آرشیو وبلاگ
      جدیدترین مطالب داغ و خواندنی (گلچین وب... دانلود رایگان کتاب ها... راهنمای حل جدول ... و بهترین مطالب روز وب)

+ سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی

سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی

 

 

1- پارادایم در جامعه شناسی از نظر کوهن و ریتزر ... است ؟

الف - بخشی از نظریه و مکتب .

ب - در بردارنده تصور از موضوع نظریه ها ، روشهای تحقیق و مشالواره .

ج - در بردارنده نظریه ها .

 د - معادل با نظریه ها .

 

 

2- جامعه شناس گرایی به کدام معنی است ؟

الف–پدیده های اجتماعی در مقیاس بزرگ تفکر افراد و اعمال آنها را مؤکدا" تعیین می بخشد

ب - جامعه شناسی علم است .

ج - ساختارهای کلان در مقایسه با کنش گران مهمترند .

د - فرد از نظر حقوق از اهمیت کمتری برخوردار است .

 

 

3- عامل حرکت تاریخی از نظر اگوست کنت کدام است ؟

الف - تناقض درونی جامعه

ب - رشد علم اثباتی

ج - رشد هوش و دانش بشری

د- ناهماهنگی شیوه های تفکر

 

 

4- کدام عبارت مبتنی بر نظریه اسپنسر است ؟

الف - پیچیدگی مجموعه تکامل یافته ، علت دگرگونی کارکردها است .

ب - دگرگونی ساختار منجر به پیچیدگی کارکردهاست .

ج - دگرگونی ساختار و دگرگونی کارکرد اثر یکسان دارند .

د -دگرگونی ساختار و دگرگونی منجر به تمایز و منجر به وابستگی عناصر می شود .

 

 

5- کدام مورد همبستگی ارگانیکی را از همبستگی مکانیکی مورد توجه دورکیم بیشتر متمایز می سازد ؟

الف - تشابه پذیری عقیدتی -ارزشی .

ب - تشابه پذیری شغلی .

ج -تفاوت پذیری کارکردی .

د -تفاوت پذیری دینی .

  

 

6- در بحث تیپولوژی جوامع نظر دورکیم درباره ساخت جامعه کدام است ؟

الف - تعداد عناصر ، چگونگی عناصر و نحوه ترکیب آنها تعیین کننده اند .

ب - چیزی غیر از نحوه ترکیب عناصر مجموعه نیست .

ج -چند و چون عناصر تشکیل دهنده اجتماع تعیین کننده است .

د -چیزی غیر از چگونگی کنار هم قرار گرفتن اجتماع نیست .

 

 

7- مفهوم علیت منفرد در تاریخ از نظر ماکس وبر یعنی هرامری :

الف - چند علت خاص دارد که در همه حال قابل تکرار و تداوم هستند .

ب - چند علت خاص دارد که همواره قابل تکرار نیستند .

ج - یک علت خاص و منفرد دارد و قابل تکرار و تداوم نیست .

د - یک علت خاص و منفرد دارد ولی قابل تکرار و تداوم است .

 

 

8- کنش یک روستایی کشاورز در به کارگیری روشها و فنون نوین کشاورزی برای دستیابی به عملکرد بالاتر از دیدگاه وبر چه نوع کنشی است ؟

الف -عقلانی ناظر به ارزش

ب -عقلانی ناظر به هدف

ج -سنتی ناظر به هدف

د -  سنتی ناظر به ارزش

 

 

9- رابطه اخلاق و روح سرمایه داری از نظر وبر کدام است ؟

الف -رابطه شرط لازم اولی برای دومی

ب -زیربنا و روبنا

ج -هماهنگی انتخابی ( گزینش انتخابی )

د -علیت جامعه شناختی ( تسهیل کننده )

 

 

10 -مفهوم « شی شدن » به چه معنی است ؟

الف -بواسطه لوکاچ مطرح شده و با مفهوم از خودبیگانگی مارکس تفاوت ندارد .

ب -تعمیم یافته مفهوم از خودبیگانگی است و منظور آن است که در نظام سرمایه داری کلیه طبقات دچار از خودبیگانگی می شوند .

ج -تعمیم یافته مفهوم از خودبیگانگی مارکس است که صرفا" درمورد ساختار طبقاتی جوامع سنتی صادق است .

د -همان مفهوم از خودبیگانگی مارکس است .

 

 

11-درباره مفهوم طبقه اجتماعی از نظر کارل مارکس کدام عبارت صحیح است ؟

الف -افرادی با اشتراک در فرآیند اشتراک حقوقی ، اشتراک در اندیشه و داشتن دشمن مشترک .

ب -افرادی با اشتراک در فعالیت ، شیوه زندگی ، طرز فکر و فاصله با دیگر طبقات مانند روشنفکران .

ج -افرادی با تشابه در فرآیند تولید کالا یا خدمت و تشابه درآمد و تشابه قدرت مانند کارمندان یا کارگران .

د -افرادی با وحدت جایگاه ، آگاهی به وحدت ، احساس جدایی از دیگر طبقات و اراده اقدام مشترک برای ایجاد سازمان اجتماعی معین .

 

 

12 -زیمل حرکت از گروه دو نفری به سه نفری را قرین کدام می داد ؟

الف -افزایش میزان وفاق اجتماعی .

ب -تفاوت در کمیت .

ج -تغییر در کیفیت و روابط ساختاری گروه .

د -صرفا" افزایش تعداد افراد گروه .

 

 

13 -در نظریه های جامعه شناسی از مفهوم غریبه به چه امری اشاره شده است ؟

الف -حالت خاصی از طبقه کارگر.

ب - شخصیتی که نه کاملا" وارد گروه می شود و نه کاملا" از آن دست می کشد .

ج - شخصیتی که قصد ورود به گروه دوستانه را ندارد .

د -مفهوم اساسی در نظریه اعتقادی .

 

 

14 -نظام فرهنگ از نظر پارسونزبه چه امری اشاره دارد ؟

الف -الگوهای وسیع نمادی ، معنی و ارزش .

ب -به فرد کنش واقعی او .

ج -عامل مهمی در سازگاری ارگانیزم با نیازهای طبیعی .

د -عنصر اساسی انرژی در شخصیت انسانی .

 

 

15 -کدام عبارت با نظر پارسونز درباره  « تئوری » تطبیق می کند ؟

الف -همان فرضیه است که از آزمون تجربی موفق درآمده است .

ب -مجموعه ای از قضایا است که می تواند در پیش بینی حوادث به ما کمک کند .

ج -مجموعه ای از قضایا و قوانین است که به صورت منطبق با هم مرتبطند .

د -شبکه ای از مفاهیم انتزاعی است که به خوبی با هم مرتبطند . 

 

 

16 -در دیدگاه پارسونز رابطه شخصیت با ارگانیسم مثل رابطه .... است .

الف -سیاست با فرهنگ

ب- سیاست با اقتصاد

ج -فرهنگ با اجتماع

د -فرهنگ با اقتصاد

  

 

17 -اختلاس یا سوء استفاده از اموال دولتی از نظر مرتون چه نوع انحرافی است ؟

الف -واپس گرایی

ب -ماسک گرایی

ج -طغیان

 د- بدعت

 

 

18 -محور اصلی بحث مرتون درباره ساخت اجتماعی و آنومی تبیین کدام امر است :

الف -انحراف و کجروی تعدادی از افراد چیزی نیست ، مگر اقتضای ساختار و انجام یافتن آنچه که از نظر علمی انتظارش می رود .

ب -رفتار فردی و واقعی اجتماعی به طور تنگاتنگ در هم تنیده هستند .

ج–ساخت اجتماعی مجموعه ای از اهداف و وسایل نیل به هدفها است که پذیرفته شده است

د -  شیوه های انطباق فرد با محیط اجتماعی چگونه رخ می دهد .  

 

 

19 -کدام عبارت در انتقاد از دارندوف صحیح است ؟

الف -در جامعه که گروه بزرگی با نظام اجتماعی خاص ،  ذاتا" پیوند وجود دارد و نابرابری و وفاق و تضاد ذاتی و دائمی نیست . 

ب -در جامعه وفاق و تضاد همیشه دو چهره از یک واقعیت نیست ، هرچند گاهی چنین است .

ج -نظریه نظم و نظام اجتماعی صرفا" مفهومی است و دارندوف به این نکته توجه نکرده است و آن را بیان واقعیت خارجی دانسته است .

د -نقد دارند ورف بر مارکس و ندیدن تضاد اقتصادی به عنوان ریشه و اصل با واقعیات دنیای امروز ناسازگار است .

 

 

20 - تصور اساسی در نظریه کنش متقابل :

الف -معطوف به روابط اجتماعی یا ساختمانهای اجتماعی در سطح کلان است .

ب -معطوف به شبکه روابط اجتماعی است .

ج -صرفا" معطوف به کنش متقابل بین کنش گران است .

د –معطوف به کنش متقابل بین کنشگران و معناهایی که کنشگران برای اعمال خود دارند.

سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی

 

 

21 -من فاعلی از نظر مید کدام است ؟

الف -بخشی از خود است که جنبه اجتماعی دارد .

ب -همان خود است که جنبه ابتکاری و ویژگیهای خاص فرد را در بر دارد .

ج -همان خود است که در جریان اجتماعی شدن ساخته می شود .

د -همان من مفعولی است که در جریان اجتماعی شدن قرار نمی گیرد .

 

 

22 -کدام مورد در تصویر بلومر بیش از همه در روابط متقابل افراد مؤثر واقع می شود ؟

الف -تفسیر کنشگر از شرایط .

ب -جاذبه هائی که برای کنشگر محسوب می شود .

ج -موبی واسطه محیطی .

د -نهادهای اجتماعی .

 

 

23 -اصلی ترین مبین یا عامل تعیین کننده رفتار انسان در دیدگاه مبادله هومنز دارای کدام ویژگی است ؟

الف -اجتماعی -عینی

ب -اقتصادی -عینی

ج -زیستی -روانی

د -فرهنگی -  ذهنی

 

 

24- با توجه به نظریه مبادله هومنز کدام عبارت معادل با هنجار در اصطلاح جامعه شناسی عمومی است ؟

الف -برخی الزامهایی که بر جریان مبادله توسط فرهنگ تحمیل می شود .

ب -قاعده مبادله امر عادی با رضایت معمولی است .

ج -کنش متقابل که هرطرف احساس سود کند .

د -نرخ تثبیت شده مبادله .

 

 

25- کدام عبارت انتقاد هابرماس بر مارکس است ؟  مارکس نتوانست ...

الف -میان کارکردن کارگر و کنش متقابل اجتماعی تمایز قائل شود .

ب- مفهوم اصل معنی و درک از کنش اجتماعی را بیان کند .

ج -مفهوم طبقاتی کار را بیان کند .

د -وفاق بین ذهنیت و عینیت را تبیین کند .

 

 

26- در سیستم هابرماس اگر خواهان ارتباطات آزاد باشیم کدام مفهوم باید حذف شود ؟

الف -گفتگو

ب -عقلانی شدن

ج -ایدئولوژی

د -اجتماع

 

 

27 -مفهوم جامعه شناسهای خلاق در کدام مورد بیشتر مورد توجه است ؟

الف -کنش ارادی پارسونز .

ب -پدیدار شناسی .

ج- اگزیستانسیالیزم اجتماعی سارتر .

د -اراده گرایی مارکس .

 

 

28 -تحلیل گفتگو بر اساس چه پیش فرضی است ؟

الف -گفتگو رابطه ذهنی بین دو نظر است .

ب -گفتکو رایج ترین صورت کنش متقابل نیست .

ج -گفتگو سنگ بنای صورتهای دیگر رفتار فیمابین است .

د -گفتگو هیچ معنی اجتماعی را در بر ندارد .

 

 

29 -گارفینکل برای رسیدن به حقیقت ذهنیت افراد از کدام مکانیزم بهره جست ؟

الف -وارد کردن شوک به روابط عادی افراد .

ب -مطالعات آزمایشگاهی رفتار انسان .

ج -تأکید بر پرسشنامه ای کردن ابزار جمع آوری اطلاعات .

د -انگیزه خوش گرایی و دردگرایی .

 

 

30 -منهایم یواتوپیای برابری طبقه کارگران را چه نوع معرفتی می داند ؟

الف -جزئی خاص

ب -جزئی عام

ج -کلی خاص

د - کلی عام

 

 

31 -نوکارکرد گرایی جفری الکساندر عمدتا" :

الف -توجه کم و بیش یکسانی بر کنش و نظم دارد .

ب -بر نظم تأکید می کند .

ج -بیشتر بر کنش تأکید می کند .

د -بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگ تأکید خاص دارد .

 

 

32- کدام اصطلاح به کدام جامعه شناسی تعلق دارد ؟

الف -نظام اجتماعی -آلتوسر

ب- گسست معرفت شناختی -هابرماس

ج -آگاهی طبقاتی -دارندورف

د -هژمونی -گرامشی

 

 

33 -کدام جامعه شناس کدام پرسش را مطرح کرده است ؟

الف -مرتون : چرا کارگران آمریکایی در سالهای بعد از جنگ اول احساسات نژاد پرستانه به سیاهپوستان داشته اند ؟

ب -توکویل : چرا در شهرهای آمریکایی در شرایط جمعیتی و ترکیب اجتماعی مشابه ، میزان جنایت بیشتر از شهرهای کانادایی است ؟

ج -لیبست : چرا دهقانان فرانسوی احیا امپراطوری فرانسه توسط لوبب ناپلئون را صحه نهادند ؟

د -مارکس : چرا کشاورزی سرمایه در جریان قرن هجدهم در فرانسه نسبت به انگلستان به کندی بیشتری  توسعه یافته است ؟

 

 

34 -آن نوع پیوند همبستگی اجتماعی که به حقوق تنبیهی مربوط است ، پیوندی است که گسستن از آن :

الف -موجب مجازات خاطر می گردد .

ب -جرم محسوب می شود .

ج -موجب آنومی می شود .

د -موجب پیدایش حقوق ترمیمی می گردد .

 

 

35 -هنر ، « مدیریت تأثیرگذاری » را کدام اندیشمند مطرح کرد ؟ 

الف -آلفرد شوتس

ب -هربرت بلومر

ج -پیتر بلاو

د- اروینگ گافمن

 

 

36 -چه کسانی معتقدند که نظریه قشربندی اجتماعی ضرورت کارکردی دارد ؟

الف -کینگرلی دیویس و ویلبرت مور

ب- البیون اسماک و اسملسر

ج -آدورتو ، هورکها یمر، مارکوزه و هابرماس

د -آنتونی گیدنز ، جورج ریترز

 

 

37 -نظریات میشل فوکودر قالب کدام یک از نظریه های زیر جا می گیرد ؟

الف -نظریه های ساختارگرایی و متأثر از لوی اشتروس

ب -نظریه های ساختارگرایی متأثر از آلتوسر

ج -نظریه های ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی

د -نظریه های ساختارگرایی

 

 

38 -مفهوم کارکردگرایی تقابل را بیشتر کدام نظریه پرداز مطرح کررده است ؟

الف -کوزر

ب -مارکس

ج -آلتوسر

د -پولانزاس

 

 

39 -شی شدن به چه معناست ؟

الف -روابط بازاری کلیه ابعاد زندگی را مسخر می سازد .

ب -کارگران بر اثر استثمار به شی مبدل می شوند .

ج -روابط کاری گسترش پیدا می کند .

د -روابط آدمیان در جامعه سرمایه داری مبدل به رابطه میان اشیاء می شوند .

 

 

40 -وبر نظام سرمایه داری غرب را جزو کدام یک از انواع عالی Typeideal می داند؟

الف -تفریدی سطح کلان

ب -تفریدی سطح میانی

ج -تعمیمی سطح میانی

د -تعمیمی سطح کلان

سوالات کارشناسی ارشد نظریه های جامعه شناسی

 

 

41 -بر اساس مدل سیبرنتیکی پارسونز رابطه بین خرده سیستم های او چگونه است ؟

الف -سیستم اجتماعی به لحاظ اشراف بر اطلاعات بر سیستمهای دیگر غلبه دارد .

ب -سیستم فرهنگی به لحاظ اشراف بر اطلاعات بر سیستمهای دیگر غلبه دارد .

ج -سیستم زیستی به لحاظ اشراف بر اطلاعات بر سیستمهای دیگر غلبه دارد .

د -سیستم شخصیتی به لحاظ اشراف بر اطلاعات بر سیستمهای دیگری غلبه دارد .

 

 

42 -کدام یک از جامعه شناسان بین صور و انواع اجتماعی تمایز قائل شده است ؟

الف -لوکاچ

ب -مارکس

ج -زیمل

د -کوزر

 

 

43 -هدف پیتربلاو از ارائه نظریات تبادل تلفیقی چیست ؟

الف -مخالف با نظریه تبادل هومنز

ب -دگرگون نمودن قضایای بنیادی هومنز

ج -محدود ساختن توجه به مسائل فردی و روانشناسانه

د -برطرف ساختن کمبودهای نظریه تبادل هومنز و شامل کردن ساختار پهن دامنه اجتماعی

 

 

44 -مرتن در نقد ضرورت کارکردی چه مفهومی را مطرح می کند ؟

الف -کارکرد آشکار

ب -کارکرد پنهانی

ج -کارکرد آلترنایتو یا جایگزین

د -کارکردهای مثبت و منفی

  

 

45 -در دیدگاه نظم جهانی توسعه یک کشور پیرامونی در گرو کدامیک از موارد زیر است؟

الف -کسب موقعیتی بهتر در چهار چوب نظم جهانی

ب -مقابله با تقسیم کار جهانی و انباشت سرمایه در مرکز

ج -کسب استقلال سیاسی و فرهنگی

د -گسستن از نظام سرمایه داری -جهانی

 

 

46 -رهیافت تلفیقی « رندل کالینز » مبتنی بر کدام تلاشهاست ؟

الف -می کوشد نشان دهد که چگونه همه پدیده های کلان را می توان به ترکیب هایی از رویدادهای فرد برگردانند .

ب -می کوشد نشان دهد که تقسیم پدیده ها به خرد و کلان اصولا" قابل قبول نیست .

ج -می کوشد توجه را فقط به پدیده های فرد معطوف کند .

د -می کوشد توجه را فقط به بررسی پدیده های کلان جلب کند .

 

 

47 -عبارت زیر متعلق به کدام جامعه شناس است و در کدام کتاب مطرح شده است ؟

« بنابراین هنگام تبیین هر پدیده اجتماعی ، باید جداگانه به جست و جوی علت فاعلی موجد این پدیده و نیز وظیفه یافونکسیونی که پدیده مذکور بر عهده دارد پرداخت . »

الف -دورکیم در قواعد روش جامعه شناسی

ب -اسپنسر در اصول جامعه شناسی

ج -دورکیم در خودکشی

د -زیمل در اقتصاد پول

 

 

48 -منظور هورکهایمر از « نظریه سنتی » چیست ؟

الف -منظور علوم انسانی ماقبل مدرن است .

ب -منظور علوم تجربی و فلسفه اثباتی در علوم انسانی است .

ج -منظور فلسفه هگل است .

د -منظور سنت گرایی دینی است .

 

 

49 -اگر بخواهیم میان دو قضیه موفقیت و محرک ( انگیزه ) هومنز تفاوتی قایل شویم می توانیم بگوییم : 

الف–در قضیه موفقیت شباهت موقعیت و در قضیه محرک مطلوبیت پاداش علت تکرار عمل است

ب -در قضیه محرک مطلوبیت پاداش و شباهت موقعیت و در قضیه موفقیت شباهت موقعیت علت تکرار عمل است .

ج –در قضیه موفقیت مطلوبیت پاداش و در قضیه محرک تشابه موقعیت علت تکرار عمل است.

د -در قضیه محرک شباهت موقعیت و در قضیه موفقیت شباهت موقعیت و مطلوبیت علت تکرار عمل است .

 

 

50 -پیتر بلاو بر خلاف هومنز در موضوع چگونگی تحلیل فراگردهای کنش متقابل اجتماعی بر این عقیده است که : 

الف -این فراگردها را باید بدون توجه به ساختار محیط تحلیل کرد .

  ب- این فراگردها را تنها با توجه به یکتا بودن موقعیت باید تحلیل کرد .

ج -این فراگردها را تنها با توجه به تأثیر نمادها بر کنش افراد باید تحلیل کرد .

د –این فراگردها را نمی توان بدون توجه به تأثیر ساختار اجتماعی محیط بر آنها تحلیل کرد.

 

 

51 -مارکس عامل تعیین کننده رابطه انسان با طبیعت را چه می داند ؟

الف -نیروهای مولد

ب -روابط تولیدی

ج -روابط متقابل

د -شکل مالکیت

 

 

52 -ترکیبات گروهی در چهارچوب کنش متقابل نمادی تحت تأثیر چه نوع مکانیسمی شکل می گیرد ؟

الف -انگیزه های فرهنگی

ب -رویکرد نیازهای جمعی

ج -تفسیر نقش دیگری

د -موازنه رفتار گروهی افراد

 

 

53 -کدام ویژگی خاص مارکسیسم ساختاری است ؟

الف -گرایش به کاربرد تحلیل ساخت زبان

ب -تأکید بر ساختارهای عمیق ذهن

ج -گرایش به تحلیل ناهمزمانی پدیده ها

د -عدم توجه به تحلیل دگرگونی جامعه

 

 

54 -تضادی که ابن خلدون در تحلیل فرآیند توسعه قبائل بر مبنای معیشتی مطرح می کند اصلا" از چه نوع تضادی به شمار می رود ؟

الف -تضاد تاریخی

ب -تضاد دیالکتیکی

ج -تضاد فرهنگی

د -تضاد اجتماعی

 

 

55 -بحران اقتصادی زمینه را برای افزایش کدامیک از انواع خودکشی مورد نظر دورکیم بیشتر فراهم می کند ؟

الف -دیگرخواهانه

ب -آنومیک

ج -خودخواهانه

د -قدرگرایانه

  

 

56 -مفهوم « مک دونالدی شدن » در تعبیر جورج ریتزر بیشتر به چه معناست ؟

الف -قابلیت محاسبه

ب -بهبود کیفیت

ج -افزایش کار و سود

د -کامپیوتری شدن تولید

 

 

57- دیالتیک دکتر علی شریعتی بیشتر ازهمه مدیون چه متفکری بود ؟

الف -موریس مرلوپونتی

ب -آرون گورویج

ج -ژان پل سارتر

د -ژرژ گورویج

 

 

58 -آل احمد در کتاب غرب زدگی از چه متفکری متأثر بود ؟

الف -آلبرکامو

ب -مارتین هایدگر

ج -فرانتس قانون

د -ژان پل سارتر

 

 

59 -وبر دلیل کنش فرد را چه می داند ؟

الف -آنچه ناظر بیرونی به عنوان دلیل تشخیص می دهد .

ب -آنچه ناظر بیرونی به خود کنشگر به عنوان دلیل تشخیص می دهند .

ج -آنچه خود کنشگر دلیل عمل خویش می داند .

د -شرایط حاکم بر موقعیت کنش .

 

 

60 -مارکس ضریب استثمار را چگونه محاسبه کرده است ؟ 

الف-ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه متغیر .

ب- ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه ثابت .

ج - ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه ثابت و متغیر

د -سرمایه متغیر تقسیم بر سر مایه ثابت .

- اصول موضوعه کارکرد گرایی کلاسیک را در کدام گزینه می توان مشاهده کرد ؟

الف -سازگاری با محیط -وصول به اهداف -حفظ و نگهداری الگو ها .

ب -کارکرد مناسب -کارکرد مناسب -کارکرد ضمنی .  

ج -کارکرد پنهان -کارکرد آشکار -کارکرد نامناسب .

د-  وحدت کارکرد -عمومیت کارکرد -ضرورت کارکرد .

 

 

62- در تئوری تطور یا تکامل اجتماعی اسپنسرکدام مورد جزو معرفهای تطور یا تکامل اجتماعی اند ؟

الف -پیشرفت علمی و فنی

ب -توان تطابق جامعه با محیط

ج- تقسیم کار 

د- میزان تراکم

 

 

63- این گرایش اساسی رفتارگرایان که پدیده های روانی انسان را به حیات زیستی او بر می گردانند ، در برخی از نظریه های جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته است ، این نظریه ها عبارتند از :

الف -ساختگرایی و کارکردگرایی

ب -کنش متقابل نمادی و ساختگرایی

ج- کنش متقابل نمادی و مبادله

د- مبادله و ساختگرایی

 

 

64- موافق دیدگاه وبر ، پرهیز فرد از وارد شدن به کار تجارت برای حفظ راستگویی چه نوع کنشی است ؟

الف -سنتی

ب -عقلانی ناظر به هدف

ج - عاطفی

د -عقلانی ناظر به ارزش

 

 

65- هرگاه کسی به خدمات دیگری نیاز داشته باشد و آن خدمات را نتواند به گونه ای جبران کند ، ناگزیر باید خود را تسلیم دیگری کند و در نتیجه بنا بر عقیده پیتر بلا :

الف -حالتی از محرومیت پدید می آید .

ب -فرآیندهای مبادله به تمایز و تفکیک قدرت می انجامد .

ج -قضیه پرخاش -تجاوز مصداق پیدا می کند .

د -همانگونه که ماکس وبر نیز بیان داشته است قدرت مشروعیت می یابد .

 

 

66 -کدام صاحبنظر اصطلاح کنش متقابل را برای بیان دیدگاه خود به کار برده است ؟

الف - بلومر

ب- کولی

ج -هربرت مید

د -ماکس وبر

 

 

67- از روش « نقص کننده» چه متفکری استفاده می کند و وابسته به چه مکتبی است ؟

الف -بلومر، روش شناسی مردمی

ب -گافمن ، نظریه نمایشنامه ای

ج -گارفینگل ، اتنومتدلوژی

د- لومان ، نظریه سیستم

 

 

68- پلیس راه و راهنمایی ، رانندگان متخلف را جریمه می کند و از این راه درآمدی نیز کسب می کند ،  کسب این درآمد ، کدام کارکرد به حساب می آید ؟

الف -آشکار

ب- پنهان

ج -مناسب

د- نامناسب

 

 

69- در یک تئوری کدام یک از ویژگیهای زیر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد ؟

الف -اندازه تئوری

ب- توان توصیف واقعیتها

ج -توان تبیین رابطه بین واقعیتها

د- رابطه منطقی بین اجزاء تئوری

 

 

70 -صاحبنظرانی که در تشکیل مبانی نظری مبادله بیشتر مؤثر بوده اند عبارتند از :

الف -اسکینز ، مالینوفسکی ، آدام اسمیت

ب- زیمل ، وبر ، اسکینر

ج -لوی اشتروس ، دورکیم ، مارسل موس

د- مارکس ، مالینوفسکی ، دورکیم

 

 

71 -دورکیم در بکارگیری روش تحقیق علمی در جامعه شناسی بر کدام مجموعه قواعد تأکید بیشتری داشته است ؟

الف -بررسی هر پدیده به عنوان جزئی از یک کل -توجه به اجباری بودن پدیده ها

ب -تأکید بر روشهای تجربی -اجتناب از متافیزیک و روشهای عقلی

ج -توجه به جنبه های مختلف واقعیت : واقعیت انضمامی -جوهر و اصل واقعیت

د -واقعیتهای اجتماعی باید همچون اشیاء مورد توجه قرار گیرند -تمایز قایل شدن میان پدیده های طبیعی و فرضی

 

 

72- از نظر دارند روف اقتدار ناشی از ..... است ؟

الف -دولت

ب- فرد

ج -گروه مرجع

د -موقعیت ساختاری

 

 

73 -بر اساس دیدگاه مرتن ، رکود فرهنگی در جامعه منجر به کدام یک از حالات زیر می شود؟

الف -طغیان

ب -مناسک گرایی

ج -نوآوری

د -واپس گرایی

 

 

74 -از دیدگاه کنش اجتماعی پارسونز کدام گزاره درست است ؟

الف -انگیزه های فرد مستقل عمل می کند .

ب -فرد داوطلبانه کنش خود را در یک قالب اجتماعی انجام می دهد .

ج -کنش های فردی شامل عناصر هنجاری است .

د -نظام اجتماعی و ارزشهای جمعی کاملا" بر انگیزه های فردی تسلط دارد .

 

 

75-در مورد رابطه میان ساخت و نظام اجتماعی از دیدگاه پارسونز کدام گزاره صحیح تر است؟

الف -نظام اجتماعی مفهومی وسیع تر از ساخت را در بر می گیرد .

ب -ساخت و نظام اجتماعی مفاهیمی مستقل اما قابل انطباق با یکدیگر است .

ج -ساخت مفهومی وسیع تر از نظام اجتماعی است .

د -ساختهای فرعی را می توان نظام اجتماعی نامید .

 

 

76- گافمن « خود » را ....

الف -محصول کنش متقابل تأثری میان ذهن و حضار می داند .

ب -محصول کنش متقابل تأثری میان ذهن و جامعه می داند .

ج -محصول کنش متقابل تأثری میان فرد و جمع می داند .

د -محصول کنش متقابل تأثری میان کنشگر و حضار می داند .

 

 

77 -مقوله جامعه شناسی عبارت است از :

الف -  بررسی تاریخی جامعه شناسی

ب -تأمل تاریخی د رجامعه شناسی

ج -تأمل در خود جامعه شناسی

د -تحصیل جامعه شناختی تاریخ جامعه شناسی

 

 

78- پاره تو برای تبیین رابطه جابجایی سرآمدان قدرت با بقایا ، چه روشی را پیشنهاد می کند؟

الف -علت کاوی

ب -معنی کاوی

ج -تفهمی

د -تفسیری

 

 

79 -تجارب تاریخی فرد در کدام یک از اصول پنجگانه هومنز در تئوری مبادله قرار می گیرد؟

الف -اصل ارزش

ب -اصل تأیید و پرخاشگری

ج -اصل محرک

د -اصل موفقیت

 

 

80- در موضوع نوع شناسی صور سازگاری فردی ، رابرت مرتن معتقد است که هرگاه اهداف مورد قبول واقع نشوند ولی ابزارها و وسایل دستیابی به اهداف پذیرفته شوند :

الف -ابداع و نوآوری صورت می گیرد .

ب -حالتی از رسم پرستی و مناسک گرایی پدید می آید .

ج -طغیان و سرکشی رخ می دهد .

د -واخوردگی در میان مردم پدید می آید .

1- از نظر هربرت مید هرگاه رفتارهایی چندگانه ، جهت و مقصدی مشترک داشته باشند و از دوام و استمراری نسبی نیز برخوردار باشند ، کدامیک از عناوین زیر را به آنها می توان داد ؟

الف -نهاد

ب -نظام

ج -کنش

د -کنش متقابل

 

 

82- منظور زیمل از مقوله « تراژدی فرهنگ » کدام است ؟

الف -امتزاج فرهنگ عینی با فرهنگ ذهنی

ب -تفوق فرهنگ ذهنی بر فرهنگ عینی

ج -تفوق فرهنگ عینی بر فرهنگ ذهنی

د  - جداشدن فرهنگ عینی از فرهنگ ذهنی

 

 

83 -کدام صاحب نظر نظم اجتماعی را دارای خصلت ابزاری می داند ؟

الف -پارسونز

ب -دورکیم

ج -مرتن

د -هومز

 

 

84 -دورکیم مفهوم « آنومی » را برای نخستین بار در کدام کتاب مطرح کرده است ؟

الف -تقسیم کار اجتماعی

ب -خودکشی

ج -صور ابتدایی حیات دینی

د -قواعد روش جامعه شناسی

 

 

85- از نظر کنت عوامل انسجام اجتماع کدامند ؟

الف -پیشرفت ، اقتصاد ، دین

ب -دین ، عقل ، تجربه

ج -دین ، خانواده ، زبان

د -دین ، علم ، دولت

 

 

86 -در ارتباط با دیدگاه اسپنسر کدام گزینه درست است ؟

الف -جوامع از مرحله ساده به پیچیده تر و در ضمن از مرحله نظامی به مرحله صنعتی گذر می کنند .

ب -جوامع در جریان تکامل خود از مراحل ربانی ، متافیزیکی و علمی گذر می کند .

ج -جوامع از همبستگی مکانیکی به همبستگی اندامی گذر می کنند .

د -مسیر تکامل جوامع تک خطی و مستمر نیست بلکه گاه چند خطی و با جهش همراه است.

 

 

87 -از دیدگاه کنت درباره تشابه یا عدم تشابه علوم اجتماعی و علوم طبیعی کدام گزینه صحیح است ؟

الف -میان این دو دسته از علوم تمایزی قائل نمی شود و تنها به پیچیدگی بیشتر علوم اجتماعی اشاره دارد .

ب -علوم اجتماعی را بر علوم طبیعی به دلیل پیچیدگی بیشتر آن مقدم می دارد .

ج -علوم طبیعی را به دلیل علمی بودن روش تحقیق آنها برعلوم اجتماعی مقدم می شناسد .

د -میان این دو دسته از علوم تمایزی اساسی قائل است .

 

 

88- دورکیم بحران اقتصادی را عامل افزایش کدام نوع خودکشی می داندد ؟

الف -قدرگرایان

ب -دیگرخواهان

ج -خودخواهان

د -آنومیک

 

 

89- آموزگاران گاه دانش آموزان خود را به صورتهای مختلف پاداش می دهند ، ( صد آفرین ، هزار آفرین ) و این پاداشها را مرتب تغییر می دهند ، این رفتار را با کدام یک از عوامل قضایای هومنز می توان در ارتباط قرار داد ؟

الف -ارزش ( تشویق -تنبیه )

ب -انگیزه -موفقیت

ج -انگیزه

د -محرومیت -اشباع

 

 

90- پارسونز در تئوری کنش اجتماعی خود ارگانیسم رفتاری را همسطح کدام یک از عوامل سطح کلان می داند ؟  

الف -اجتماع جامعه

ب -اقتصاد

ج -سیاسیت

د -فرهنگ

 

 

91 -منظور از نظریه ( تئوری ) در جامعه شناسی چیست ؟

الف -طرح یک سلسله قضایای خاص تجربی است .

ب -ساخت روابط عناصری است که بین اجزاء کل آن رابطه معقول و منطقی برقرار است.

ج -طرح سلسله مفاهیمی است که به صورت انتزاعی مطرح شود .

د -فرضیه هایی است که می توان آنرا قبول یا رد کرد .

 

 

92 –چه مناسبت و ارتباطی بین «روابط اجتماعی» و مراقبت (کنترل) اجتماعی وجود دارد؟

الف -با ایجاد روابط اجتماعی ، مراقبت ( کنترل ) اجتماعی به آسانی صورت می گیرد .

ب -روابط اجتماعی ، مراقبت ( کنترل ) اجتماعی را نفی می کند .

ج -کنترل ( مراقبت ) اجتماعی بر روابط اجتماعی اولویت دارد .

د -روابط اجتماعی مغایر تقسیم کار است ، اما کنترل اجتماعی برعکس است .

 

 

93- از دیدگاه ماکس وبر ، پدیده اجتماعی را با کدام روش ... باید مطالعه کرد .

 الف -تنها با روشهای ذهنی

ب -تنها با روشهای عینی

ج -با روشهای ذهنی و عینی با هم

د -با روش تفسیری

 

 

94- رابطه میان الگو و نظریه در جامعه شناسی کدام است ؟

الف -هیچ تفاوتی بین الگو و نظریه وجود ندارد .

ب -الگو ذهنی و نظریه عینی و واقعی است .

ج -الگو عینی و نظریه ذهنی است .

د -استفاده از الگو به درک بهتر نظریه کمک می کند .

 

 

95- کدام یک از صاحب نظران زیر جزء مکتب جامعه شناسی آمریکا نیست ؟ 

الف -لستروارد

ب- هابهاوس

ج -اسمال

د -هربرت مید

 

 

96- سن سیمون به کدام زمینه زیر توجه خاص و ویژه ای نشان داده است ؟

الف -نظام صنعتی

ب- انقلاب اجتماعی

ج -انقلاب فرهنگی

د -ساخت گرایی

 

 

97- کدام یک از جامعه شناسان زیر به مکتب مکانیسم و بیولوژی تعلق دارد ؟

الف -کارل مارکس

ب- هربرت اسپنسر

ج -داروین

د -ویلفرد پارتو

 

 

98- اثبات گرایی ( پزیتویسم ) به کدام یک از بینش های زیر در جامعه شناسی دامن زد ؟

الف -عقل گرایی

ب -دیالتیک

ج -تجربه گرایی

د -اندیشه تفهمی

 

 

99- از دیدگاه تکامل گرایان ( تطوریون ) تاریخ و فرهنگ بشر :

الف -در جوامع مختلف نمایانگر مراحل متفاوت فرهنگ بشری است .

ب -در هر جامعه به صورت زنجیره ای با جامعه دیگر مرتبط است اما در خط مستقیم حرکت نمی کند .

ج -در هر جامعه مستقلا" به پیش می رود .

د -در مرحله اولیه تاریخ در خط مستقیم اما در مراحل بعدی تاریخ مارپیچی بوده است .

 

 

100- کدام یک از صاحب نظران جامعه شناسی زیر را می توان از داروینیستهای اجتماعی به شمار آورد ؟

الف -اکوست کنت

ب -سن سیمون

ج- دورکیم

د -گمپلویچ

1 -از دیدگاه جامعه شناسی مارکسیستی :

الف -آگاهی اجتماعی است که واقعیتهای اجتماعی را تبیین می کند .

ب -روابط آدمیان را از راه روابط اجتماعی تولید باید تبیین کرد .

ج -واقعیتهای اجتماعی و روابط اجتماعی همزمان بروز و ظهور می کند .

د -همه موارد فوق

 

 

102 -چه کسی بنیان تکامل گرایی در جامعه شناسی آمریکا است ؟

الف -سامنر

ب -پارسونز

ج -اسپنسر

د -هربرت مید

 

 

103-کدام یک از ساختگرایان،ساخت اجتماعی را در شبکه روابط پایگاهها خلاصه کرده اند؟

الف -امیل دورکیم

ب -لوی استرس

ج -رادکلیف براون

د -رابرت مرتن

 

 

104- منظور از« اصل جانشینی» در ساخت گرایی چیست ؟

الف -جانشین شدن یک عنصر به جای عنصر دیگر در یک ساخت واحد

ب -امکان جابجا کردن عناصر از یک ساخت به ساخت دیگر

ج -جانشین ساختن عناصر کارکردی به جای عناصر غیر کارکردی

د -جانشین ساختن عناصر مشابه ساختها به جای یکدیگر

 

 

105- کدام یک از موارد زیر جزء بازمانده ( بقایای ) مربوط به جامعه پذیری پارتو نیست ؟

الف -نیاز به همشکلی

ب -بقاء مجموعه ها

ج -رحم و بی رحمی

د -زهد و ریاضت کشی

 

 

106- کنش عقلانی معطوف به ارزش از دید ماکس وبر با کدام نمونه تطبیق می کند ؟

 الف -کنش مادری که برای تربیت به فرزندش سیلی می نوازد .

ب -کنش مهندسی که پلی را می سازد .

ج- کنش سرداری که پیروزی را از آن خود می کند .

د -کنش ناخدائی که همراه با کشتی خود را در دریا غرق می کند .

 

 

107- در نظریه کنش اجتماعی پارسونز :

الف -فرد اصالت دارد و انگیزه های فردی مستقل عمل می کند .

ب -نظام و ارزشهای اجتماعی است که بر انگیزه های فردی تسلط دارد .

ج -فرد داوطلبانه کنش خود را در یک قالب اجتماعی انجام می دهد .

د -کنش اجتماعی به فرد کاری ندارد و عناصر هنجاری را شامل می شود .

 

 

108- نهاد حقوقی مورد نظر پاسونز کدام یک از کارکردهای زیر را برعهده دارد ؟

الف -ثبات اخلاقی را برعهده دارد .

ب -هنجارهای اجتماعی را تنظیم می کند .

ج -از اهداف عمومی جامعه مراقبت می کند .

د -شرایط انطباق با محیط را بر عهده دارد .

 

 

109- از دیدگاه کنش متقابل نمادی « خود » مفهومی است که :

الف -در جریان فعالیت های اجتماعی شکل می گیرد .

ب -در درون یک ساخت اجتماعی معنی پیدا می کند .

ج- عناصر سازمان نیافته و غیر قابل پیش بینی را شامل می شود .

د -تبلور و ارزشها ، هنجارها و اخلاقیات جامعه است .

 

 

110- شیوه تحقیق در روش شناسی مردمی عمدتا" بر چه تکنیکی استوار است ؟

الف -پرسشنامه و مصاحبه غیر مستقیم

ب -استفاده از مقیاسات

ج -شرح حال و اسناد و مدارک و موارد خاص

د -استفاده از اطلاعات آماری متقن

 

 

111- از دیدگاه مارکسیست های ساخت گرا ، ساخت مفهومی :

الف- نامتقارن است .

ب -انتزاعی و فوق تاریخی است .

ج- متقارن است .

د -مقدم بر فعالیت های تولیدی است .

 

 

112- در دیدگاه وبر ، در کدام یک از مراحل زیر با ربط ارزشی قابل قبول سروکار دارد ؟

الف- در انتخاب موضوع

ب- به هنگام گردآوری داده ها

ج- در نتیجه گیری از تحقیق

د -د رهنگام تحلیل داده ها و قضاوت درباره آن

 

 

113-از دیدگاه امیل دورکیم تقسیم کار اجتماعی و تحول آن با کدام عامل قابل تبیین است؟

الف -پیشرفتهای فنی

ب- تراکم مادی و اخلاقی جمعیت

ج -افزایش بازده اقتصادی

د- قواعد حقوقی

 

 

114- از دیدگاه داروینیست های اجتماعی مسئله تنازع :

الف -یک خصلت صرفا" طبقاتی است .

ب- خصلت ذاتی گروه های اجتماعی است .

ج- از ویژگیهای نزاع بین ملتها است .

د -خصلت جمعی حیوانات است .

 

 

115- مرتون عامل عمده کجروی را چه می داند ؟

الف- دراختیار نبودن هرگونه هدف

ب- نبود امکانات و وسائل برای رسیدن به هدف

ج- برخورد میان خرده فرهنگهای متعدد

د- گسستگی بین اهداف و رأی های نیل به هدف

 

 

116- زمینه های کار روش شناسان مردمی ( اتنومتدولوژی ) بیشتر این است که :

الف- به فعالیتهای روزمره و معمولی مردم بیشتر توجه می کند .

ب- به فرهنگ اقوام ابتدائی نظر دارد .

ج- تنها از طریق مشاهده مشارکتی به جمع آوری اطلاعات می پردازد .

د -به صورت عقلانی و منظم حقایق جهان اجتماعی را کشف می کند .

 

 

117- منظور پدیدار شناسان از مفهوم « اپوخه » یا در پارانتز قرار دادن چیست ؟

الف -تعلیق ذات و بحث در وجود

ب- شک دستوری شبیه شک دکارتی

ج- کنار گذاشتن موقت وجود

د- حذف عینیت ها از مطالعات اجتماعی

 

 

118- از دیدگاه جامعه شناسی دورکیم « خود کشی » :

الف -یک نمود تقلیدی است .

ب- یک نمود اجتماعی است .

ج- یک نمود روان پریشی است .

د -حاصل بیماری جسمانی است .

 

 

119- منظور از مفهوم قصدمندی ( یانیت دار بودن ) در پدیدار شناسی اجتماعی چیست ؟

الف -رابطه میان آگاهی و موضوع آگاهی

ب -آگاهی به طور مطلق

ج- خالی ساختن ذهن از پیشداوریها

د -فهم با بصیرت همراه با قصدمندی

 

 

120- از قضیه « موفقیت » هومنز کدام مورد زیر استنباط می شود ؟

الف -تکرار فرآیند عمل منجر به تکرار فرآیند پاداش می شود .

ب -عملی که به طور منظم تشویق می شود دیرتر از عملی که بطور نامنظم تشویق می شود به خاموشی می گراید .

ج- استمرار عمل توسط نتیجه آن ایجاد می شود یعنی تابع علت غائی است .

د -هرچه یک عمل کمتر به پاداش منجر شود همان قدر آن عمل کمتر مستعد تکرار است.

- از دیدگاه مونتسکیو اصل رقابت میان گروه ها و طبقات اجتماعی با کدام گزاره زیر قابل تطبیق است ؟  

الف -از عوامل بر هم خوردگی نظام اجتماعی است .

ب- برای نظام سیاسی و وفاق جامعه بسیار مضر است .

ج- تنها در جامعه های صنعتی معنی پیدا می کند .

د -شرط ضروری تعادل جامعه است .

 

 

122- از دیدگاه مارکس ، مقدار کاراضافی کارگر نسبت به حداقل دستمزد اجتماع لازم ، چه نامیده می شود ؟

الف- سودسرمایه

ب- ارزش اضافی

ج- ارزش مبادله

د- ارزش افزوده

 

 

123- ازدیدگاه مونتسکیو شرف و افتخار جزء ویژگیهای کدام نوع حکومت است ؟

الف -جمهوری

ب- مشروطه سلطانی

ج- استبدادی

د -دموکراسی خلقی

 

 

124- کتاب قرار داد اجتماعی اثر کدامیک از صاحبنظران زیر است :

الف -مونتسیکو

ب- ژان لاک

ج- افلاطون

د -ژان ژاک روسو

 

 

125- این اصل اساسی که جامعه انسانی بر اساس قوانینی بناشده است مربوط به کدام بینش است ؟

الف- تجربه گرایی محض

ب- تطور گرایی

ج- مثبت گرایی جامعه شناختی

د -مثبت گرایی اجتماعی

 

 

126- مفهوم آئین ( دکترین ) به کدام یک از نظریه های زیر نزدیک تر است ؟

الف -نظریه ای که همراه با جهت گیری سیاسی و اجتماعی باشد .

ب- نظریه ای که متکی بر قضایای منطقی باشد .

ج- نظریه ای که متکی بر قضایای تجربی باشد .

د -نظریه ای که هیچگونه ارزش گذاری در آن منظور نشده باشد .

 

 

127- تمایزی و یگانگی ( انجام ) به عنوان دو شاخص تطور اجتماعی مربوط به کدام صاحب نظر است ؟  

الف -دورکیم

ب- اسپنسر

ج- توکویل

د- مارکس

 

 

128- طرح مسئله در تنازع به عنوان « خصلت ذاتی گروه های اجتماعی » به کدام مکتب منسوب است ؟

 الف -فونکسیو نالیسم ساختی

ب- مارکسیسم

ج -مکتب فرانکفورت

د -داروینیسم اجتماعی

 

 

129- به عقیده پارتو جامعه ای که منحصرا" مرکب از رفتارهای منطقی -آزمونی باشد :

الف- قابل تصور است .

ب- با جوامع صنعتی تطبیق می کند .

ج- وجود ندارد .

د -با جوامع در حال توسعه منطبق است .

 

 

130-در نظریه پارسونز در میان کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی «دست یابی به هدف» با کدام یک از  خرده نظامهای زیر تطبیق پیدا می کند ؟

الف -اقتصاد

ب- سیاست

ج -وحدت و یگانگی ( انسجام اجتماعی )

د -فرهنگ

 

 

131- کدام یک از مکتب زیر سازمان اجتماعی و تغییرات آن را محصول فعالیت کنش گران می داند ؟

الف -مکتب کنش متقابل نمادی

ب- کارکرد گرایی

ج- ساخت گرایی

د -روش شناسی مردمی

 

 

132- مکتب روش شناسی مردمی ( اتنومتدلوژی ) کدام یک از نظم های زیر را در واقعیت اجتماعی قبول دارد ؟

الف -وجود نظم اجتماعی واقعی

ب- وجود یک نظم برتر اخلاقی

ج- وجود یک نظم اجتماعی فرضی

د -نظمی که در ساخت روابط اجتماعی مکتوم است .

 

 

133- کدام یک از آثار زیر متعلق به ماکس وبر است ؟

الف -سرمایه

ب- خودکشی

ج- جامعه شناسی و دیالکتیک

د- اقتصاد و جامعه

 

 

134- کدام یک از کتب زیر متعلق به اگوست کنت است ؟

الف- تحلیل دموکراسی در آمریکا

ب- دوره فلسفه اثباتی

ج- تقسیم کار اجتماعی

د -اصول جامعه شناسی

 

 

135- کدام یک از علل و عوامل زیر از نظر امیل دورکیم در توسعه تقسیم کار اجتماعی مؤثر بوده است ؟

الف- تراکم مادی و اخلاقی جمعیت

ب- پیشرفتهای فنی و علمی

ج- افزایش بازده کار اقتصادی

د -رشد ابزارهای تولید

 

 

136- پدیدار شناسی را درکدام یک از سنت های زیر می توان جای داد ؟  

الف -در سنت دیالکتیکی

ب- در سنت اثبات گرائی

ج- در رفتارگرائی اجتماعی

د- در سنت تفسیری

 

 

137- از نظر ماکس وبر، پژوهشگر در کدام یک از مراحل تحقیق با ربط ارزشی قابل قبول سرو کار دارد ؟   

الف -در مرحله گزینش موضوع

ب- در هنگام گردآوری اطلاعات

ج- در تحلیل داده ها و قضاوت درباره آن

د- در نتیجه گیری از تحقیق

 

 

138- از میان مدلها ( الگوهای ) زیر ، لوی اشترس به کدام مدل بیشتر معتقد است ؟

الف -مدل مکانیکی

ب- مدل ارگانیکی

ج- الگوی ریاضی -منطقی

د- مدل آماری

 

 

139- نظریه هورتن کولی در مورد ذهن انسان با کدام مورد زیر قابل تطبیق است ؟

الف -ذهن پدیده فردی و خود آگاه است .

ب- ذهن پدیده ای فردی و ناخودآگاه است .

ج- ذهن چیزی جز انعکاس سیستم اعصاب نیست .

د- ذهن پدیده ای اجتماعی است .

 

 

140- روشهای تحقیق در دیدگاه کنش متقابل نمادی بیشتر متکی بر کدام مورد زیر است ؟

الف -استفاده از اطلاعات آماری

ب- شرح حال و اسناد و مدارک

ج- نمونه گیری و پرسشنامه

د -تحلیل محتوا و ساختن مقیاسات کمی

- مفهوم تقلیل ( اپوخه ) از دیدگاه پدیدار شناسی چیست ؟

الف -در پرانتز قراردادن موقت عوارض

ب- تعلیق ذات و بحث در وجود

ج- حذف عینیت در مطالعه اجتماعات

د- به کاربردن شک دستوری شبه شک دکاوت

 

 

142- در مکتب پدیدار شناسی تبیین اجتماعی با کدام یک از شیوه های زیر صورت می گیرد؟

الف -در جریان میان ذهنیت جامعه

ب- ابتدا در تجربه مردمان و سپس در بازسازی آن توسط دانشمندان

ج- در ضمن تحلیلهای اجتماعی دانشمندان

د -در رابطه میان ذهن و عین

 

 

143- « سازمان اجتماعی » از دید کنش متقابل اجتماعی چگونه توجیه می شود ؟

الف -زمینه ای برای کنش متقابل و مقدم برآنست .

ب- سازمان وجود خارجی ندارد و مورد انکار است .

ج- فرد واحد تحلیل است نه سازمان اجتماعی

د -معلول فعالیت هایی کنشگران است .

 

 

144- نهاد حقوقی مورد نظر پارسونز کدام یک از کارکردهای زیر را به عهده دارد ؟

الف -شرایط انطباق با محیط را فراهم می کند .

ب -ثبات اخلاقی را برعهده دارد .

ج- هنجارهای اجتماعی را تنظیم می کند .

د -از اهداف عمومی جامعه مراقبت می کند .

 

 

145- رابرت مرتن عامل عمده کجروی را چه می داند ؟

الف -از دست دادن اهداف

ب- گسستگی بین اهداف و وسائل نیل به اهداف

ج- در اختیار نداشتن وسائل ضروری

د -برخورد میان خرده فرهنگها و فرهنگ کل

 

 

146- دارندورف کدام یک از مفاهیم زیر را در تضاد گروه ها و طبقات مؤثر می داند؟

الف -قدرت

ب- ایدئولوژی

ج -زیربنای اقتصادی و مادی

د- سیاست

 

 

147- براساس مکتب ، مبادله اگر فرد در برابر تکرار عمل خود مرتبا" نوع معینی پاداش را دریافت کند چه ا تفاقی می افتد؟  

الف -احتمال تکرار عمل افزایش می یابد .

ب- عمل دیگر تکرار نمی شود و قطع می گردد .

ج- فرد انتظار پاداش بیشتری دارد .

د- از ارزش واحدهای بعدی پاداش در نظرش کاسته می شود .

 

 

148- از نظر ماکس وبر یکی از روشهای زیر در علوم اجتماعی اولویت دارد ؟

الف -روش تبیین و حفظ عینیت

ب- روش تفهم تفسیری عمل فردی

ج- روش تفسیر تاریخی

د- شیوه درک و تفهم عمل قبل از تجربه

 

 

149- از دیدگاه کارل ماکس :

الف- آگاهی اجتماعی است که تعیین کننده روابط و مناسبات تولیدی است .

ب- آگاهی اجتماعی  همزمان با روابط تولید بروز و ظهور می کند .

ج- روابط تولید است که آگاهی اجتماعی را تعیین می کند .

د- اندیشه و آگاهی با روابط تولیدی بی ارتباط است .

 

 

150- منظور از « روش شناسی مردمی » چیست ؟

الف -روشهائی است که مردم عادی بطور طبیعی در زندگی اجتماعی خود به کار می برند.

ب- روشهائی است که مردم شناسان برای درک روابط اجتماعی از آن استفاده می کنند .

ج- روش گردآوری اطلاعات در فرهنگهای ابتدائی است .

د- شیوه ای است که پدیدار شناسان برای درک ماهیت پدیده ها به کار می برند .

 

 

151- در نظریه ماکس وبر کدامیک از اصلاحات زیر به «رفتارهای اجتماعی معنی دار» اشاره دارد ؟

الف- کنش اجتماعی

ب- درون فهمی

ج- نوع آرمانی

د- افسون زدایی

 

 

152- کدامیک از گزاره های زیر نادرست است ؟

الف- از دیدگاه جامعه شناسی بیشتر رفتارهای انسان از طریق کنش متقابل با دیگران فراگرفته می شود .

ب- دورکهایم فرد را موجودی نسبتا" منفعل در نظر می گرفت .

ج- کارکرد پژوهش آزمون کردن و ارزیابی کردن است .

د -کنت بر آن بود که جامعه شناسی باید به حوزه های پژوهش اجتماعی و پویائی شناسی اجتماعی تقسیم شود .

 

 

153- در نظریه پیاژه کدامیک از مراحل رشد شناختی تقریبا" بین سنین دو تا هفت سالگی رخ می دهد ؟

الف -دوره عملیاتی

ب- مرحله پیش از عملیاتی

ج- مرحله عملیاتی صوری

د- مرحله حسی حرکتی

 

 

154- کدامیک از گزاره های زیر نادرست است ؟

الف -در نظر فروید فرآیند رشد شخصیت دختران برعکس فرآیند رشد شخصیت پسران است .

ب- به نظر فروید رشد روانی انسان تنشهای عمده ای را در بردارد .

ج- در نظریه فروید رشد شخصیت دختران عینا" مانند فرآیند رشد شخصیت پسران است .

د- به نظر فروید اکثر کودکان در حدود سن چهار تا پنج سالگی می توانند از همراهی دائمی پدر و مادرشان صرفنظر کرده وارد دنیای اجتماعی بزرگتر شوند .

 

 

155- بسیاری از جامعه شناسان آمریکایی اواخرقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به ..... علاقه مند بود .

الف -مطالعه نهادهای اجتماعی

ب -مطالعه مسائل جامعه و انجام اصلاحات اجتماعی

ج- به وجود آوردن نظریه های فراگیر درباره جامعه

د- پیشرفت روشهای آماری در تحلیل داده ها

 

 

156- در ارتباط با کجروی تبیین های روانشناختی و روانکاوی بر .... تأکید می کنند .

الف -شخصیت و تجربیات مراحل اولیه زندگی

ب- خصوصیات ارثی

ج- نقش کروموزوم ها    

د- آنومی

 

 

157- در دیدگاه تضاد درباره کجروی مفاهیم زیر نقش اساسی دارند :

الف -برچسب زنی و ایجاد هویت کجرو

ب- آنومی و بی سازمانی ساختاری

ج- یادگیری و خرده فرهنگهای کجرو

د -سلطه و قدرت

 

 

158- در نظریه مارکس تضاد :

الف -تنها در جوامع سرمایه داری رخ می دهد .

ب- تأثیر چندانی بر دگرگونی اجتماعی ندارد .

ج- منبع اصلی دگرگونی اجتماعی است .

د- همیشه برای جامعه زیان آور است .

 

 

159- بر طبق نظریه تضاد قشربندی اجتماعی :

الف- نظامی است که نیازهای مهمی را برای جامعه برآورده است .

ب- نظامی است که منافع و امتیازات ثروتمندان و قدرتمندان را حفظ می کند .

ج- نظامی است که انجام انواع وظایف مهم را در جامعه تأمین می کند .

د- نظامی اساسا" منصفانه و عادلانه است .

 

 

160- به نظر ماکس وبر:

الف -طبقات همواره با گروههای منزلت یکسان هستند .

ب- قدرت عامل تعیین کننده اصلی طبقه اجتماعی افراد است .

ج- پایگاه فرد و قدرت او را در جامعه تعیین می کند .

د- افراد هنگامی یک طبقه را تشکیل می دهند که منافع اقتصادی ، مشاغل و درآمدهای مشابهی داشته باشند .

- در جامعه شهری :

الف- دگرگونی به کندی انجام می شود .

ب- روابط اجتماعی ابزاری است .

ج- تقسیم کار ساده وجود دارد .

د- نیاز چندانی به قوانین رسمی نیست .

 

 

162- کدامیک از نظریه پردازان زیر شهر را بخش جدایی ناپذیر از فرایندهای مصرف جمعی در نظر می گیرد ؟

الف -هاولی

ب- پارک

ج- کاستلز

د- مکنزی

 

 

163- کدامیک از جامعه شناسان زیر معتقد است که تکامل اجتماعی امتداد تکامل زیستی است ؟

الف - پارسونز

ب- وبر

ج- مارکس

د- لنسکی

 

 

164- آگاهی متقابلی که افراد در اجتماعات بزرگ هنگامی که در حال گفتگوی مستقیم با همدیگر نیستند نسبت به یکدیگر دارند .... نامیده می شود.

الف- کنش متقابل متمرکز

ب- کنش متقابل نا متمرکز

ج- بی توجهی مدنی

د- کنش متقابل رودر رو

 

 

165- کدامیک از جامعه شناسان زیر از نمایندگان برجسته نظریه تضاد هستند ؟

الف- تالکوت پارسونز

ب- کینگزلی دیویس

ج- رابرت مرتن

د- سی رایت میلز

 

 

166- کدامیک از جامعه شناسان ز یر بنیانگذار نظریه همگرایی است ؟

الف- دانل بل

ب- کلارک کر

ج- ساموئل هانتینگتن

د- آلن تورن

 

 

167- کدامیک از جامعه شناسان زیر نظریه کارکردگرایی را توسعه داده است ؟

الف- لوئی آلتوسر

ب- رابرت مرتن

ج- جرج هربرت مید

د -چالز هورتن کولی

 

 

168- نظریات کدامیک از جامعه شناسان زیر شالوده اصلی مکتب کنش متقابل نمادی را تشکیل می دهد ؟

الف -جرج هربرت مید

ب- چالز هورتن کولی

ج- رابرت پارک

د- جرج شوتز

 

 

169- بنا بر نظریه جرج هربرت مید کودکانی قبل از حدود ... هنوز ارزشها و اصول اخلاقی بر طبق آنها هدایت می شود درک نمی کنند .

الف- هشت یا نه سالگی

ب- ده یا یازده سالگی

ج- دوازده یا سیزده سالگی

د- پانزده سالگی

 

 

170- اصطلاح « دیگری تعمیم یافته » از کدامیک از جامعه شناسان زیر است ؟

الف -چالز هورتن کولی

ب- زیگموند فروید

ج- جرج هربرت مید

د- ژان پیاژه

 

 

171- کدامیک از موارد زیر از اجزاء تشکیل دهنده مفهوم « خودآینه ای » نیست ؟

الف -ما فکر می کنیم رفتارمان چگونه به نظر دیگران می رسد .

ب- ما فکر می کنیم دیگران چگونه درباره رفتار ما قضاوت می کنند .

ج- ما درباره داوریهای دیگران درباره خودمان چه احساسی داریم .

د- آنچه دیگران درباره ما فکر می کنند .

 

 

172- هنگامی که دختری یا پسری که دارای زمینه اجتماعی یقه آبی است به یک موقعیت اجتماعی حرفه ای دست می یابد این نوع تحرک اجتماعی بر کدامیک از موارد تحریک اجتماعی زیر تطبیق می کند ؟

الف- تحرک میان نسلی

ب- تحرک درون نسلی

ج- تحرک نزولی

د- تحرک افقی

 

 

173- کدامیک از گزاره های زیر نادرست است ؟

الف -تعصب اساسا" از طریق کاربرد تفکر قالبی عمل می کند .

ب- انسانها را می توان به آسانی از نظر زیست شناختی به نژادهای گوناگون تقسیم کرد.

ج- تفکر قالبی اغلب با مکانیسم روانشناختی جابه جائی رابطه نزدیک دارد .

د- تفاوتهای فیزیکی آشکاری میان انسانها وجود دارد و بعضی از این تفاوتها موروثی است .

 

 

174- کدامیک از گزاره های زیر نادرست است ؟

الف- انبوهه ها مجموعه ای از افرادند که دارای حس هویت مشترکی هستند .

ب- همه سازمانهای امروزی تا اندازه ای دارای ماهیت بوروکراتیک هستند .

ج- شبکه های غیر رسمی معمولا" در تمام سطوح هم در درون و هم میان سازمانها به وجود می آیند .

د- گروههای خودیاری معمولا" غیر سلسله مراتبی و مشارکتی هستند .

 

 

175- کدامیک از نظریه پردازان زیر طرفدار نظریه های کثرت گرا هستند ؟

الف -ماکس وبر

ب- جوزف شوپیتر

ج- روبرت میشلز

د- رابرت دال

 

 

176- این گفته که « بخش اعظم زندگی را می توان به مناطق روی صحنه و مناطق پشت صحنه تقسیم کرد » از کدامیک از جامعه شناسان زیر است ؟

الف- گارفنیکل

ب- گیدنز

ج- گافمن

د- هومنز

 

 

177- نخستین سازمانهایی که کوشیدند فعالیتهای اعضای خود را مطابق برنامه زمانی در سراسر ساعات روز و هفته تنظیم کنند کدامیک از سازمانهای زیر بودند ؟

الف -کارخانه ها

ب- صومعه ها

ج- بیمارستانها

د- زندانها

 

 

178- کدامیک از رویکردهای زیر به محیط فیزیکی که فعالیتهای اجتماعی در آن جریان دارد توجه می کند و  هدفش درک چگونگی تأثیر محیط فیزیکی بر حرکات روزانه و هفتگی افراد و گروههاست ؟

الف- رویکرد بوم شناختی

ب- رویکرد جغرافیائی

ج- رویکرد سیستمها

د- رویکرد کنش متقابل نمادی

 

 

179- کدامیک از نظریه پردازان زیر بنیان گذار نظریه نظام جهانی هستند ؟

الف -والر شتاین

ب- کاردوسو

ج- فرانک

د- هابسن

 

 

180- « جامعه شناسی خرد » بر کدامیک از موارد زیر تطبیق می کند ؟

الف- مطالعه شرکتهای تجاری یا نظام اقتصادی و سیاسی .

ب- فرآیندهای دراز مدت دگرگونی مانند توسعه صنعت گرایی .

ج- مطالعه نهادها و نظامهای اجتماعی .

د- مطالعه رفتار هر روزه در وضعیتهای کنش متقابل رو در رو .

1- به نظر .... تصور اینکه می توانیم انسانها را با استفاده از همان روشهایی مطالعه کنیم که فرآیند های کلان .

الف -نظریه کنش متقابل نمادی

ب- نظریه کارکردگرائی

ج- نظریه تضاد

د- نظریه ساختگرائی

 

 

182- ... بیشتر به مطالعه فرآیندهای خرد در زندگی اجتماعی توجه کرده است تا در پژوهش جهان فیزیکی به کار می بریم گمراه کننده است .

الف -کارل مارکس

ب- ماکس وبر

ج- امیل دورکهایم

د- تالکوت پارسونز

 

 

183- کدامیک از دیدگاههای زیر بر ساختارهای کلان جامعه متمرکز گردیده اند ؟

الف- روش شناسی مردمی

ب- کنش متقابل نمادی

ج- کارکردگرائی

د- مبادله

 

 

184- رویکرد ساختار گرایانه نخستین بار توسط ... وارد علوم اجتماعی گردید .

الف- امیل دورکهایم

ب- کارل مارکس

ج- رابرت مرتن

د- کلودلوی استروس

 

 

185- کدام یک از نظریه های زیر از مطالعات مردم شناسان بسیار تأثیر پذیرفته است ؟

الف- کنش متقابل نمادی

ب- کارکردگرائی

ج- مارکسیسم

د- تضاد

 

 

186- کدام یک از نویسندگان زیر آغازگر مطالعات میدانی بودند ؟

الف -رادکلیف براون

ب- گئورگ زیمل

ج- پارسونز

د- میشل فوکو

 

 

187- کدام یک از جامعه شناسان زیر معتقدند که پیشرفت بوروکراسی یک ویژگی اجتناب ناپذیر دوران کنونی است ؟

الف- امیل دورکیم

ب- تالکوت پارسونز

ج- ماکس وبر

د- رابرت مرتن

 

 

188- کدام یک از نظریه های زیر توسط جرج هربرت مید به وجود آمده است ؟

الف -کارکردگرائی

ب- کنش متقابل نمادی

ج- تضاد

د- مبادله

 

 

189- کدام یک از نظریه های زیر تحلیل جامعه شناختی را با مطالعه زبان پیوند می دهد ؟

الف- کارکردگرائی

ب- تضاد

ج- کنش متقابل نمادی

د- ساختگرائی

 

 

190- به نظر ... بخش مهمی از تبیین جامعه شناختی آشکار کردن کارکردهای پنهان فعالیت و نهادهای اجتماعی است .

الف -تالکوت پارسونز

ب- رابرت مرتن

ج- امیل دورکهایم

د- اگوست کنت

 

 

191 -به نظر ...دین همیشه جنبه کارکردی ندارد و به انسجام اجتماعی کمک نمی کند.

الف -مرتن

ب- دورکهایم

ج- پارسونز

د- کنت

 

 

192- کدام یک از جامعه شناسان زیر توجه زیادی به مطالعه سیستمهای بازداشتگاهی نشان داده اند ؟

الف -گارفینکل

ب- پارسونز

ج- فوکو

د- آنزیمی

 

 

193- کدام یک از جامعه شناسان زیر تأکید می کند که عدم تعادل و نابرابری قدرت مشخصه مبادله است ؟

الف -جورج هومنز

ب- هرولد گارفینکل

ج- پیتربرگ

د- پیتربلا

 

 

194- ... استدلال می کند که معنی واژه ها از ساختهای زبان شناسی می شود و نه چیزهایی که واژه به آن اشاره می کنند.

الف -الکسی توکویل

ب- فردینان دوسوسور

ج- لوی استروس

د- رادکلیف براون

 

 

195- ... قواعد اجتماعی هستند که رفتارهای مناسب و نامناسب را در موقعیتهای معین مشخص می کند .

الف -هنجارها

ب- ارزشها

ج- رسوم اخلاقی

د- نمادها

 

 

196- بنا بر نظر... عوامل غیر اقتصاد ی نقش اساسی در تکامل اجتماعی مدرن بازی کرده اند 

الف -وبر

ب- مارکس

ج- سن سیمون

د- تورن

 

 

197- به نظر وبر نیروی محرک اصلی تکامل مدرن .... است .

الف- گسترش مکانیسمهای اقتصادی سرمایه داری

ب- گرایشهای توسعه طلبانه نظام سرمایه داری

ج- نابرابریهای طبقاتی

د- عقلانی شدن تولید

 

 

198- کدام یک از نظریه های زیر دگرگونی اجتماعی را اساسا" ناشی از شیوه های ارتباط انسانها با محیط مادی می داند ؟ 

الف- مبادله

ب- تکامل گرائی

ج- کارکردگرائی

د- کنش متقابل نمادی

 

 

199- نظریه رابرت کارنیرو و درباره ظهور دولتهای سنتی بر پایه مطالعه و تحلیل .... است.

الف- عوامل فرهنگی

ب- وابستگیهای متقابل اقتصادی

ج- مراحل ویژه دگرگونی

د- انطباق با محیط مادی

 

 

200- کدام یک از روشهای تحقیق زیر برای مطالعات ژرفانگر درباره زندگی اجتماعی مناسب تر است ؟

الف- کارمیدانی

ب- پیمایش

ج- مصاحبه

د- تحلیل گفتگو

- نسبت دادن ناآگاهانه تمایلات یا ویژگی های خود به دیگران ... نامیده می شود . 

الف- بلاگردانی

ب- فرافکنی

ج- جابجایی

د- تعصب

 

 

202- جداسازی سفیدپوستان و غیر سفید پوستان برحسب محلاتی در نواحی شهری که در آن زندگی می کنند ... نامیده  می شود .

الف- جداسازی خرد

ب- جداسازی کلان

ج- آپارتاید

د- جداسازی میانه

 

 

203- در تحلیل وبراز بورو کراسی به .... در سازمانهاجایگاه برجسته ای داده شده است .

الف- روابط غیر رسمی

ب- روابط نخستین

ج- روابط رسمی

د- روابط قدرت

 

 

204- کدام یک از نظریه های زیر برآن است که رقابت گروههای ذینفع تمرکز قدرت در دست تعداد اندکی از نخبگان حاکم را محدود می کند ؟

الف- نظریه نخبه گرایی دمکراتیک

ب- نظریه کثرت گرا

ج- نظریه کارکردگرائی ساختاری

د- نظریه طبقات

 

 

205- رویکردهای جامعه شناختی دین بیش از همه از اندیشه های متفکران زیر تأثیر پذیرفته اند :

الف- مارکس، دورکهایم و وبر

ب- لوتر، کالون و سن سیمون

ج- کنت، منتسکیو و مالینوفسکی

د- بکر، بللا و فویرباخ

 

 

206- کدام یک از نظریه های زیر یک اقتصاد متمرکز جهانی را توصیف می کند که کشورهای هسته ، نیمه پیرامون ، پیرامون و عرصه بیرونی را به هم پیوند می دهد ؟

الف- نظریه امپریالیسم

ب- نظریه نوامپریالیسم

ج- نظریه وابستگی

د- نظریه نظام جهانی

 

 

207- کدام یک از نظریه پردازان زیر شهر رانه تنها به عنوان یک مکان مشخص -ناحیه شهری -بلکه بخش  جدایی ناپذیر از فرآیندهای مصرف جمعی در نظر می گیرد ؟

الف- لوئیس ورث

ب- مانوئل کاستلز

ج- رابرت پارک

د- ارنست برجیس

 

 

208- مفهوم « خود» آینه ای از کدام یک از جامعه شناسان زیر است ؟

الف- جرج هربرت مید

ب- چارلز هورتن کولی

ج- اروینگ گافمن

د- رابرت پارک

 

 

209- به نظر کدام یک از جامعه شناسان زیر « معنا » تنها رابط میان رفتار و عوامل تولید کننده رفتار اسست ؟

الف -چارلز هورتن دکولی

ب- هربرت بلومر

ج- اروینگ کافمن

د- تالکوت پارسونز

 

 

210- « نظریه یادگیری » اسکینر  در طرح قضایای اساسی کدام یک از نظریه های زیر در جامعه شناسی نقش بسیار مهمی داشته است ؟

الف -نظریه مبادله

ب- نظریه کنش متقابل نمادی

ج- نظریه سیستمها

د- نظریه کنش

 

 

211- منظور هوسرل از اصل نیت دار بودن در پدیدار شناسی چیست ؟

الف -استفاده از ذهنیت بدون توجه به موضوع عینی

ب- رابطه میان آگاهی و موضوع آگاهی

ج -خودداری از شک کردن در آگاهی

د- رابطه دوسویه بین من فاعلی و من مفعولی

 

 

212- از دیدگاه اگوست کنت حرکت تمدن چگونه صورت می گیرد ؟

الف -حرکت تمدن نه در یک خط مستقیم بلکه همراه با نوسانات نابرابر و متغیر است .

ب- حرکت تمدن متوالیا" سه مرحله قاطع را طی می کند و در خط مستقیم است .

ج- حرکت تمدن از نظم طبیعی تاریخ بشری پیروی می کند .

د- هییچ نظمی بر پیشرفت تمدن حاکم نیست .

 

 

213- هدف از نوشتن روح القوانین توسط منتسکیو چه بوده است ؟

الف- تبیین علمی و علی قوانین اجتماعی

ب- تعیین نوع حکومتی که شایسته است بر جوامع مسلط باشد .

ج- دموکراسی پارلمانی و جامعه مدنی هدف نهائی او است .

د- هدفی را که جوامع دنبال می کنند می توان با تحلیل عقلانی تعیین کرد .

 

 

214- از دیدگاه تئوری مارکس دولت در جوامع کمونیستی تصوری چگونه است ؟

الف- به محض انقلاب دولت از بین می رود .

ب- به محض از هم پاشیدگی طبقات نیازی به دولت باقی نمی ماند .

ج- دیکتاتوری طبقه کارگر عالیترین مرحله تقویت دولت است .

د- با از میان رفتن مالکیت خصوصی و شکل گیری مالکیت اشتراکی دولت از بین می رود .

 

 

215- دلیل تمایزپذیری اجتماعی از دیدگاه دورکیم :

الف -حجم وسیع جامعه است که منجر به تقسیم کار می شود .

ب- حجم و تراکم مادی و اخلاقی است .

ج- حجم مبادلات اقتصادی و تجارتی است .

د- جستجوی خوشبختی بیشتر موجب تمایز پذیری و تقسیم کار می شود .

 

 

216- از نظر دورکیم مهمترین عوامل بیمارگونه جوامع جدید در چیست ؟

الف- نارسائی جذب و ادغام فرد در اجتماع

ب- انواع خودکشی خودخواهانه

ج- تقسیم بیش از حد کار

د- نابسامانی ناشی از میان رفتن مذهب

 

 

217- نظریه کنش های غیر منطقی پارتو شامل :

الف -بازمانده ها است .

ب- مشتقات است .

ج- نه مشتقات و نه بازمانده ها ، بلکه شامل نظریه تعادل است .

د- بازمانده ها و مشتقات است .

 

 

218- کردار منطقی از نظر پارتو چه نوع کرداری است ؟

الف- کردار منطقی ، کرداری که نسبت ذهنی وسائل -هدفها در آن با نسبت عینی وسائل و هدف مطابقت دارد .

ب- کردار منطقی کرداری است که در شمار کردارهای علمی قرار گیرند بدون آنکه جنبه آزمونی داشته باشد .

ج- کردارهای منطقی کردارهائی است که فاعل آن می کوشد وسائل و هدف را به نحوی مؤثر تلفیق کند بدون آنکه مستقیما" ناشی از همبستگی های آزمون باشد .

د- کردارهای منطقی عمدتا" از نوع بقایا است و نه از نوع مشتقات .

 

 

219- کدام یک از اقسام زیر جزء سه قسم مفهوم نوع عالی وبر نیست .

الف- نوع عالی رویدادهای منحصر به فرد تاریخی

ب- انواع عالی معرف عناصر انتزاعی واقعیت تاریخی

ج- نوع عالی ( تیپ ایده آل ) که بر آرمانهای اجتماعی متکی است .

د- بازسازی عقلانی رفتارها که دارای یک خصلت خاص هستند .

 

 

220- از نگاه ماکس وبر جامعه شناسی علمی است که :

الف- انواع رفتارهای منطق را مورد بررسی قرار می دهد .

ب- از طریق تفهم می خواهد به درک کنش اجتماعی دست یابد .

ج- بین حکم ارزشی و رابطه با ارزشهای رابطه علمی برقرار می کند و به انسان می گوید چگونه باید زندگی کند .

د- واقعیت های اجتماعی را از طریق تبیین و تفهم مورد مطالعه قرار می دهد.

- منظور از متغیرهای الگوئی در نظریه پارسونز بیشتر کدام مورد زیر است ؟

الف -شقوق دوگانه از خق انتخاب ارزشها در فرآیند کنش اجتماعی

ب- الگوهای نظری که در عمل متغیر هستند .

ج- میزان علاقه یابی علاقگی فرد نسبت به رفتار دیگران

د- الگوهای صرفا" عملی که انسان را بر سر دوراهی قرار می دهند .

 

 

222- این جمله که : نه فقط تمام عناصر ساخت کارکردی با هم سازگارند بلکه همه چیز در جای خود به خوبی کار می کند با کدام اصل فونکسیونالیستی تطبیق می کند ؟  

الف- اصل ضرورت کارکردی

ب- اصل عمومیت کارکردی

ج- اصل کارکردهای پنهانی

د- اصل وحدت کارکردی

 

 

223- منظور از ساخت چیست و آیا می توان آن را با روابط اجتماعی یکسان دانست ؟

الف- ساخت اجتماعی را بدون هرگونه مشکل می توان به مجموعه روابط اجتماعی برگرداند.

ب- روابط اجتماعی آشکار و ساخت ها اصولا" نامرئی هستند .

ج- روابط اجتماعی متشکل از مواد خامی است که با آنها مدلهای سازنده ساخت اجتماعی بنا می شود .

د- اساسا" باید بحث ساخت اجتماعی به کلی از روابط اجتماعی جدا شود . 

 

 

224- در بین جامعه شناسان معروفترین تکامل گرایان در آمریکا کدامها هستند ؟

الف- البین اسمال ، سامنر ، کیدینگز

ب- سوروکین ، پارسونز و ترمن

ج- پارک ، کولی و هربرت مید

د- سی رایت میلز و گلدز

 

 

225- در دیدگاه تطور گرائی اسپنسر کدامیک از گزاره های زیر صحیح تر است ؟

الف-او با تکیه بر اصل آزادی و سازگاری و انتخاب طبیعی تطور از جامعه نظامی به صنعتی را بازشناخت

ب- به نظر اسپنسر جوامع به اجبار از مراحل تطور مشابهی گذشته اند .

ج- اسپنسر نخستین کسی است که در الگوی اندام واره خود به مسئله جهش اعتقاد دارد .

د- نظریات اسپنسر در زمینه تکامل جوامع مستقیما" از داروینیسم اخذ شده است .

 

 

226- چه وجه تمایزی بین کارکرد آشکار و کارکرد پنهان وجود دارد ؟

الف -کارکرد آشکار بر کارآئی و مؤثر بودن و کارکرد پنهان بر عدم تأثیر کارکرد دلالت دارد .

ب- کارکرد آشکار غیر قابل کنترل و کارکرد پنهان قابل کنترل و طرح ریزی است .

ج- اصولا" تفکیک میان کارکردهای پنهان دشوار و بی فایده است و چنین تفکیک ضرورت ندارد .

د- کارکرد پنهان بر نتایج نامرئی و آثار آشکار و از قبل تعیین شده دلالت دارد .

 

 

227- از دیدگاه کنش متقابل نمادی سازمان اجتماعی با کدام گزاره ذیل بهتر قابل تعریف است؟  

الف- سازمان اجتماعی با نظام اجتماعی ، ساخت و فرهنگ منطبق است .

ب- سازمان اجتماعی منطبق با ارزش ، طبقه ، پایگاه اجتماعی است .

ج- سازمان و تغییرات آن محصول فعالیت واحدهای عمل کننده است .

د- سازمان اجتماعی چهارچوبی است که در آن کنش اجتماعی رخ می دهد و این چهارچوب تعیین کننده آن رفتار است .

 

 

228- کدام یک از خرده نظامهای زیر در چهار چوب نظام  پارسونز نمی گنجد .

الف- نظام کیفیت

ب- اجتماع جامعه ای

ج- نظام ارگانیستی

د- فرهنگ

 

 

229- کدام یک از مفاهیم زیر را می توان جانشین ساخت اجتماعی کرد ؟

 الف- فرهنگ

ب- الگو یا مدل

ج- سازمان اجتماعی

د- هیچکدام

 

 

230- این گزاره که : « هرچه یک عمل کمتر به پاداش منجر شود همانقدر آن عمل کمتر مستعد تکرار است » با کدام یک از قضایای هومنز مرتبط است ؟

الف- قضیه انگیزه

ب- قضیه پاداش و مجازات

ج- قضیه عقلانیت

د- قضیه موفقیت

 

 

231- به نظر دورکیم موضوع اصلی مطالعه جامعه شناسی باید ... باشد .

الف- کنش اجتماعی

ب- واقعیتهای اجتماعی

ج- انسجام اجتماعی

د- تکامل اجتماعی

 

 

232- کتاب « نظری طبقه تن آسا » از کدامیک از جامعه شناسان زیر است ؟

الف -تورشتاین وبلن

ب- گئورگ زیمل

ج- ویلیام گراهام سامنر

د- هربرت مارکوزه

 

 

233- کدامیک از جامعه شناسان زیر نقش مهمی در شکل گیری مکتب جامعه شناسی شیکاگو داشته است ؟

الف -گئورت زیمل

ب -تالکوت پارسونز

ج- رابرت پارک

د -سوروکین

 

 

234- تفکیک کارکردهای آشکار و پنهان نخستین بار توسط کدامیک از نظریه پردازان زیر مطرح گردید ؟

الف -تالکوت پارسونز

ب -رادکلیف براون

ج -مالینوفسکی

د -رابرت مرتن

 

 

235- کدامیک از نظریه های زیر برآن است که جوامع به موازات صنعتی شدن معمولا" از برخی جهات اساسی بیشتر به یکدیگر شباهت پیدا می کنند ؟

الف -نظریه کارکرد گرایی

ب- نظریه همگرایی

ج- نظریه ساختگرایی

د-  نظریه داروینیسم اجتماعی

 

 

236- کدامیک از نظریه های زیر دگرگونی اجتماعی را اساسا" ناشی از شیوه های ارتباط انسانها با محیط مساوی می دانند ؟

الف- نظریه تکامل گرایی

ب- نظریه کارکرد گرایی

ج- نظریه کنش متقابل نمادی

د- نظریه اثبات گرایی

 

 

237- کدامیک از مردم شناسان زیر طرفدار دیدگاه کارکردگرائی فردگرایانه است ؟

الف- مالینو فسکی

ب- رادکلیف براون

ج- روت بندیک

د- مارگارت مید

 

 

238- کدامیک از گزاره های زیر از نظر مرتن درست نیست ؟

الف- دین همیشه جنبه کارکردی ندارد و می تواند موجب شکاف اجتماعی گسترده شود .

ب- دین همیشه جنبه کارکردی دارد یعنی همواره به همبستگی اجتماعی کمک می کند .

ج- در فرهنگهای کوچک جنبه های کارکردی دین بیشتر است .

د- در جوامع صنعتی معمولا" همبستگی اجتماعی کمتر است .

 

 

239- دورکهایم همبستگی مکانیکی را ویژگی جوامع ... می داند .

الف -ابتدائی

ب- مدرن

ج- صنعتی

د- پیچیده

 

 

240- مهمترین منبع اندیشه های ساختگرائی را در آثار ... می توان یافت .

الف- دورکیم

ب- لوی اشتروس

ج- رادکلیف براون

د- فردینان دوسوسور

 

 

241- بر طبق نظریه تضاد قشربندی اجتماعی ...

الف- نیازهای مهمی را برای جامعه برآورده می سازد .

ب- منافع و امتیازات ثروتمندان و قدرتمندان را حفظ می کند .

ج- اجرای فعالیتهای مهمی را تضمین می کند .

د- نظامی اساسا" عادلانه است .

 

 

242- ظهور نظریه کارکردگرائی در شکل امروزی ان تا اندازه زیادی از مطالعات .... تأثیر پذیرفته است .  

الف- جامعه شناسان

ب- اقتصاد دانان

ج- مردم شناسان

د- فلسفه شناسان

 

 

243- تبیین های روانشناسانه و روانکارانه کجروی بر .... تأکید می کنند .

الف- نقش کروموزومها

ب- شخصیت و تجربیات اوایل زندگی افراد

ج- ویژگیهای وراثتی

د- بی هنجاری

 

 

244- میشکل فوکو اروینک گافمن توجه بسیاری به مطالعه ... نشان داده اند .

الف- سازمانهای بازداشتگاهی

ب- سازمانهای رسمی

ج- سازمانهای غیر رسمی

د- سازمانهای همیاری

 

 

245- کدام یک از موارد زیر یک فرآیند اصلی کنش متقابل انسانی به شمار نمی آیند ؟

الف- ستیزه

ب- رقابت

ج- همکاری

د-  پرخاشگری

 

 

246- کدام یک از گزاره های زیر درست نیست ؟

الف- نژاد به ویژگیهای فیزیکی مانند رنگ پوست که اعضای جامعه آنها را از لحاظ قومی مهم می دانند اطلاق می شود .

ب- بسیاری از باورهای مردم درباره نژاد افسانه ای است .

ج- انسانی را می توان بر حسب ویژگیهای مشخصی به چندین نژاد تقسیم کرد .

د- نژاد پرستی به معنای به غلط نسبت دادن ویژگیهای موروثی شخصیت یا رفتار به افرادی با ظاهر فیزیکی خاصی است .

 

 

247- کدامیک از گزاره های زیر درست نیست ؟

الف- گروه اقلیت گروهی است که اعضایش توسط اکثریت جمعیت در جامعه مورد تبعیض واقع می شوند .

ب- تعداد اندکی از جوامع امروزی گروههای قومی گوناگون و متعددی را در بر می گیرند .

ج- اعضای گروه اقلیت اغلب دارای حس همبستگی گروهی نیرومندی هستند .

د- گروههای اقلیت همیشه تا حدی از نظر قومی از اکثریت متمایزند .

 

 

2248- اصطلاح اتنومتدولوژی ( روش شناس مردمی ) نخستین بار توسط ... وضع گردید .

الف- هرولدگارفینگل

ب- هربرت بلومر

ج-جرج هومنز

د- اروینگ گافمن

 

 

249- گافمن در مطالعه کنش متقابل هر روزه در زندگی اجتماعی از ... استفاده می کند.

الف- مدل ماشینی

ب- مدل همانند گری

ج- مدل نمایشی

د- مدل کثرت گرایی فرهنگی

 

 

250- کدامیک از گزاره های زیر درست است ؟

الف- اجتماعی شدن جنسی به محض تولد کودک آغاز می گردد ؟

ب- تفاوتهای رفتاری میان زن و مرد بطور ژنتیکی تعیین می شود .

ج- هویت جنس و شیوه های ابزار تمایل جنس با یکدیگر تکامل می یابند .

د- در همه کشورهای صنعتی نسبت زنان در موقعیتهای قدرت و نفوذ کمتر از مردان است

 

نویسنده : میکاییل ; ساعت ٥:۳٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٤
comment نظرات () لینک

مطالب اخیر اطلاعیه THE HISTORY of KURDISH MUSIC تاریخ موسیقی کردستان _ کتابی به زبان کردی پیچ‌خوردگی پا منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی نیکی و بدی - پائولو کوئیلو آیا خدا با بندگان خود سخن میگوید ؟ واکسن آبله آموزش خود هیپنوتیزم ساده Relaxation میزان تحصیلات و سال تولد هنرمندان
کلمات کلیدی وبلاگ عکس جالب (٤٥) داستان خاطره (٤٥) روانشناسی (٤٢) سلامت (۳٢) طنز (٢٩) داستان کوتاه (٢٩) عکس های بازیگران،افراد مشهور و (٢٥) علمی (٢٤) آموزشی مانند انگلیسی و موسیقی و (۱٩) عکسهای جدید چهره ها در شبکه های اجتماعی (۱٧) عکسهای جدید شبکه های اجتماعی (۱٦) پزشکی (۱٥) درس ،تدریس ،جزوه و (۱٥) وقایع تاریخی (۱٤) سرگرمی (۱٢) طبیعت و محیط زیست (۱٢) عشق (۱۱) زندگی شهری (۱۱) دانلود رایگان کتاب (۱۱) سینما بازیگری (۱۱) عکس های خانوادگی چهره های مشهور (۱۱) شعرهای گلچین شده (۱٠) جک - لطیفه (۱٠) مناطق زیبا و گردشگری (٩) بازیگران در اینستاگرام (٩) عکس خنده دار (٩) ادبی (٩) سیاسی (۸) زن (۸) مذهبی (۸) تکنولوژی (۸) احادیث و سخنان پیامبران و امامان (۸) نیایش (٧) اقتصادی (٧) موفقیت (٧) راهنمای حل جدول (٧) روابط زن و شوهری (٧) ماه رمضان (٦) موبایل (٦) جملات بزرگان (٦) پند ها و جملات قصار (٦) مطالب با ترجمه ی انگلیسی (٥) ورزش (٥) ثروتمند شدن (٥) غذای سالم (٥) زندگی نامه (٥) مطالب انگلیسی (٥) راهنمای جدولی (٥) داعش (٥) کتاب دانشگاهی (٥) نقل و انتقالات فوتبال (٥) کسب درآمد (٤) funny (٤) اجتماعی (٤) پرسپولیس (٤) حیات وحش (۳) عکاسی (۳) ریاضی (۳) قرآن (۳) ادبیات (۳) استقلال (۳) رابطه با جنس مخالف (۳) طنز تلخ (۳) کتاب شعر (۳) سوم راهنمایی (۳) افراد مشهور (۳) اطلاعات عمومی (۳) خرید لوازم خانه (۳) سریال شمعدونی (٢) چهره ها در شبکه‌های اجتماعی +عکس (٢) منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی (٢) نظریه‌های جامعه‌شناسی (٢) آشپزی و (٢) دزدی و اختلاس (٢) donyayejadval (٢) آموزش حل جدول (٢) خواندنی (٢) relaxation (٢) ایران باستان (٢) اول دبیرستان (٢) آیا میدانید که (٢) والیبال (٢) عربستان (٢) نجوم (٢) سعدی (٢) دبیرستان (٢) ابوسعید ابوالخیر (٢) خودرو و اتوموبیل (٢) گوشی های هوشمند (٢) شناخت زنان (٢) کنکور (٢) سپندار مذگان (٢) نوکیا (٢) sms (٢) اسلام (٢) دیجیتال (٢) امیرکبیر (٢) مشاهیر ایران (٢) آموزش خود هیپنوتیزم ساده (٢) عکس های بامزه و ناز از کوچولوها (٢) ترفندهای عکاسی (٢) لغات جدولی (٢) علی علیه‌السلام (٢) نهج‌البلاغه (٢) لیگ جهانی (٢) زمین از فضا (٢) واکسن آبله (۱) نگار عابدی (۱) راکتورهای هسته ای (۱) عکس سلفی (۱) کد های مخفی گوشیهای نوکیا (۱) نویسندگان ایرانی معاصر (۱) فهرست نویسندگان ایرانی و جهان (۱) نویسندگان جهان و آثارشان (۱) بازیگران با همسرانشان (۱) فرهنگ نام های ایرانی (۱) چگونه جدول ضرب را یاد بگیریم (۱) صعود تیم ملی والیبال ایران (۱) ابوبکر بغدادی (۱) عجیب‌ترین و زیباترین میوه‌های جهان (۱) تصاویر متفاوت از چهره های مشهور در شبکه های اجتماع (۱) چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (۱) نا آرامی‌های اجتماعی و امداد و نجات (۱) اوزان و مقیاسها (۱) مجموعه سوالات آمادگی دفاعی (۱) عدم نمایش شماره (۱) عدم نمایش شماره تلفن (۱) سوالات حرفه و فن دوم راهنمایی (۱) طرز تهیه زولبیا، بامیــه و گوش فیل (۱) شهرهایی که برای زندگی مناسب نیستند! (۱) راهنمای عملی خرید ‌هارد اکسترنال (۱) تصاویر منتشر نشده از زندگی ابوبکر بغدادی، رهبر &q (۱) نقش شیرین در سریال شمعدونی (۱) فیلم ایرانی آوازهای سرزمین من (۱) نقش زهره در سریال شمعدونی (۱) سریال جاده قدیم (۱) شهرام حقیقت (۱) مسعود زریبافان (۱) فلمینگ (۱) سریع ترین های جهان (۱) چند راهنمایی برای بنزین زدن (۱) آرایش زنان (۱) جک ریمر (۱) آمادگی دفاعی (۱) ارزش زن (۱) سعود الفیصل (۱) اسامی ایران باستان (۱) برندگان جایزه نوبل (۱) سرقت موبایل (۱) آیا میدانید که (۱) انیشتین و راننده اش (۱) جنگ خاورمیانه (۱) حقوق والدین (۱) عکس های ماهواره ای (۱) مشاهیر موسیقی ایران وجهان (۱) بلندترین آبشارهای جهان (۱) شهرهای ایران به تفکیک استان (۱) انواع غذاهای ایرانی (۱) انواع آش های ایرانی (۱) انواع کباب و ساندویچ (۱) انواع پلو و خورش (۱) امیر ارسلان نامدار (۱) اینستاگرام (۱) حقوق فرزندان (۱) بهرام بهرامیان (۱) قاسم سلیمانی (۱) ادوارد جنر (۱) اسلام و صلح (۱) به خاطر داشته باش (۱) انواع متمم (۱) محتشم احمدی نیا (۱) شرکت بریتیش تله کام (۱) میلاد فخرالدینی (۱) نحوه نوشتن فهرست منابع (۱) ۵۰ تصویر تاریخی که هرگز نباید از دست بدهید (۱) اشتباهاتی که در دهه 30 زندگی انجام می دهیم (۱) مجموعه قوانین و مقررات استخدام کشوری (۱) سوسن‌ زادخوش‌ (۱) رابط فصلنامه‌ به ورز - لرستان‌ (۱) عکسهای هنرمندان در پانزدهمین جشن سینمایی حافظ (۱) پانزدهمین جشن سینمایی حافظ (۱) it is so cool to be a man (۱) آشپزی و (۱) one day an employee sends an email letter to his b (۱) مطالب طنز انگلیسی (۱) اخلاق و جنگ (۱) اسلام و اسیران (۱) پیامبر صلح (۱) کولر آبی یا گازی (۱) گرما و راه چاره (۱) رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی (۱) اصول پیاده روی (۱) هفت راه برای رفع مشکلات مالی (۱) بیماری و پاداش (۱) استغفار و ناامیدی (۱) حرف خودت را بزن (۱) نکته ها و درس های استراتژیک (۱) نقش زنان در دفاع (۱) دفاع زنان در جنگ (۱) اسلام و دفاع زنان (۱) دفاع زنان در جنگ های مختلف (۱) تصاویری از حواشی دومین پیروزی برابر امریکا (۱) والیبال یران آمریکا (۱) تصاویری از دختران رپ‌خوان افغان (۱) وقتی معماری مساجد دگرگون می‌شود (۱) تصاویر مسجدی نو و عجیب (۱) تحلیل شخصیت از روی نوع دوش گرفتن در حمام (۱) تصورات غلط درباره ازدواج (۱) تعیین هدف برای موفقیت (۱) تفاوتهای من و رئیسم طنزتلخ (۱) ۱۷ اقدام روزانه برای اینکه باهوش تر باشید (۱) تصاویر کمیاب از آلبوم دیده نشده خاندان پهلوی (۱) تصاویری از مهمانداران خطوط هوایی خارجی و ایرانی (۱) مهمانداران خطوط هوایی خارجی و ایرانی (۱) عکس نوشته های طنز باحال عمویی (۱) چگونه در عکس ها بهتر دیده شویم!؟ (۱) اسمارت فون ه (۱) عکس های خنده دار از شکلک های بامزه با انگشت (۱) عکس های ساحل بکرانی نی نی سریال دردسرهای عظیم (۱) دردسرهای عظیم 2 (۱) ساحل بکرانی (۱) عکس های دیدنی از نقاشی های 3 بعدی روی بشقاب (۱) هنرمند ژاکلین poirier (۱) چگونه راحت تر روزه بگیریم؟ (۱) بزرگترین باغ گل جهان در عمق صحرای سوزان دوبی (۱) ۷ درس موفقیت در زندگی از سخنان بُرُس لی (۱) برس لی bruse lee (۱) عکس های جالب مبارزه زنان با آرایش (۱) مبارزه زنان با آرایش (۱) تصاویر شگفت انگیز ماهواره ای از زمین (۱) زنانی که با عملکرد غیرعادی خود در زمانه‌شان ماندگا (۱) روش های خانگی درمان پشه گزیدگی (۱) پشه گزیدگی (۱) دکل گمشده (۱) پروفسور حسابی (۱) عکس سه بعدی (۱) غزلیات سعدی (۱) مثنوی معنوی (۱) هیپنوتیزم (۱) کرباسچی (۱) کراک (۱) آتنه فقیه نصیری (۱) چای سبز (۱) چرچیل (۱) فست فود (۱) انیشتین (۱) پدر و مادر (۱) امتحان (۱) کتاب قرآن (۱) زیست شناسی (۱) دوبی (۱) روزه (۱) تفکر خلاق (۱) مو (۱) داستان عشق (۱) حضرت محمد (ص) (۱) هالیوود (۱) اعتیاد (۱) رپ (۱) تجربی (۱) سرطان (۱) تلویزیون (۱) مولانا (۱) ازدواج (۱) لوگو (۱) دروغ (۱) فیزیک (۱) شیمی (۱) یادگیری (۱) مقاله (۱) قیامت (۱) سامسونگ (۱) احمد شاملو (۱) افغانستان (۱) ایران (۱) مالاریا (۱) بوستان سعدی (۱) مشاهیر موسیقی (۱) سید مظلوم (۱) 40 توصیه برای لذت بردن از زندگی (۱) افسانه پاکرو (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) سام درخشانی (۱) مریلین مونرو (۱) پاسخ جالب آلبرت انیشتین به مریلین مونرو (۱) شهرهای ایران (۱) خاندان پهلوی (۱) نیکی و بدی (۱) دنیای حیوانات (۱) لویی پاستور (۱) کار و استخدام (۱) تربیت فرزندان (۱) تغییر عادت منفی به مثبت (۱) آش شله قلمکار (۱) اثر پروانه‌ای (۱) آب درمانی (۱) قرائتی (۱) رزمایش (۱) دوم راهنمایی (۱) عرفان نظر آهاری (۱) بی خوابی (۱) پائولو کوئیلو (۱) پیاده‌روی (۱) علی کریمی (۱) آنتوان چخوف (۱) حرفه و فن (۱) آلبرت انیشتین (۱) لئوناردو داوینچی (۱) ترین ها (۱) موسیقی پاپ (۱) مواد مخدر (۱) ویکتور هوگو (۱) عکس بازیگران (۱) کیک (۱) بهنام صفوی (۱) گابریل (۱) احمدی نژاد (۱) علی اکبر دهخدا (۱) انرژی هسته ای (۱) خلیج های دنیا (۱) دانستنی ها، آیا میدانید (۱) زبان های رایج و رسمی دنیا(بترتیب الفبا):راهنم (۱) زبان های رایج و رسمی دنیا (۱) اسامی برندگان نوبل ادبی از آغاز تا سال 2007 میلادی (۱) راهنمای انتخاب اسم ایرانی (۱) راهنمایی در انتخاب اسم ایرانی (۱) نام پارسی (۱) دانلود رایگان کتاب امیر ارسلان نامدار (۱) کتاب امیر ارسلان نامدار (۱) شعر فوق العاده " وای دل دیوانه ام زین دشمن ه (۱) وای دل دیوانه ام زین دشمن همخانه ام (۱) دانلود رایگان ترجمه فارسی قرآن (۱) ترجمه فارسی قرآن (۱) المیپاد کشوری ریاضی از سال 79 تا 92 به همراه پاسخن (۱) سوالات شیمی کنکور ریاضی و تجربی تفکیک هر فصل به (۱) کارنامه کنکور سراسری (۱) دانلود رایگان کتاب تفسیر قرآن قرائتی (۱) دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی1 آیت الله جعفر سب (۱) دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی1 (۱) آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی (۱) دانلود رایگان دیوان حافظ (۱) مجموعه قطعات حافظ (۱) دانلود مجموعه کامل غزلیات سعدی (۱) کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (۱) دانلود رایگان کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم جمعی ا (۱) میزان تحصیلات و سال تولد هنرمندان (۱) سال تولد هنرمندان (۱) تحصیلات هنرمندان (۱) آموزش خود هیپنوتیزم ساده relaxation (۱) ال کامپیر (۱) آیا خدا با بندگان خود سخن میگوید ؟ (۱) خواجه حسن مودب (۱) نیکی و بدی - پائولو کوئیلو (۱) آیا داعش هم مرز ایران می شود؟ + نقشه (۱) اعترافات تکان‌دهنده فرمانده ارتش زنان داعش (۱) پیام صادقیان‌ (۱) شاه‌ماهی منصوریان در تور مظلومی +جدول عملکرد (۱) امین حاج‌محمدی (۱) ایران چطور به مرحله بعد لیگ جهانی صعود می کند؟(+ج (۱) کمال‌الدین کامیابی‌نی (۱) ثروتمندترین زن جهان (۱) ماریو شاراپوآ (۱) هر کس بردگی زنان را تحریم کند، کافر است! (۱) صالح الفوزان (۱) شیوخ سعودی (۱) بردگی زنان (۱) علی کریمی به امیر جعفری بدل زد (۱) آماده‌باش داعش برای جنگ با آنکارا (۱) تصاویری عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات (۱) داستان خلقت زن فدر و منزلت زن (۱) شعر زن بودن (۱) آلفای قبل از خواب (۱) افکار سازنده (۱) شعر بازی گران تئاتری به نام “ دنیای جدید مان” (۱) آنچه انرژی فعال را خنثی میسازد (۱) آنچه دختران تمایل دارند تا پسران بدانند (۱) اندیشه توانگر (۱) داستان "ای کاش " (۱) این 4 میوه دوست داشتنی (۱) حقوق زن و شوهر نسبت به هم در قرآن و احادیث (۱) باورهای زنگ زده ، اندیشه های منجمد (۱) فرهنگ و توسعه (۱) داستان "بخت بیدار" (۱) پاسخ استاد علی اکبر دهخدا به دعوت رییس اداره اطلاع (۱) تأثیر رنگها بر تفکر و خلاقیت و استفاده در محیط های (۱) جاناتان دی ولسلی تایلور (۱) تاریخچه :ساندویچ در ایران از دیروز تا امروز (۱) ساندویچ فروشى (۱) تصاویر حواشی پیروزی ایران برابر امریکا (۱) روزه داری با نوشیدنی های سنتی (۱) 22 سرانجام ناخوشایند در صورت کم خوابی (۱) اقداماتی که باید پس از سرقت یا گم شدن گوشی خود انج (۱) تصاویری از کارگاه پخت زولبیا و بامیه (۱) تصاویری کمتر دیده شده از ایران در دوران پهلوی (۱) منا بع کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعه (۱) منابع رشته مطالعات زنان (۱) روش تحقیق در علوم‌اجتماعی (۱) …حوزه‌های جامعه‌شناسی (۱) پیچ‌خوردگی پا (۱) چطور می‌توانیم بفهمیم که مچ پا یا زانویمان پیچ خو (۱) برای درمان پیچ‌خوردگی چه اقداماتی می‌توانیم انجام (۱) برخی افراد به‌ طور مکرر دچار پیچ‌خوردگی می‌شوند، آ (۱) the history of kurdish music (۱) تاریخ موسیقی کردستان (۱) کتابی به زبان کردی (۱) the history of kurdish music تاریخ موسیقی کردستان (۱) ترسناک ترین هیولاهای دنیای زیر آب+ عکس (۱) فضانوردی و (۱) عرفان و عرفا (۱) سخنرانی و فن بیان (۱) دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی 2 آیت الله جعفر س (۱) دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری (۱) دانلود رایگان کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر (۱) ذینی (۱) valantine (۱) حافظه ، هوش و (۱) اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛ (۱) خنده بازار دااااااااااااااااااغ آخر هفته (۱) بهنام صفوی به بیماری سرطان مبتلا شد!! (۱) عکس افسانه پاکرو در خارج از کشور!! (۱) آثار آب درمانی در بدن (۱) بازیگران بهمراه همسران و خانواده در فرش قرمز جشن ح (۱) ارتباط موثر اجتماعی وموفقیت (۱) ارزش! value! (۱) خاطرات چرچیل!! (۱) آسیب شناسی عشق در نگاه سنتی و مدرن (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب