نویسنده:

در صورتی‌که کتابی دارای‌نویسنده مشخصی نباشد، عنوان کتاب در ابتدای استناد درج می‌گردد:

                    عنوان کتاب

اطلس تشریح بدن انسان. تهران: شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران، 1365.

 

نکته: در صورتی که کتابی دارای مولف نباشد اما ویرایشگر داشته باشد، نام ویرایشگر در ابتدای استناد درج می‌شود.

 

 • ·        استناد به کتاب ترجمه شده:

در صورتی که کتاب ترجمه شده دارای نویسنده مشخصی باشد، ابتدا نام نویسنده اصلی کتاب آورده می‌شود و سایر عناصر استنادی به صورت زیر درج می‌گردند:

نام مولف اصلی سال‌نشر         عنوان کتاب                   نام مترجمان کتاب            محل نشر           ناشر

 

                       
     
       
         
           
     
 
 
 
 

 

پائو، میراندالی. (1378). مفاهیم بازیابی اطلاعات. ترجمه اسداله آزاد و رحمت اله فتاحی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 1. 4.    استناد به طرح تحقیقاتی اجرا شده (گزارشات نهایی):

به‌طورکلی، درشیوه استناد به‌گزارشات‌طرح‌های‌تحقیقاتی، عناصراطلاعاتی زیر را باید به ترتیب در استناد ذکر کرد:

نام خانوادگی، نام مجری طرح. (سال انتشار گزارش نهایی طرح). عنوان طرح تحقیقاتی. محل انجام طرح: سازمان مجری طرح، کد طرح (در صورت موجود بودن)

 

محسنی، حمید. (1377).  طرح تعیین مجلات هسته معاونت آموزش و تحقیقات. تهران: معاونت  آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی، 01-1400000000-77.

 

 1. 5.   استناد به پایان‌نامه‌های دانشگاهی:

    درشیوه استناد به پایان‌نامه‌های دانشگاهی بایدعناصر اطلاعاتی زیررا به ترتیب در استناد درج‌کرد:

نام خانوادگی، نام تهیه کننده پایان‌نامه. (سال خاتمه). عنوان پایان‌نامه. مقطع تحصیلی، نام دانشکده/دانشگاه.

 

ملک‌زاده، محمد رضا. (1377). بررسی بیولولژی میتوز برگ مرکبات و شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

 Crow, G. K. (1988). Toward a theory of therapeutic syncretism: The Southeast Asian experience. Doctoral

      dissertation, University of Utah. 

 

ج. شیوه درج استناد به منابع الکترونیکی در فهرست مآخذ:

اینکه منابع اطلاعاتی الکترونیکی به ویژه در محیط وب تا چه میزان بر روی ارتباطات علمی اثرگذاشته‌اند، موضوع تحقیقات جاری در حوزه اطلاع‌رسانی به شمار می‌آید. به طور کلی، یافته‌های تحقیقات جاری نشان می‌دهد که در برخی از حوزه‌های علمی، منابع اطلاعاتی موجود در اینترنت به صورت گسترده‌ای نظیر منابع چاپی برای دسترسی به یافته‌های علمی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سهولت دسترسی از راه دور، منحصربفرد بودن برخی از منابع اطلاعاتی علمی و امکان جستجوی کارآمد اطلاعات از جمله ارزش‌های افزوده منابع اطلاعاتی علمی در اینترنت هستند، که بر روی ارتباطات علمی محققان اثر گذاشته است.

مجلات علمی الکترونیکی تمام متن به عنوان بستری جهانی برای ارتباطات علمی و نیز به عنوان پایگاهی برای انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی در محیط اینترنت مطرح می‌باشند.  هم اینک، بخش قابل توجهی از انتشارات و یافته‌های علمی" تنها" در مجلات الکترونیکی تمام متن داوری شده ظاهر می‌گردند. هم اکنون از 8700 مجله علمی نمایه شده در پایگاه  ISI ، حدود 200 عنوان را مجلات الکترونیکی تمام متن داوری شده تشکیل می‌دهند که تنها در قالب الکترونیکی و از طریق اینترنت قابل دسترس می‌باشند.  به علاوه تقریباً 95 درصد مجلات چاپی علمی دنیا دارای وب سایت  مستقل هستند و امکان دسترسی به مقالات آنها حتی ماه‌ها قبل از انتشار به صورت چاپی وجود دارد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد که  در حال حاضر، بیش از 1400 مجله الکترونیکی تمام متن با کیفیت علمی بالا در حوزه‌های مختلف وجود دارند. رشد و گسترش مجلات الکترونیکی علمی تمام متن در محیط اینترنت را می‌توان به عنوان نشانه‌ای در زمینه تکامل الگوهای انتشاریافته‌های پژوهشی به منظور جذب مشارکت علمی مولفان و محققان به شمار آورد. در برخی از حوزه‌های علمی نظیر کامپیوتر و فیزیک محیط وب اولین انتخاب  محققان برای دسترسی به یافته‌های تحقیقات جاری حتی قبل از انتشار در مجلات چاپی محسوب می‌شود. به علاوه، اخیراً شواهدی قوی مبتنی براینکه مجلات الکترونیکی علمی تمام متن و مجلات علمی چاپی اثرگذاری استنادی یکسانی دارند، بدست آمده است.

تقریباً این موضوع مورد قبول همگان است که استفاده از اینترنت می‌تواند نقش مهمی در انجام تحقیقات داشته باشد و این موضوع در مورد حوزه کشاورزی و علوم وابسته نیز صادق است. از این رو، امروزه تمایل بسیاری از سوی محققان برای مورد استناد قرار دادن منابع اطلاعاتی علمی در اینترنت وجود دارد و همین امر باعث شده است تا الگوهای استنادی جدیدی برای استناد به این گونه منابع تدوین شود. در این بخش با توجه به اصول کلی مطرح شده درباره استناد به منابع اطلاعاتی چاپی، عناصری که باید در استناد به منابع اینترنتی مبتنی بر شیوه APA در نظر گرفته شوند، آورده شده است.

به طور کلی کلیه اصول استناد به منابع اینترنتی نظیر منابع چاپی است با این تفاوت که باید دو نکته مهم را نیز در هنگام درج استنادها در بخش فهرست مآخذ آثار علمی مورد توجه قرار داد:

 • آوردن نشانی اینترنتی مقاله، کتاب، گزارش تحقیقاتی و غیره در استنادهای اینترنتی ضروری است.
 • تاریخ دسترسی (یا مشاهده) مقاله، کتاب، گزارش تحقیقاتی و غیره در اینترنت را باید در هنگام درج استناد به منابع اینترنتی ذکر کرد.

 

 1. 1.   استناد به مقالات مجلات الکترونیکی (بدون نمونه چاپی):

عناصراستنادی که باید در هنگام استناد به مقالات مجلات قابل دسترس از طریق اینترنت  درج شوند، در زیر آورده شده است. همان طوری که مشاهده می‌شود نشانی اینترنتی مقاله و تاریخ مشاهده مقاله به عنوان عناصر استنادی جدیدی مطرح هستند که در شیوة استناد به مقالات چاپی وجود ندارند. در این میان، به دلیل اینکه اغلب مجلاتی که تنها در قالب الکترونیکی منتشر می‌شوند، دارای شماره صفحه نمی‌باشند، امکان درج شماره صفحه برای این نوع از مجلات وجود ندارد.

نام خانوادگی، نام مولف. (سال انتشار مقاله). عنوان مقاله. نام مجله، شماره جلد (شماره مجله). نشانی اینترنتی، تاریخ دسترسی روز، ماه و سال

                            عنوان مقاله            تاریخ انتشار                                          نام مولفان مقاله

 

           
   
     
     
 
 

 

            Rudner, L. M., Gellmann, J. S. & Miller-Whitehead, M. (2002). Who is reading on-line

education journals? Why? And what are they reading? D-Lib Magazine, 9(12). Available: http://www.dlib.org/dlib/december02/rudner/12rudner.html/, accessed 18 December, 2002. 

 

             روز، ماه و سال  دسترسی به مقاله                                           نشانی اینترنتی مقاله

 

               نام مجله

                                       شماره جلد (شماره مجله)

 

کوشا، کیوان. (1382). مقایسه ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی. مجله الکترونیکی کتابدار. 1(3)نشانی دسترسی: http://www.ketabdar.org/magazine/detailarticle.asp?number=25 ، 3 اسفند 1383.

 

 1. 2.   استناد به مقالات مجلات الکترونیکی دارای نمونه چاپی:

امروزه بسیاری از مجلات چاپی، به اهمیت داشتن سایت وب مستقل به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات توسط مخاطبان خود پی برده‌اند. از این رو، هم اینک اغلب مجلات چاپی دارای وب سایت نیز می‌باشند. نحوه استناد به مقالات اینگونه مجلات، مشابه مجلات تمام الکترونیکی است که در بالا به آن اشاره شد. اما این نکته قابل ذکر است که در استناد به مقالات مجلات الکترونیکی که دارای نمونه چاپی هستند، باید شماره صفحه مقالات نیز ذکر شود؛ زیرا اینگونه مجلات در واقع نمونه الکترونیکی نسخه چاپی خود را در دسترس قرار می‌دهند.

نام خانوادگی، نام مولف. (سال انتشار مقاله). عنوان مقاله. نام مجله، شماره جلد (شماره مجله). شماره صفحه مقاله، نشانی اینترنتی، تاریخ دسترسی روز، ماه و سال.

 

              عنوان مقاله                                            سال انتشار                 نام مولفان مقاله

 

Vanden, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5(4), 117-123.       

        Available: http://jbr.org/articles.html/, accessed 13 October, 2001.

 

            شماره صفحه    نام مجله         تاریخ دسترسی                              نشانی دسترسی

 

 1. 3.   استناد به کتاب‌های الکترونیکی:

تقریباً کلیه قواعد استناد به کتاب‌های الکترونیکی نظیر کتاب‌های چاپی است (قبلاً به آن اشاره شده است، نظیر نحوه درج عنوان، تاریخ نشر، محل نشر، ناشر و غیره)؛ اما در این میان ذکر نشانی اینترنتی و تاریخ دسترسی به کتاب الکترونیکی ضروری است. عناصری که باید در استناد به کتاب‌های الکترونیکی در اینترنت مورد توجه قرار گیرند، در زیر نشان داده شده است:

 

نام خانوادگی، نام پدیدآورنده کتاب/ ویراستار. (سال انتشارکتاب). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نشانی اینترنتی،

   تاریخ دسترسی روز، ماه و سال

 

             ناشر   محل نشر                    عنوان کتاب                        سال انتشار      نام مولف کتاب

Geissler, E. M.  (1998). Pocket guide to cultural assessment, MO: Mosby.

            Available: http://jbr.org/articles.html/, accessed 1 February, 2001

                                                  تاریخ دسترسی                                             نشانی دسترسی

 

 1. 4.   استناد به مجموعه مقالات الکترونیکی:

عناصری که باید در استناد به مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات کنفرانس‌های قابل دسترس از طریق اینترنت مورد توجه قرار گیرند، در زیر نشان داده شده است:

نام خانوادگی، نام مولف. (سال انتشار مجموعه مقاله). عنوان مقاله. نام کنفرانس، روز، ماه و سال تاریخ برگزاری کنفرانس، نام‌شهر، کشوربرگزارکننده کنفرانس، شماره‌صفحه (درصورت موجود بودن).نشانی‌اینترنتی، تاریخ دسترسی روز، ماه و سال

 

                                                                     عنوان مقاله                                 سال انتشار             نام مولفان مقاله

 

Liu, B., Ma, Y. & Yu, P.S. (2001). Discovering unexpected information from your

 competitors’ web sites, Proceedings of the 7th ACM SIGKDD International Conferenc     

 on Knowledge Discovery and Data Mining, Aug. 26-29, 2001, San Francisco, U.S.A.,         Available http://www.cs.buffalo.edu/~sbraynov/seminar/unexpected_information.pdf/,

      accessed 1 February, 2001.

                       عنوان کنفرانس             نشانی دسترسی                                  تاریخ دسترسی

محل برگزاری کنفرانس(شهر،کشور)                    تاریخ برگزاری کنفرانس (روز، ماه و سال)

 

5 . استناد به پایان‌نامه‌های دانشگاهی:

عناصری که باید در استناد به پایان نامه های دانشگاهی قابل دسترس از طریق اینترنت مورد توجه قرار گیرند، در زیر نشان داده شده است:

نام خانوادگی، نام تهیه کننده پایان نامه. (سال خاتمه). عنوان پایان نامه. مقطع تحصیلی، نام دانشکده/دانشگاه. نشانی اینترنتی، تاریخ دسترسی روز، ماه و سال.

 

Björneborn, L. (2003). Small-world link structures across an academic web space: a library

 and information science approach. PhD Thesis. Royal School of Library and

     Information Science, Copenhagen, Denmark.

  Available: www.db.dk/lb/phd/phd-thesis-ch8-conclusion.pdf/, accessed 12 March 2005.

 [1] . American Psychological l Association

نویسنده : میکاییل ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤
comment نظرات () لینک

مطالب اخیر اطلاعیه THE HISTORY of KURDISH MUSIC تاریخ موسیقی کردستان _ کتابی به زبان کردی پیچ‌خوردگی پا منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی نیکی و بدی - پائولو کوئیلو آیا خدا با بندگان خود سخن میگوید ؟ واکسن آبله آموزش خود هیپنوتیزم ساده Relaxation میزان تحصیلات و سال تولد هنرمندان
کلمات کلیدی وبلاگ عکس جالب (٤٥) داستان خاطره (٤٥) روانشناسی (٤٢) سلامت (۳٢) طنز (٢٩) داستان کوتاه (٢٩) عکس های بازیگران،افراد مشهور و (٢٥) علمی (٢٤) آموزشی مانند انگلیسی و موسیقی و (۱٩) عکسهای جدید چهره ها در شبکه های اجتماعی (۱٧) عکسهای جدید شبکه های اجتماعی (۱٦) پزشکی (۱٥) درس ،تدریس ،جزوه و (۱٥) وقایع تاریخی (۱٤) سرگرمی (۱٢) طبیعت و محیط زیست (۱٢) عشق (۱۱) زندگی شهری (۱۱) دانلود رایگان کتاب (۱۱) سینما بازیگری (۱۱) عکس های خانوادگی چهره های مشهور (۱۱) شعرهای گلچین شده (۱٠) جک - لطیفه (۱٠) مناطق زیبا و گردشگری (٩) بازیگران در اینستاگرام (٩) عکس خنده دار (٩) ادبی (٩) سیاسی (۸) زن (۸) مذهبی (۸) تکنولوژی (۸) احادیث و سخنان پیامبران و امامان (۸) نیایش (٧) اقتصادی (٧) موفقیت (٧) راهنمای حل جدول (٧) روابط زن و شوهری (٧) ماه رمضان (٦) موبایل (٦) جملات بزرگان (٦) پند ها و جملات قصار (٦) مطالب با ترجمه ی انگلیسی (٥) ورزش (٥) ثروتمند شدن (٥) غذای سالم (٥) زندگی نامه (٥) مطالب انگلیسی (٥) راهنمای جدولی (٥) داعش (٥) کتاب دانشگاهی (٥) نقل و انتقالات فوتبال (٥) کسب درآمد (٤) funny (٤) اجتماعی (٤) پرسپولیس (٤) حیات وحش (۳) عکاسی (۳) ریاضی (۳) قرآن (۳) ادبیات (۳) استقلال (۳) رابطه با جنس مخالف (۳) طنز تلخ (۳) کتاب شعر (۳) سوم راهنمایی (۳) افراد مشهور (۳) اطلاعات عمومی (۳) خرید لوازم خانه (۳) سریال شمعدونی (٢) چهره ها در شبکه‌های اجتماعی +عکس (٢) منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی (٢) نظریه‌های جامعه‌شناسی (٢) آشپزی و (٢) دزدی و اختلاس (٢) donyayejadval (٢) آموزش حل جدول (٢) خواندنی (٢) relaxation (٢) ایران باستان (٢) اول دبیرستان (٢) آیا میدانید که (٢) والیبال (٢) عربستان (٢) نجوم (٢) سعدی (٢) دبیرستان (٢) ابوسعید ابوالخیر (٢) خودرو و اتوموبیل (٢) گوشی های هوشمند (٢) شناخت زنان (٢) کنکور (٢) سپندار مذگان (٢) نوکیا (٢) sms (٢) اسلام (٢) دیجیتال (٢) امیرکبیر (٢) مشاهیر ایران (٢) آموزش خود هیپنوتیزم ساده (٢) عکس های بامزه و ناز از کوچولوها (٢) ترفندهای عکاسی (٢) لغات جدولی (٢) علی علیه‌السلام (٢) نهج‌البلاغه (٢) لیگ جهانی (٢) زمین از فضا (٢) واکسن آبله (۱) نگار عابدی (۱) راکتورهای هسته ای (۱) عکس سلفی (۱) کد های مخفی گوشیهای نوکیا (۱) نویسندگان ایرانی معاصر (۱) فهرست نویسندگان ایرانی و جهان (۱) نویسندگان جهان و آثارشان (۱) بازیگران با همسرانشان (۱) فرهنگ نام های ایرانی (۱) چگونه جدول ضرب را یاد بگیریم (۱) صعود تیم ملی والیبال ایران (۱) ابوبکر بغدادی (۱) عجیب‌ترین و زیباترین میوه‌های جهان (۱) تصاویر متفاوت از چهره های مشهور در شبکه های اجتماع (۱) چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (۱) نا آرامی‌های اجتماعی و امداد و نجات (۱) اوزان و مقیاسها (۱) مجموعه سوالات آمادگی دفاعی (۱) عدم نمایش شماره (۱) عدم نمایش شماره تلفن (۱) سوالات حرفه و فن دوم راهنمایی (۱) طرز تهیه زولبیا، بامیــه و گوش فیل (۱) شهرهایی که برای زندگی مناسب نیستند! (۱) راهنمای عملی خرید ‌هارد اکسترنال (۱) تصاویر منتشر نشده از زندگی ابوبکر بغدادی، رهبر &q (۱) نقش شیرین در سریال شمعدونی (۱) فیلم ایرانی آوازهای سرزمین من (۱) نقش زهره در سریال شمعدونی (۱) سریال جاده قدیم (۱) شهرام حقیقت (۱) مسعود زریبافان (۱) فلمینگ (۱) سریع ترین های جهان (۱) چند راهنمایی برای بنزین زدن (۱) آرایش زنان (۱) جک ریمر (۱) آمادگی دفاعی (۱) ارزش زن (۱) سعود الفیصل (۱) اسامی ایران باستان (۱) برندگان جایزه نوبل (۱) سرقت موبایل (۱) آیا میدانید که (۱) انیشتین و راننده اش (۱) جنگ خاورمیانه (۱) حقوق والدین (۱) عکس های ماهواره ای (۱) مشاهیر موسیقی ایران وجهان (۱) بلندترین آبشارهای جهان (۱) شهرهای ایران به تفکیک استان (۱) انواع غذاهای ایرانی (۱) انواع آش های ایرانی (۱) انواع کباب و ساندویچ (۱) انواع پلو و خورش (۱) امیر ارسلان نامدار (۱) اینستاگرام (۱) حقوق فرزندان (۱) بهرام بهرامیان (۱) قاسم سلیمانی (۱) ادوارد جنر (۱) اسلام و صلح (۱) به خاطر داشته باش (۱) انواع متمم (۱) محتشم احمدی نیا (۱) شرکت بریتیش تله کام (۱) میلاد فخرالدینی (۱) نحوه نوشتن فهرست منابع (۱) ۵۰ تصویر تاریخی که هرگز نباید از دست بدهید (۱) اشتباهاتی که در دهه 30 زندگی انجام می دهیم (۱) مجموعه قوانین و مقررات استخدام کشوری (۱) سوسن‌ زادخوش‌ (۱) رابط فصلنامه‌ به ورز - لرستان‌ (۱) عکسهای هنرمندان در پانزدهمین جشن سینمایی حافظ (۱) پانزدهمین جشن سینمایی حافظ (۱) it is so cool to be a man (۱) آشپزی و (۱) one day an employee sends an email letter to his b (۱) مطالب طنز انگلیسی (۱) اخلاق و جنگ (۱) اسلام و اسیران (۱) پیامبر صلح (۱) کولر آبی یا گازی (۱) گرما و راه چاره (۱) رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی (۱) اصول پیاده روی (۱) هفت راه برای رفع مشکلات مالی (۱) بیماری و پاداش (۱) استغفار و ناامیدی (۱) حرف خودت را بزن (۱) نکته ها و درس های استراتژیک (۱) نقش زنان در دفاع (۱) دفاع زنان در جنگ (۱) اسلام و دفاع زنان (۱) دفاع زنان در جنگ های مختلف (۱) تصاویری از حواشی دومین پیروزی برابر امریکا (۱) والیبال یران آمریکا (۱) تصاویری از دختران رپ‌خوان افغان (۱) وقتی معماری مساجد دگرگون می‌شود (۱) تصاویر مسجدی نو و عجیب (۱) تحلیل شخصیت از روی نوع دوش گرفتن در حمام (۱) تصورات غلط درباره ازدواج (۱) تعیین هدف برای موفقیت (۱) تفاوتهای من و رئیسم طنزتلخ (۱) ۱۷ اقدام روزانه برای اینکه باهوش تر باشید (۱) تصاویر کمیاب از آلبوم دیده نشده خاندان پهلوی (۱) تصاویری از مهمانداران خطوط هوایی خارجی و ایرانی (۱) مهمانداران خطوط هوایی خارجی و ایرانی (۱) عکس نوشته های طنز باحال عمویی (۱) چگونه در عکس ها بهتر دیده شویم!؟ (۱) اسمارت فون ه (۱) عکس های خنده دار از شکلک های بامزه با انگشت (۱) عکس های ساحل بکرانی نی نی سریال دردسرهای عظیم (۱) دردسرهای عظیم 2 (۱) ساحل بکرانی (۱) عکس های دیدنی از نقاشی های 3 بعدی روی بشقاب (۱) هنرمند ژاکلین poirier (۱) چگونه راحت تر روزه بگیریم؟ (۱) بزرگترین باغ گل جهان در عمق صحرای سوزان دوبی (۱) ۷ درس موفقیت در زندگی از سخنان بُرُس لی (۱) برس لی bruse lee (۱) عکس های جالب مبارزه زنان با آرایش (۱) مبارزه زنان با آرایش (۱) تصاویر شگفت انگیز ماهواره ای از زمین (۱) زنانی که با عملکرد غیرعادی خود در زمانه‌شان ماندگا (۱) روش های خانگی درمان پشه گزیدگی (۱) پشه گزیدگی (۱) دکل گمشده (۱) پروفسور حسابی (۱) عکس سه بعدی (۱) غزلیات سعدی (۱) مثنوی معنوی (۱) هیپنوتیزم (۱) کرباسچی (۱) کراک (۱) آتنه فقیه نصیری (۱) چای سبز (۱) چرچیل (۱) فست فود (۱) انیشتین (۱) پدر و مادر (۱) امتحان (۱) کتاب قرآن (۱) زیست شناسی (۱) دوبی (۱) روزه (۱) تفکر خلاق (۱) مو (۱) داستان عشق (۱) حضرت محمد (ص) (۱) هالیوود (۱) اعتیاد (۱) رپ (۱) تجربی (۱) سرطان (۱) تلویزیون (۱) مولانا (۱) ازدواج (۱) لوگو (۱) دروغ (۱) فیزیک (۱) شیمی (۱) یادگیری (۱) مقاله (۱) قیامت (۱) سامسونگ (۱) احمد شاملو (۱) افغانستان (۱) ایران (۱) مالاریا (۱) بوستان سعدی (۱) مشاهیر موسیقی (۱) سید مظلوم (۱) 40 توصیه برای لذت بردن از زندگی (۱) افسانه پاکرو (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) سام درخشانی (۱) مریلین مونرو (۱) پاسخ جالب آلبرت انیشتین به مریلین مونرو (۱) شهرهای ایران (۱) خاندان پهلوی (۱) نیکی و بدی (۱) دنیای حیوانات (۱) لویی پاستور (۱) کار و استخدام (۱) تربیت فرزندان (۱) تغییر عادت منفی به مثبت (۱) آش شله قلمکار (۱) اثر پروانه‌ای (۱) آب درمانی (۱) قرائتی (۱) رزمایش (۱) دوم راهنمایی (۱) عرفان نظر آهاری (۱) بی خوابی (۱) پائولو کوئیلو (۱) پیاده‌روی (۱) علی کریمی (۱) آنتوان چخوف (۱) حرفه و فن (۱) آلبرت انیشتین (۱) لئوناردو داوینچی (۱) ترین ها (۱) موسیقی پاپ (۱) مواد مخدر (۱) ویکتور هوگو (۱) عکس بازیگران (۱) کیک (۱) بهنام صفوی (۱) گابریل (۱) احمدی نژاد (۱) علی اکبر دهخدا (۱) انرژی هسته ای (۱) خلیج های دنیا (۱) دانستنی ها، آیا میدانید (۱) زبان های رایج و رسمی دنیا(بترتیب الفبا):راهنم (۱) زبان های رایج و رسمی دنیا (۱) اسامی برندگان نوبل ادبی از آغاز تا سال 2007 میلادی (۱) راهنمای انتخاب اسم ایرانی (۱) راهنمایی در انتخاب اسم ایرانی (۱) نام پارسی (۱) دانلود رایگان کتاب امیر ارسلان نامدار (۱) کتاب امیر ارسلان نامدار (۱) شعر فوق العاده " وای دل دیوانه ام زین دشمن ه (۱) وای دل دیوانه ام زین دشمن همخانه ام (۱) دانلود رایگان ترجمه فارسی قرآن (۱) ترجمه فارسی قرآن (۱) المیپاد کشوری ریاضی از سال 79 تا 92 به همراه پاسخن (۱) سوالات شیمی کنکور ریاضی و تجربی تفکیک هر فصل به (۱) کارنامه کنکور سراسری (۱) دانلود رایگان کتاب تفسیر قرآن قرائتی (۱) دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی1 آیت الله جعفر سب (۱) دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی1 (۱) آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی (۱) دانلود رایگان دیوان حافظ (۱) مجموعه قطعات حافظ (۱) دانلود مجموعه کامل غزلیات سعدی (۱) کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (۱) دانلود رایگان کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم جمعی ا (۱) میزان تحصیلات و سال تولد هنرمندان (۱) سال تولد هنرمندان (۱) تحصیلات هنرمندان (۱) آموزش خود هیپنوتیزم ساده relaxation (۱) ال کامپیر (۱) آیا خدا با بندگان خود سخن میگوید ؟ (۱) خواجه حسن مودب (۱) نیکی و بدی - پائولو کوئیلو (۱) آیا داعش هم مرز ایران می شود؟ + نقشه (۱) اعترافات تکان‌دهنده فرمانده ارتش زنان داعش (۱) پیام صادقیان‌ (۱) شاه‌ماهی منصوریان در تور مظلومی +جدول عملکرد (۱) امین حاج‌محمدی (۱) ایران چطور به مرحله بعد لیگ جهانی صعود می کند؟(+ج (۱) کمال‌الدین کامیابی‌نی (۱) ثروتمندترین زن جهان (۱) ماریو شاراپوآ (۱) هر کس بردگی زنان را تحریم کند، کافر است! (۱) صالح الفوزان (۱) شیوخ سعودی (۱) بردگی زنان (۱) علی کریمی به امیر جعفری بدل زد (۱) آماده‌باش داعش برای جنگ با آنکارا (۱) تصاویری عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات (۱) داستان خلقت زن فدر و منزلت زن (۱) شعر زن بودن (۱) آلفای قبل از خواب (۱) افکار سازنده (۱) شعر بازی گران تئاتری به نام “ دنیای جدید مان” (۱) آنچه انرژی فعال را خنثی میسازد (۱) آنچه دختران تمایل دارند تا پسران بدانند (۱) اندیشه توانگر (۱) داستان "ای کاش " (۱) این 4 میوه دوست داشتنی (۱) حقوق زن و شوهر نسبت به هم در قرآن و احادیث (۱) باورهای زنگ زده ، اندیشه های منجمد (۱) فرهنگ و توسعه (۱) داستان "بخت بیدار" (۱) پاسخ استاد علی اکبر دهخدا به دعوت رییس اداره اطلاع (۱) تأثیر رنگها بر تفکر و خلاقیت و استفاده در محیط های (۱) جاناتان دی ولسلی تایلور (۱) تاریخچه :ساندویچ در ایران از دیروز تا امروز (۱) ساندویچ فروشى (۱) تصاویر حواشی پیروزی ایران برابر امریکا (۱) روزه داری با نوشیدنی های سنتی (۱) 22 سرانجام ناخوشایند در صورت کم خوابی (۱) اقداماتی که باید پس از سرقت یا گم شدن گوشی خود انج (۱) تصاویری از کارگاه پخت زولبیا و بامیه (۱) تصاویری کمتر دیده شده از ایران در دوران پهلوی (۱) منا بع کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعه (۱) منابع رشته مطالعات زنان (۱) روش تحقیق در علوم‌اجتماعی (۱) …حوزه‌های جامعه‌شناسی (۱) پیچ‌خوردگی پا (۱) چطور می‌توانیم بفهمیم که مچ پا یا زانویمان پیچ خو (۱) برای درمان پیچ‌خوردگی چه اقداماتی می‌توانیم انجام (۱) برخی افراد به‌ طور مکرر دچار پیچ‌خوردگی می‌شوند، آ (۱) the history of kurdish music (۱) تاریخ موسیقی کردستان (۱) کتابی به زبان کردی (۱) the history of kurdish music تاریخ موسیقی کردستان (۱) ترسناک ترین هیولاهای دنیای زیر آب+ عکس (۱) فضانوردی و (۱) عرفان و عرفا (۱) سخنرانی و فن بیان (۱) دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی 2 آیت الله جعفر س (۱) دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری (۱) دانلود رایگان کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر (۱) ذینی (۱) valantine (۱) حافظه ، هوش و (۱) اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛ (۱) خنده بازار دااااااااااااااااااغ آخر هفته (۱) بهنام صفوی به بیماری سرطان مبتلا شد!! (۱) عکس افسانه پاکرو در خارج از کشور!! (۱) آثار آب درمانی در بدن (۱) بازیگران بهمراه همسران و خانواده در فرش قرمز جشن ح (۱) ارتباط موثر اجتماعی وموفقیت (۱) ارزش! value! (۱) خاطرات چرچیل!! (۱) آسیب شناسی عشق در نگاه سنتی و مدرن (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب