آرشیو وبلاگ
      جدیدترین مطالب داغ و خواندنی (گلچین وب... دانلود رایگان کتاب ها... راهنمای حل جدول ... و بهترین مطالب روز وب)

+ نکات ادبیات سوم راهنمایی

نکته 101 : واژه های غیر ساده در زبان فارسی به سه دسته تقسیم می شوند . 1- مشتق 2- مرکب 3-مشتق –مرکب

پرسش 1 : کدام گزینه مشتق نیست ؟

1) پرورش

2) کوشش

3) خنده

4) دوچرخه

پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) خنده

2) گریه

3) لبه

4) شناسه

نکته 102 : در کلمات مشتق که از بن مضارع + ه ساخته می شوند باید به معنی آن ها دقت داشت .

پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) گزاره

2) رسانه

3) گیره

4) ماله

 

پرسش 2 : نسبت کدام گزینه مانند ” خند و خنده “ است ؟

1) دست و دسته

2) کوب و کوبه

3) مال و ماله

4) موی و مویه

نکته 103 : ( بن ماضی + ار ) هم اسم مشتق و صفت مشتق ( صفت فاعلی و مفعولی ) می سازد .

پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) کشتار

2) رفتار

3) خریدار

4) گفتار

پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) نمودار

2) پذیرفتار

3) خواستار

4) مردار

نکته 104 : ( بن مضارع + الف ) هم اسم مشتق و هم صفت مشتق می سازد .

پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) چَرا

2) دانا

3) توانا

4) بینا

پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) شنوا

2) گویا

3) بویا

4) یارا

نکته 105 : پسوند ” ی “ هم در اسم و هم در صفت به کار می رود .

پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) سیاهی

2) نیکی

3) درویشی

4) خوبی

پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) تهرانی

2) چوبی

3) دینی

4) مردی

نکته 106 : پسوند ” گر“ هم در اسم و هم در بن فعل ( ماضی و مضارع ) به کار می رود .

پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) آهنگر

2) مسگر

3) زرگر

4) توانگر

پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) رفتگر

2) کشتگر

3) ریختگر

4) رفوگر

نکته 107 : پسوند ” گری “ هم بر سر اسم و هم بر سر صفت می آید .

پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) موذی گری

2) وحشی گری

3) یاغی گری

4) سفالگری

پرسش 2 : در کدام گزینه تنها پسوند مورد نظر است و به تنهایی استعمال می شود ؟

1) لاابالی گری

2) یاغی گری

3) کوزه گری

4) وحشی گری

نکته 108 : پسوند ” یّت “ فقط به کلماتی می پیوندد که تکواژ پایه ی آن ها عربی است .

پرسش 1 : کاربرد کدام گزینه درست است ؟

1) منیّت

2) خوبیّت 3) رهبریّت

4) انسانیّت

پرسش 2 : کاربرد کدام واژه درست نیست ؟

1) ارجحیّت

2) آدمیّت

3) محبوبیّت

4) دوئیّت

نکته 109 : پسوند ” ه “ گاهی به اسم ، گاهی به صفت و گاهی به بن فعل می پیوندد .

پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) خورده

2) برده

3) نوشته

4) آمده

پرسش 2 : کدام گزینه از ترکیب ” صفت + ه “ ساخته شده است ؟

1) دهه

2) زبانه

3) سفیده

4) هزاره

نکته 110 : پسوند ” گار “ هم به بن ماضی و هم به بن مضارع می پیوندد .

پرسش 1 : کدام گزینه از بن ماضی + گار ساخته نشده است ؟

1) آموزگار

2) پروردگار

3) خواستگار

4) آفریدگار

پرسش 2 : همه ی گزینه ها از بن مضارع + گار ساخته شده است به جز گزینه ی ......

1) آمرزگار

2) سازگار

3) کردگار

4) آموزگار

 

 

نکته 111 : ” ستان “ گاهی پسوند است و واژه ی مشتق را می سازد و گاهی بن فعل ( بن مضارع ) است .

پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) گلستان

2) دادستان

3) بوستان

4) لرستان

پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) سروستان

2) هنرستان

3) دبیرستان

4) زمستان

نکته 112 : معانی پسوند ” ان “ عبارتند از زمان – مکان – نسبت – فاعلی – جمع

پرسش 1 : پسوند ” ان “ در کدام گزینه مفهوم زمان را نمی رساند .

1) پاییزان

2) بهاران

3) بامدادان

4) گرگان

پرسش 2 : نوع پسوند در همه ی گزینه ها یکسان است به جز گزینه ی ......

1) قبادان

2) بابکان

3) جانان

4) مردان

نکته 113 : ” گاه “ هم به عنوان پسوند زمان و هم پسوند مکان استفاده می شود .

پرسش 1 : در کدام گزینه پسوند ” گاه “ بیان کننده معنی زمان است ؟

1) سحرگاه

2) خوابگاه

3) دانشگاه

4) پالایشگاه

پرسش 2 : نوع پسوند ” گاه “ در کدام گزینه متفاوت است ؟

1) قرارگاه

2) آرامگاه

3) صبحگاه

4) آزمایشگاه

نکته 114 : پسوند ” ک “ به معانی : 1- پسوند تصغیر 2- پسوند تحقیر 3- پسوند شباهت 4 – پسوند همراهی 5 – پسوند زیبایی و ظرافت 6- پسوند تحبیب کاربرد دارد

پرسش 1 : پسوند ” ک “ در کدام گزینه متفاوت است ؟

1) پشمک

2) عروسک

3) لواشک

4) سنگک

پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) طفلک

2) حیوانک

3) مردک

4) یتیمک

نکته 115 : ” آگین “ و ” گین “ معنی همراهی را می رسانند و صفت مشتق می سازند .

پرسش 1 : ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است ؟

1) خشمگین

2) سهمگین

3) سنگین

4) غمگین

پرسش 2 : در کدام گزینه پسوند ” آگین “ نیامده است ؟

1) خشم آگین

2) زهرآگین

3) عطر آگین

4) شرمگین

نکته 116 : ”مند – اومند “ پسوند همراهی هستند و واژه ی مشتق را می سازند .

پرسش 1 : تعداد تکواژ ها در کدام گزینه متفاوت است ؟

1) ارزشمند

2) ثروتمند

3) ارجمند

4) بهره مند

پرسش 2 : نوع پسوند در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) تنومند

2) هنرمند

3) علاقه مند

4) ثروتمند

نکته 117 : ” ور “ و ” اور “ بیان کننده ی معنی همراهی هستند .

پرسش 1 : در همه ی گزینه ها پسوند ” ور “ واژه ی مشتق ساخته است به جز گزینه ی شماره ی ....

1) هنرور

2) سخنور

3) مزدور

4) نامور

پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) بارور

2) رنجور

3) پیشه ور

4) پیله ور

نکته 118 : ” ی “ ، ” ان “ ، ”انه “ ، ” انی “ ، ”چی“ ، گان – گانه – ه – ین و ینه گاهی معنی نسبت را می رسانند .

پرسش 1 : کدام گزینه از نظر ساخت با بقیه متفاوت است ؟

1) عرفانی

2) نورانی

3) روحانی

4) جسمانی

پرسش 2 : ساختمان کدام واژه با سایر واژه ها تفاوت دارد ؟

1) حیوانی

2) شاهانی

3) بارانی

4) عرفانی

نکته 119 : ” دان “ گاهی پسوند و گاهی بن فعل ( بن مضارع ) می باشد .

پرسش 1 : کدام واژه مشتق نیست ؟

1) نمکدان

2) گلدان

3) کاردان

4) سرمه دان

پرسش 2 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) سخن دان

2) قلمدان

3) چینه دان

4) شمعدان

نکته 120 : پیشوند ” نا “ از وندها یی است که صفت مشتق را می سازد .

پرسش 1 : کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) نامرد

2) ناشکر

3) نا امید

4) نادرست

پرسش 2 : کدام گزینه از ترکیب ” نا+ بن فعل “ ساخته نشده است ؟

1) نافرمان

2) ناتوان

3) نادان

4) نارس

نکته 121 : کلمات مرکب کلماتی هستند که از دو یا چند تکواژ آزاد یا مستقل ساخته شده اند .

پرسش 1 : کدام واژه ی مرکب با بقیه متفاوت است ؟

1) مهمان سرا

2) لاک پشت

3) رهاورد

4) کتابخانه

پرسش 2 : ساختمان کدام واژه ی مرکب از ” اسم + بن مضارع “ نیست ؟

1) گِل گیر

2) خط کش

3) دست برد

4) مدادتراش

نکته 122 : واژه هایی که ویژگی های کلمات مشتق و مرکب را با هم داشته باشند ” مشتق – مرکب “ هستند .

پرسش 1 : ساختمان کدام واژه با بقیه متفاوت است ؟

1) جست و جو

2) زدوخورد

3) پخت و پز

4) رُفت و روب

پرسش 2 : کدام واژه ی ” مشتق – مرکب “ از ترکیب ” بن مضارع + وند + بن ماضی “ ساخته شده است ؟

1) بند و بست

2) خرید وفروش

3) گفت وگو

4) شست وشو

نکته 123 : واژه های مشتق – مرکب گاهی از ” وند + صفت مرکب “ و گاهی از ” صفت مرکب + وند “ ساخته می شوند .

پرسش 1 : ساختمان کدام واژه از ” وند + صفت مرکب “ ساخته شده است ؟

1) ناجوان مرد

2) کارآموزی

3) خود خواهی

4) کارشناسی

پرسش 2 : ساختمان کدام واژه از ” وند + صفت مرکب “ نیست ؟

1) ناخود آگاه

2) ناخوشایند

3) ناجوانمرد

4) اشتی کنان

نکته 124 : واژه های ” مشتق – مرکب “ گاهی از ترکیب ” اسم + بن فعل + وند “ ساخته می شوند .

پرسش 1 : کدام گزینه از ترکیب ” اسم + بن فعل + وند “ ساخته نشده است ؟

1) اسم نویسی

2) دست بوسی

3) سربازگیری

4) دانشجویی

پرسش 2 : کدام گزینه از ترکیب ” اسم + بن فعل + وند “ ساخته نشده است ؟

1) حنابندان

2) عروس کشان

3) عقد کنان

4) دانش پژوه

نکته 125 : واژه های ” مشتق – مرکب “ گاهی از ترکیب ” صفت + اسم + وند “ و گاهی از ترکیب ” اسم مشتق + اسم “ ساخته می شوند.

پرسش 1 : کدام واژه ی مشتق – مرکب از ترکیب ” اسم مشتق + اسم “ ساخته شده است ؟

1) دانشسرا

2) دانش پژوه

3) دانش آموز

4) ورزشگاه

پرسش 2 : کدام واژه ی ” مشتق – مرکب “ از ترکیب صفت + اسم + وند ساخته نشده است ؟

1) هزار تومانی

2) دو بیتی

3) دانش آموزی

4) هیچ کاره

نکته 126 : واژه های ” مشتق – مرکب “ گاهی از ترکیب ” اسم + وند + بن فعل “ و گاهی از ترکیب ” اسم + وند + اسم “ ساخته می شوند.

پرسش 1 : ساختمان کدام واژه از ترکیب ” اسم + وند + بن فعل “ نیست ؟

1) خدانشناس

2) زبان نفهم

3) حقوق بگیر

4) قلم به دست

پرسش 2 : ساختمان کدام واژه ی ” مشتق – مرکب “ از ترکیب ” اسم + وند + اسم “ ساخته نشده است

1) دوشادوش

2) سه پایه

3) تخت خواب

4) دست به دست

نکته 127 : در شناخت ” اسم مشتق – مرکب “ و ” صفت مشتق – مرکب “ باید دقت داشته باشیم .

پرسش 1 : در کدام گزینه صفت مشتق – مرکب نیامده است ؟

1) ایرانی نژاد

2) دادوبیداد

3) حمایت کننده

4) هیچ کاره

پرسش 2 : کدام گزینه اسم ” مشتق – مرکب “ نیست ؟

1) ده ساله

2) گفت و گوی

3) تکاپو

4) کشت وکشتار

نکته 128 : در واژه های غیر ساده ( مشتق ، مرکب و مشتق – مرکب ) هیچ تکواژی نمی تواند در میان اجزای تشکیل دهنده ی واژه قرار گیرد .

پرسش 1 : کدام گزینه بیش از یک واژه است ؟

1) خوش نویس

2) کتابخانه

3) دوپهلو

4) گل ِبنفشه

پرسش 2 : اگر بتوان در میان دو تکواژ ، تگواژ دیگری قرار داد ، این امر نشان میدهد که .....

1) تکواژ ها از هم جدا هستند

2) آن ها را باید یک تکواژ دانست

3) تکواژ ها به هم وابسته هستند

4) باید آن ها را با هم تلفظ کرد

نکته 129 : در ساختمان واژ ه های مرکب باید به اجزای تشکیل دهنده ( نوع تکواژ ) بسیار دقت داشته باسیم .

پرسش 1 : ساختمان تشکیل دهنده ی کدام اسم مرکب با بقیه متفاوت است ؟

1) خون بها

2) گردن بند

3) هنر پیشه

4) هواپیما

پرسش 2 : اجزای تشکیل کدام اسم مرکب با بقیه تفاوت دارد ؟

1) خود آموز

2) خود نویس

3) خود تراش

4) دوربین

نکته 130 : جمله یک یا چند کلمه است که منظور و مقصود گوینده یا نویسنده را برای شنونده یا خواننده بیان می کند .

پرسش 1 : اگر بخواهیم از کلمات ” شخصیّت ، رفتار ، هرکس ، اوست و بیانگر “ جمله ای درست کنیم کدام کلمه برای شروع آن جمله مناسب تر است ؟

1) شخصیّت

2) رفتار

3) بیانگر

4) هرکس

پرسش 2 : اگر از کلمات ” باش، تا ، کوشا ، شوی، پیروز“ جمله ی کاملی بسازیم که از نظر دستوری صحیح باشد ، نخستین کلمه ی آن عبارت کدام است ؟

1) باش

2) کوشا

3) پیروز

4) شوی

 

نکته 131 : گاهی عواطف و احساسات خود را به وسیله ی کلمه هایی خاص بیان می کنیم که آن ها را در اصطلاح دستوری ” صوت یا شبه جمله “ می نامیم مثل : دریغ ، آفرین ، آه و....

پرسش 1 : در بیت : ” قضا گفت گیر و قدر گفت ده

فلک گفت احسنت و مه گفت زه “

چند شبه جمله آمده است ؟

1) 4

2) 3

3) 2

4) 1

پرسش 2 : بیت ” ای دریغا ! ای دریغا ! ای دریغ! کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ “ چند جمله و جند شبه جمله دارد ؟

1) 3- 3

2) 4-3

3) 4-2

4) 3 – 2

نکته 132 : گاهی با استفاده از حروفهای نشانه ، در اول یا آخر نام و عنوان کسی یا چیزی ، منظور خود را بیان می کنیم که اصطلاحا آن را” منادا “ می گویند مثل سعدیا ، ایا ملک ایران و.....

پرسش 1 : در بیت : ”گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد

اکسیر عشق برمسم افتاد و زر شدم“

منادا کدام واژه است ؟

1) روی

2) سرخ

3) سعدی

4) ند در گویند

پرسش 2 : در مصراع ” دعای ما نثارتان ، دلاوران عصر ما “ منادا کدام است ؟

1) دعا

2) عصر

3) دلاوران

4) ما

نکته 133 : روش شمارش تعداد جمله های موجود در یک عبارت نثر یا شعر :

1- فعل های موجود و ذکر شده را می شماریم

2- فعل های محذوف را نیز به آنها اضافه می کنیم

3- هر حرف ندا و منادا را بر روی هم یک جمله در نظر می گیریم

4- هر صوت را هم یک جمله به حساب می آوریم

پرسش 1 : بیت :” هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است

عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است “

دارای چند جمله است ؟

1) یک

2) دو

3) سه

4) چهار

پرسش 2 : عبارت ” تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است و رونده ی بی معرفت مرغ بی پر و عالم بی عمل درخت بی بر و زاهد بی علم خانه ی بی در “ چند جمله دارد ؟

1) هشت

2) شش

3) چهار

4) دو

نکته 134 : هر جمله از دو قسمت تشکیل شده است :

1- نهاد ( =صاحب خبر )

2- گزاره ( = خبر )

پرسش 1 : در مصراع ” شماریت با من بباید گرفت “ نهاد کدام است ؟

1) ت در شماریت

2) من

3) گفت

4) شمار گرفت

پرسش 2 : در مصراع ” برآتش یکی را بباید گذشت “ نهاد کدام است ؟

1) آتش

2) تو

3) گذشت

4) بباید گذشت

نکته 135 : نهاد ( صاحب خبر ) بر دو گونه است :

1- نهاد جدا ( = اختیاری )

2- نهاد پیوسته ( = اجباری )

پرسش 1 : تعریف داده شده ، کدام پاسخ است ؟ ” گروه اسمی است که معمولا در ابتدای جمله می آید و می توان آن را حذف کرد “

1) نهاد اجباری

2) نهاد اختیاری

3) نهاد واقعی

4) نهاد ساده

پرسش 2 : فقط گزینه ی .....نهاد اختیاری ندارد .

1) سخت کوشان از هیچ مشکلی نمی هراسند

2) من درس هایم را با دقت می خوانم

3) راز موجودات جهان را از که بپرسم ؟

4) هم کلاسی های ما ، دوستان فردای ما هستند

نکته 136 : نهاد اجباری یا واقعی همان شناسه است که شخص و شمار را تعیین می کند و قابل حذف نیست .

پرسش 1 : در سوم شخص مفرد فعل های Æماضی به جز ماضی .....شناسه ی ( َ د ) محذوف است .

1) ماضی التزامی

2) ماضی نقلی

3) ماضی بعید

4) ماضی مستمر

پرسش 2 : در کدام مورد از موارد زیر نهاد اختیاری و نهاد اجباری باید با هم مطابقت داشته باشند ؟

1) برای احترام

2) برای برخی از اسم های مبهم

3) برای نهاد غیر جاندار

4) برای نهاد مفرد

نکته 137 : جمله ها از نظر ساختمان دو نوع است :

1- جمله ی ساده : جمله ای که یک فعل دارد

2- جمله ی مرکب : دو یا چند جمله ی ساده که مفهومی کامل را برسانند .

پرسش 1 : هریک از گزینه های زیر به جز گزینه ی .....یک جمله ی ساده ناقص است .

1) تو را آتش عشق اگر پر بسوخت

2) هرآن کو مردمان را خوار دارد

3) سخن کاو از سر اندیشه ناید

4) بهین کاری است نام وننگ جستن

پرسش 2 : کدام بیت ، یک جمله ی مرکب است ؟

1) آن پر از لاله های رنگارنگ

وین پر از میوه های گوناگون

2) باد درسایه درختانش

گسترانیده فرش بوقلمون

3) گل را اثر روی تو گلپوش کند

جان را سخن خوب تو مدهوش کند

4) آتش که شراب وصل تو نوش کند

از لطف تو سوختن فراموش کند

نکته 138 : جمله ساده بر دو نوع است :

1- جمله ی ساده ی مستقل ( کامل ) که دارای مفهومی کامل و تمام باشد

2- جمله ساده ی ناقص : مفهومی را بطور کامل بیان نکند و نیاز به جمله ی دیگری داشته باشد.

پرسش 1 : کدام بیت فقط یک جمله ی ساده مستقل است ؟

1) خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

حمد وثنا می کند که موی بر اعضا

2) حاجت موری به علم غیب بداند

در بن چاهی به زیر صخره صمّا

3) سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت

ور نه کمال تو وهم کی رسد آنجا ؟

4) قسمت خود می خورند منعم و درویش

روزی خود می برند پشه و عنقا

پرسش 2 : کدام مصراع یک جمله ی ساده ی کامل است ؟

1) برآن کس که صاحب بصر است

2) هیچ کاری گرچه صائب ! بی تامل خوب نیست

3) هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد

4) نه بزرگی به مادر و پدر است

نکته 139 : جمله مرکب معمولا از یک جمله ی” هسته (پایه )“ و یک یا چند جمله ی ” وابسته ( پیرو ) “ تشکیل می شود .

پرسش 1 : در ساختمان جمله های مرکب کدام پیوند وابسته ساز کاربرد بیش تری دارد و گاه وجود آن اختیاری است ؟

1) که

2) تا

3) چون که

4) اگر

پرسش 2 : جمله ی وابسته ( پیرو ) در کدام گزینه دارای فعل اسنادی است ؟

1) نه این ریسمان می برد با منش

که احسان کمندی است در گردنش

2) برآمد ز سودای من سرخ روی

کزین جنس بیهوده دیگر مگوی

3) چونکه تا اقصای هندستان رسید

در بیابان طوطی چندی بدید

4) سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق

نکته 140 : جمله های ساده به سه دسته تقسیم می شوند :

1- جمله ی دو جزئی

2- جمله ی سه جزئی

3- جمله ی چهار جزئی

پرسش 1 : اگر تنها اجزای اصلی جمله را در نظر بگیریم جمله ی ساده حداقل ....جزء و حداکثر .....جزء دارد

1) دو-سه

2) یک – دو

3) دو – چهار

4) یک – چهار

پرسش 2 : تعداد اجزای جمله را کدام رکن تعیین می کند ؟

1) نهاد

2) فعل

3) شناسه

4) مفعول

نکته 141 : جمله ی دو جزئی :( نهاد + فعل ناگذر ) در این جملـه ها جایـگاه نهــاد از آنِ ” گروه اسمـی “ و جایـگاه گـزاره از آن ِ ” گروه فعلی “ ناگذر است .

پرسش 1 :

در کدام گزینه یک جمله ی دو جزئی با فعل ” ناگذر “ مشاهده می شود ؟

1) مشرکان بت ها را می پرستیدند

2) رضا کتاب جغرافی خوانده است

3) آن ها مرا می شناسند

4) دوستان ما خواهند آمد

پرسش 2 : بیت :” همانگه یکایک ز درگاه شاه

برآمد خروشیدن دادخواه “ جمله ی چند جزئی است ؟

1)سه جزئی گذرا به مفعول

2) سه جزئی گذرا به متمم

3) دو جزئی

4) چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم

نکته 142 : فعل های ناگذرا ( = لازم ) قطعا جمله ی دو جزئی را می سازند .

پرسش 1 : فعل کدام یک از مصدرها ، جمله ی دو جزئی می سازد ؟

1) کاشتن

2) وزیدن

3) دوختن

4) چشیدن

پرسش 2 : در عبارت : ” دور او چرخی زد . چانه ی تم را گرفت . دهانش را باز کرد . دندان هایش را نگاه کرد . آرنجش را تا کرد و باز کرد تا عضلاتش را ببیند . چنـد فعـل ناگذرا ( لازم ) و چند فعـل گذرا ( متعدی) وجود دارد ؟

1) 2- 5

2) 1 – 6

3) 3 –3

4) 2 – 4

نکته 143 : برای شناخت فعل ناگذر به دلخواه نهادی را اختیار کنید اگر مفهوم فعل با نهاد کامل بود و شنونده سوالی در ذهنش مطرح نشد آن فعل ناگذر( لازم ) است .

پرسش 1 : کدام یک از افعال زیر ناگذر است ؟

1) لرزید

2) افکند

3) انداخت

4) بخشید

پرسش 2 : در کدام مصراع همه فعل ها ناگذر است ؟

1) گفت : بر من تیغ افراشتی

2) از چه افکندی مرا بگذاشتی

3) شنیدم در عدم پروانه می گفت

4) اوفتاد و مرد و بگسستش نفس

نکته 144 : جمله های سه جزئی : فعل این جمله ها گذرا است و به همین دلیل در بخش گزاره آن ها علاوه بر فعل یک جزء لازم دیگز نیز می آید .

پرسش 1 : جمله های سه جزئی با توجه به فعل چند نوع اند ؟

1) دو نوع

2) سه نوع

3) یک نوع

4) چها رنوع

پرسش 2 : کدام جمله ، سه جزئی نیست ؟

1) جامعه ی با فرهنگ ، سعادتمند می شود

2) هیچ چیز بالاتر از حقیقت نیست

3) غزل مولانا لطیف و پرشور است

4) مادر کودک را آرام گردانید

نکته 145 : جمله های سه جزئی با مفعول : نهاد + مفعول + فعل گذرا به مفعول

پرسش 1 : در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی .....جمله ی سه جزئی با مفعول آمده است

1) سخت کوشان پاداش های نیک می گیرند

2) زبان فارسی را دوست داریم

3) مردان خدا پرده پندار دریدند

4) شیخ ابو سعید در نیشابور به محله ای فرو می شد

پرسش 2 : کدام گزینه یک جمله ی سه جزئی با مفعول است ؟

1) باران هوا را سرد گردانید

2) ایران به دانشمندان خود می نازد

3) مادر کودک را غذا داد

4) پرچم علم ودانش را برافرازیم

نکته 146 : مفعول : گروه اسمی است که پس از آن نشانه ی ” را“ باشد یا بتوانیم این نشانه را پس از آن بیاوریم و ساده ترین راه یافتن مفعول مطرح کردن سوال زیر است

چه کسی را, چه چیزی را + فعل جمله =====> مفعول

پرسش 1 : در بیت زیر چند مفعول آمده است ؟

” بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند ؟

بگفت انده خرند و جان فروشند “

1) چهار

2) سه

3) دو

4) یک

پرسش 2 : در بخش پاسخی :” در کارها روزانه چه کسی را بر خود حاضر و ناظر می گیری ؟ خدارا “ همه ی اجزای جمله محذوف است به جز ....

1) نهاد

2) مفعول

3) فعل

4) متمم

نکته 147 : گاه ضمایر پیوسته ( = متصل ) نقش مفعول می گیرند .

پرسش 1 : نقش ضمیر ”ش “ در کدام گزینه متفاوت است ؟

1) هر چه خواهی در سوادش رنج برد

2) تیغ صرصر خواهدش حالی سترد

3) کی به لوح ریگ باقی ماندش

4) تا کسی دیگر پس از تو خواندش

پرسش 2 : ضمیر ” ت “ در بیت زیر وابسته به کدام کلمه است ؟

بکوبمت ز آن گونه امروز یال

کزین پس نبیند تو را زنده زال

1) فعل

2) متمم

3) مفعول

4) قید

نکته 148 : گاه ضمایر متصل در جای اصلی خود به کار نمی روند .

پرسش 1 : در کدام گزینه ضمیر متصل در جای اصلی خود آمده است ؟

1) تا چشم بشر نبیندت رو ی

2) گفت آگه نیستی از سردر افتادت کلاه

3) هماوردت آمد مشو باز جای

4) بکوبمت زآن گونه امروز یال

پرسش 2 : ضمیر متصل ” ش “ در بیت زیر وابسته به کدام کلمه است ؟

” دل هر ذره را که بشکافی

آفتابیش در میان بینی “

1) میان

2) آفتاب

3) دل

4) ذره

نکته 149 : در بسیاری از موارد در نقش مفعول نشانه ی ” را “ ذکر نمی شود ولی در معنی می توان آن را آورد .

پرسش 1 : نقش دستوری : ” کشته “ در عبارت : ” نه کشته ای بر جای نهاده و نه خسته ای به شهر خود باز گشته اند “ چیست ؟

1) متمم

2) نهاد

3) مفعول

4) بدل

پرسش 2 : در بیت :

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست

واندر آن آینه صدگونه تماشا می کرد

به ترتیب ” ش “ و ” آن آینه“ چه نقشی دارند .

1) مفعول –متمم

2) هردو متمم

3) هردو مفعول

4) متمم –مفعول

نکته 150 : جمله سه جزئی با متمم : نهاد + متمم + فعل گذرا به متمم

پرسش 1 : در جمله ی سه جزئی با متمم ، متمم اجباری کدام گروه است ؟

1) گروه مسندی

2) گروه فاعلی

3) گروه اسمی

4) گروه حرف اضافه

پرسش 2 : نمودار جمله ی ” هر انسان آزاده ی ایرانی از دیرباز آزادگی را از جان و دل می ستاید “ کدام است ؟

1) جمله چهار جزئی با مفعول و متمم

2) سه جزئی گذرا به متمم

3) سه جزئی گذرا به مفعول

4) چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم

نکته 151 : متمّم : گروه اسمی است که پس از حرف اضافه می آید . حروف اضافه مهم عبارتند از : به – برای – از – با – بی – در – درباره ی و ...

پرسش 1 : نوع جمله ی :” ادبیات غنایی با زبانی نرم و لطیف با استفاده از معانی عمیق و باریک به بیان احساسات شخصی انسان می پردازد “ کدام است ؟

1) چهار جزئی گذرا به متمم

2) سه جزئی گذرا به متمم

3) سه جزئی گذرا به مسند

4) چهار جزئی گذرا به متمم و مسند

پرسش 2 : کاربرد حرف اضافه ” با“ با کدام مصدر صحیح است ؟

1) ترسیدن

2) اندیشیدن

3) جنگیدن

4) چسبیدن

نکته 152 : فعل هائی که متمم اجباری نیاز دارند حرف اضافه ی اختصاصی دارند اما فعل هایی که به متمم اجباری نیاز ندارند دارای حرف اضافه ی اختصاصی نیستند .

پرسش 1 : ” م“ در مصراع ” دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست “ دارای چه نقشی است ؟

1) مضاف الیه

2) بدل

3) متمم

4) مسند

پرسش 2 : ” ت“ در بیت : ” هم اکنون تورا ای نبرده سوار پیاده بیاموزمت کارزار “ دارای چه نقشی است ؟

1) متمم

2) مفعول

3) مضاف الیه

4) بدل

نکته 153 : جمله ی سه جزئی با مسند :

نهاد + مسند + فعل اسنادی

پرسش 1 : نمودار جمله ی ” ارائه ی روش های مطلوب به منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت های کتابخانه های کشور جهت تسهیل مبادله ی اطلاعات امری است ضروری “ کدام است ؟

1) سه جزئی گذرا به مسند

2) سه جزئی گذرا به متمم

3) سه جزئی گذرا به مسند

4) چهار جزئی گذرا به متمم و مسند

پرسش 2 : کدام جمله سه جزئی با مسند نیست ؟

1) نهان گشت آیین فرزانگان

2) سوی لشکر آفریدون شدند

3) سراسر همه دشت بریان شدند

4) نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

نکته 154 : هر جمله ای که فعل آن اسنادی ( = ربطی ) باشد قطعا جمله ی سه جزئی با مسند است .

پرسش 1 : فعل کدام مصراع اسنادی است ؟

1) خشک آمد کشتگاه من

2) با غبان و رهگذاری نیست

3) دولت فقر خدایا به من ارزانی دار

4) دل من گرفته زین جا

پرسش 2 : ” دوش “ در کدام گزینه مسند است ؟

1) دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

2) دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش

3) سری در کارهم آریم دوش بار هم باشیم

4) مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

نکته 155 : در فارسی امروز دو فعل ” بودن و شدن “ و هم معنی های ” شدن “ مثل ” گشتن و گردیدن “ و دیگر مشتق های آن ها مانند ” است ، هست ، می باشد ، می شود “ فعل اسنادی هستند و جمله ی سه جزئی با مسند را می سازند .

پرسش 1 : مصراع دوم : ” عشق او باز اندر آوردم به بند

کوشش بسیار نامد سودمند

جمله ی چند جزئی است ؟

1) دو جزئی

2) سه جزئی با مسند

3) سه جزئی با مفعول

4) چهارجزئی با مفعول و مسند

پرسش 2 : تعداد اجزای جملات در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1) رستم از جادوی زال تندرست گشته است

2) اهل محل به او پهلوان می گویند

3) حافظ خود را رند می خواند

4) مرا خواند باید جهان آفرین

نکته 156 : ساده ترین راه یافتن ” مسند “ مطرح کردن سوال زیر است :

چه جور ؟ + فعل اسنادی =====> مسند

پرسش 1 : در مصراع : ” گشت غمناک دل و جان عقاب “ کدام پاسخ مسند است ؟

1) دل

2) دل و جان

3) عقاب

4) غمناک

پرسش 2 : در بیت :” کودکان افسانه ها می آورند

درج در افسانه شان بس سرّوپند “

نقش دستوری کدام کلمه مسند است ؟

1) کودکان

2) سرّ

3) درج

4) پند

نکته 157 : در پاره ای از جمله های سه جزئی با مسند به جای مسند ، متمم می آید .

پرسش 1 : در کدام گزینه به جای مسند ، متمم نیامده است ؟

1) چو عاجز گشت خسرو در جوابش

2) فلانی از ساکنان این محل است

3) این پارچه از ابریشم است

4) پرویز در حال نوشتن بود

پرسش 2 : در کدام جمله به جای مسند ، متمم آمده است ؟

1) چنگیز از ریختن خون بی گناهان سیر نشد

2) کمال است در نفس انسان سخن

3) غالبا در سلوک با خلق ساده ، فروتن و شکیبا بود

4) ایشان از دوستان شما بودند

نکته 158 : افعال خانواده ی ” شدن “ چنانچه در معنـی رفتن به کار روند فعـل اسنادی نیستند و جمله ی سـه جزئی با مسند را نمی سازند .

پرسش 1 : در کدام گزینه مسند وجود ندارد .

1) هر کسی از ظن خود شد یار من

2) چو پیش پدر شد سیاووش پاک

3) من به هر جمعیتی نالان شدم

4) جفت بد حالان و خوش حالان شدم

پرسش 2 : در هیچ گزینه ای جمله ی سه جزئی با مسند نیامده است مگر گزینه ی ...

1) چندی به پای رفتم وچندی به سر شدم

2) به نزدیک استاد امام شو

3) جوانی ام به سمند شتاب می شد

4) هنر خوار شد جادوی ارجمند

نکته 159 : چنانچه افعال خانواده ی ” است “ در معنی وجود داشتن و موجود بودن به کار روند فعل اسنادی نیستند ضمنا اگر ” گشتن و گردیدن “ در معنایی غیر از شدن به کار روند فعل اسنادی به حساب نمی آیند .

پرسش 1 : در کدام گزینه ” است “ فعل اسنادی نیست ؟

1) جامه اش شولای عریانی است

2) باغ بی برگی روز و شب تنهاست

3) باغبان و رهگذاری نیست

4) بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست

پرسش 2 : در کدام گزینه ” نیست “ فعل اسنادی به شمار می آید ؟

1) مر زبان را مشتری جز گوش نیست

2) بگفتا جان فروشی در ادب نیست

3) بگفت از عشق بازان این عجب نیست

4) بگفت این دل تواند کرد ، دل نیست

نکته 160 : جمله های چهار جزئی جمله هایی هستند که فعل آن ها گذراست و در بخش گزاره آن ها علاوه بر فعل دو جزء لازم دیگر نیز می آید .

پرسش 1 : جمله های چهارجزئی چند نوع اند ؟

1) دو نوع

2) سه نوع

3) چهار نوع

4) یک نوع

پرسش 2 : نوع جمله ی ” انقلاب اسلامی ایران فصلی تازه در شرایط سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی ما گشود “ کدام است ؟

1) سه جزئی گذرا به مفعول

2) سه جزئی گذرا به متمم

3) چها جزئی گذرا به مفعول و متمم

4) چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند

 

نکته 161 : جمله ی چهار جزئی با مفعول و متمم : نهاد + مفعول + متمم + فعل

پرسش 1 : کدام یک از فعل های زیر علاوه بر مفعول نیاز به متمم دارد ؟

1) خراشیدن

2) جویدن

3) ستودن

4) چسباندن

پرسش 2 : ترتیب اجزای جمله در کدام گزینه نادرست است ؟

1) گرسیوز توطئه ی افراسیاب را به سیاوش باز می گوید

2) فردوسی شایستگی های ما را به ما می شناساند

3) گل های رنگارنگ جلوه ی بی مانندی را به شهر می دادند

4) پرستار به کودک شیر را داد

نکته 162 : جمله ی چهار جزئی با مفعول و مسند ( نهاد+ مفعول + مسند + فعل ) در حقیقت صورت دیگری از جمله های سه جزئی نوع سوم ( با مسند ) است با این تفاوت که فعل آن ها علاوه بر مسند به مفعول نیز نیاز دارد .

پرسش 1 : در کدام گزینه جمله ی چهار جزئی با مفعول و مسند مشاهده نمی شود ؟

1) زشت باید دید و انگارید خوب

2) از آن پس که خواند مرا شهریار

3) الهی روامدار که پنهان ما از پیدای ما ناستوده تر باشد

4) زهر باید خورد و انگارید قند

پرسش 2 : نهاد کدام جمله در صورت افزودن تکواژ سببی ” ان “ به فعل آن ، نقش مفعولی پیدا می کند؟

1) هوا سرد شد

2) من او را شناختم

3) من او را دیدم

4) هوا سرد گردید

نکته 163 : باید بدانیم فعل هایی که جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند را می سازند فعل اسنادی نیستند .

پرسش 1 : با توجه به جمله ی ” حافظ خود را رند می داند “ کدام گزینه در باره ی ” رند “ درست است ؟

1) مسند

2) مفعول

3) جزء فعل

4) قید

پرسش 2 : سهراب در بیت : ” چو خندان شد و چهره شاداب کرد و را نام تهمینه سهراب کرد “ چه نقشی دارد ؟

1) مسند

2) بدل

3) نهاد

4) مفعول

نکته 164 : باید بدانیم که در جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند ، ” مفعول و مسند “ یک چیز است مثلا زمانیکه مـی گـوییم ” همـسایه ی مـا پـسرش را علـی صدا می زند “ پسر و علی یک چیز است .

پرسش 1 : در بیت ” کسی کاو را تو لیلی کرده ای نام نه آن لیلی است کز من برده آرام کدام گزینه نادرست است ؟

1) او = مفعول

2) تو = نهاد

3 ) لیلی در مصراع اول مسند و در مصراع دوم مفعول

4) من = متمم

پرسش 2 : در کدام گزینه جمله ی چهار جزئی با مفعول و مسند وجود ندارد ؟

1) مولانا تواضع و خاک نهادی را خلق رسول خدا می داند

2) درویـشی را دوست داشت و آن را مـــرادف بـی نیازی می شمرد

3) دریافت مخارج روزانه را زاید می شمرد

4) این بشاشت وی به خاطر فقر اختیاری اش بود

نکته 165 : عمده ی فعل هایی که جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند را می سازند عبارتند از :

” نامیدن “ و فعل های هم معنی آن ” شمردن “ و فعل های معنی ” آن “ ” پنداشتن “ و فعل های هم معنی آن

پرسش 1 : در بیت :” سر نشتر عشق بر رگ روح زدند یک قطره از آن چکید ونامش دل شد واژه ی دل دارای چه نقشی است ؟

1) مفعول

2) مسند

3) متمم

4) بدل

پرسش 2 : در جمله ی ” ازاین رو نوبه نو بر آن گوهرها آویختند و درفش کاویانش خواندند “ کدام گزینه نادرست است ؟

1) درفش = مفعول

2) آن = متمم

3) نو به نو = قید

4) ش در کاویانش = مفعول

نکته 166 : جمله ی چهار جزئی دو مفعولی :

نهاد + مفعول اول + مفعول دوم + فعل

پرسش 1 : کدام گزینه جمله ی چهار جزئی دو مفعولی است ؟

1) باران هواراسردگردانید

2) گنه کرده را زود رسوا کند

3) مادر کودک را غذا داد

4) تهمینه پسرش را سهراب نامید

پرسش 2 : جمله ی ” چشم ما را ضیای خود ده “ چند جزئی است ؟

1) چهارجزئی دو مفعولی

2) چهارجزئی با مفعول و مسند

3) چهارجزئی با مفعول و متمم

4) سه جزئی با مفعول

نکته 167 : در جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند اگر به جای نشانه ی مفعول ، حرف اضافه بیاید جمله ی چهار جزئی با متمم و مسند ساخته می شود .

پرسش 1 : جمله ی ” مردم به ابوعلی سینا شیخ الرئیس می گفتند “ چند جزئی است ؟

1) سه جزئی با متمم

2) چهارجزئی با متمم و مسند

3) چهارجزئی با مفعول ومسند

4) چهارجزئی دومفعولی

پرسش 2 : کدام گزینه جمله ی چهار جزئی با متمم و مسند نیست ؟

1) اهل محل به او پهلوان می گفتند

2) مردم ایران به حافظ لسان الغیب می گفتند

3) بوی گلم چنان مست کرد

4) به آن کوچه کوی طراز می گویند

نکته 168 : بدل در جمله کلمه یا کلماتی است که گروه اسمی قبل از خود را توضیح می دهد .

پرسش 1 : در مصراع ” من خویشتن اسیر کمند نظر شدم “ نقش کلمه ی خویشتن چیست ؟

1) نهاد

2) بدل

3) مسند

4) متمم

پرسش 2 : واژه ی ” بونصر “ در عبارت زیر دارای چه نقشی است ؟

”آن روز که حسنک را بردار کردند استادم بونصر روزه بنگشاد “

1) مفعول

2) نهاد

3) متمم

4) بدل

نکته 169 : مراد از نقش های تبعی جمله آن است که تابع گروه اسمی قبل از خود باشد و برخی از نقش ها ی تبعی عبارتند از :

1- معطوف

2- بدل

3-تکرار

پرسش 1 : با توجه به بیت زیر کدام گزینه دارای نقش تبعی تکرار است ؟ بنواخت زخشم بر فلک مشت / آن مشت تویی تو ای دماوند

1) دماوند

2) مشت

3) تو اول در مصراع دوم

4) تو دوم در مصراع دوم

پرسش 2 : کدام نقش تبعی با بقیه متفاوت است ؟

1) احمد و رضا آمدند

2) از احمد ورضا بپرس

3) احمد برادر علی آمد

4) جفت بدحالان وخوش حالان شدم

نکته 170 : هر واژه می تواند نقش های متفاوت داشته باشد .

پرسش 1: دربیت

”توحکیمی ،توعظیمی توکریمی تورحیمی / تونماینده ی فضلی توسزاوار ثنایی“ نقش دستوری کدام واژه با بقیه متفاوت است ؟

1) حکیم

2) کریم

3) رحیم

4) فضل

پرسش2 : در مصراع : ” بگفت از جان شیرینم فزون است “ نقش دستوری ضمیر ” م “ چیست ؟

1) مفعول

2) متمم

3) مضاف الیه

4) نهاد

نکته 171 : ضمایر می توانند نقش های مختلفی داشته باشند.

پرسش 1: در بیت :” چو عاجز گشت خسرو در جوابش / نیامد بیش پرسیدن صوابش نقش ضمیر های متصل ” ش“ به ترتیب چیست؟

1) مضاف الیه – مضاف الیه

2) مضاف الیه – متمم

3) متمم – متمم

4) متمم – مضاف الیه

پرسش2 : در دوبیتی زیر نقش ضمیرهای متصل ” ت“ به ترتیب چیست ؟

مکن کاری که بر پاسنگت آیو / جهان با این فراخی تنگت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند / تورا از نامه خواندن ننگت آیو

1) مضاف الیه – متمم – متمم

2) هر سه مضاف الیه

3) هر سه متمم

4) متمم – متمم – مضاف الیه

نکته 172 : ضمایر متصل می توانند نقش های گوناگون داشته باشند .

پرسش 1: در بیت : ” گفت باید حد زند هشیار مردم مست را / گفت هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست“

واژه ی ”هشیار“ درمصراع دومدر چه نقشی به کار رفته است ؟

1) نهاد

2) صفت

3) مفعول

4) مسند

پرسش2 : در کدام گزینه نقش ضمیر متصل ” شان “ با بقیه متفاوت است ؟

1) در برابر کویر از ریشه شان بر می کنند

2) در تنورشان می افکنند که این سرنوشت مقدر آنهاست

3) در نهادساقه شان یا شاخه شان می خشکد

4) این درختان صبور را دوستشان دارند زیراشجاعند

نکته 173 : برای مشخص کردن نقش کلمات ، ابتدا جمله را مرتب می کنیم و سپس نقش کلمات را تعیین می کنیم

پرسش 1: در عبارت :” در امام زاده ای که اهالی معصوم زاده اش می نامند برای سفید کاری گچ به کار برده اند “ نقش کلمات مشخص شده به ترتیب چیست ؟

1) متمم – مفعول – مضاف الیه

2) نهاد – مسند – مفعول

3) نهاد – مضاف الیه – مفعول

4) متمم – مفعول – مفعول

پرسش2 : در عبارت : ” آن کس شیخ را گفت خدایت در بهشت کناد “ نقش ضمیر متصل ” ت“ چیست ؟

1) مضاف الیه

2) نهاد

3) مفعول

4) متمم

نکته 174 : ضمیر متصل ” ش “ و ” م “ می توانند نقش های متفاوتی در جمله بگیرند .

پرسش 1: نقش ضمیر ” ش “ در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

1) بعد چندی که گشودش چشم

2) بس که خونش رفته بود از تن

3) بس که زهر زخم ها کاریش

4) بی خبر بود و نبود ش اعتنا با خویش

پرسش2 : در مصراع ” که سوزان شود هر زمانم جگر “ نقش ضمیر ” م “ چیست ؟

1) اضافی 2) متممی 3) مفعولی 4) نهادی

نکته 175 : ضمیر متصل ” م “ و ضمیر متصل ” ش“ می توانند مفعول و مضاف الیه واقع شوند .

پرسش 1: ”م“ در مصراع ” جهان آفرینم ندارد نگاه “ چه نقشی دارد ؟

1) اضافی

2) متممی

3) نهادی

4) مفعولی

پرسش2 : در کدام گزینه ضمیر ” ش “ نقش اضافی دارد ؟

1) بگفتا هر شبش بینی چو مهتاب

2) بگفتا گر به سر یا بیش خشنود

3) بگفتا گرکسیش آرد فرا جنگ

4) بگفتا دوستیش از طبع بگذار

نکته 176 : ضمیر متصل ” م“ می تواند مضاف الیه و مفعول واقع شود .

پرسش 1: نقش ضمیرهای ” م“ به ترتیب در بیت زیر چیست ؟

” ای آفتاب خوبان می خوشد اندرونم / یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت “

1) اضافی – مفعولی

2) مفعولی – اضافی

3) هر دو اضافی

4) هر دو مفعولی

پرسش2 : ” م“ در مصراع ” عشق او بازاندرآوردم به بند “ چه نقشی دارد ؟

1) نهاد

2) مفعول

3) متمم

4) اضافی

نکته 177 : ضمایر ” مبهم “ می توانند نقش های مختلفی در جمله بگیرند .

پرسش 1: نقش ” آنچه “ در کدام گزینه متفاوت است ؟

1) آنچه می خواست پیش او آورد

2) آنچه تقدیر بود پیش آمد

3) آنچه نادیده چشمت آن بینی

4) آنچه نشنیده گوشت آن شنوی

پرسش2 : در بیت :

” به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت / که ز کوی او غباری به من آر توتیا را کدام گزینه نقشی متفاوت با بقیه دارد ؟

1) توتیا

2) کوی

3) من

4) او

نکته 178 : ضمیر متصل ” ش“ می تواند مضاف الیه و مفعول باشد ضمنا ضمایر اشاره می توانند نقش های مختلفی در جمله داشته باشند .

پرسش 1: در بیت : ” گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شودبدیدم و مشتاق تر شدم

”م“ در مگرم و ”ش “ در ببینمش چه نقشی دارند ؟

1) مفعولی - مفعولی

2) مفعولی – اضافی

3) اضافی – مفعولی

4) نهادی – اضافی

پرسش2 : ضمایر مبهم و اشاره در بیت زیر در کدام نقش دستوری به کار رفته اند ؟

آنچه نشنیده گوشت آن شنوی / وآنچه نادیده چشمت آن بینی

1) نهاد

2) متمم

3) مضاف الیه

4) مفعول

نکته 179 : ضمایر اشاره و ضمایر متصل می توانند مفعول و متمم واقع شوند .

پرسش 1: ضمایر مبهم و اشاره ی موجود در بیت زیر در کدام نقش دستوری به کار رفته اند ؟

آنچه نشنیده گوشت آن شنوی

وآنچه نادیده چشمت آن بینی

1) نهاد

2) متمم

3) مضاف الیه

4) مفعول

پرسش2 : در مصراع :” بیاموزمت کیمیای سعادت “ ضمیر متصل ” ت“ چه نقشی دارد ؟

1) متممی

2) مفعولی

3) اضافی

4) نهادی

نکته 180 : گاهی ضمایر شخصی پیوسته نقش مفعولی دارند

پرسش 1: در کدام گزینه ضمیر شخصی پیوسته نقش مفعولی دارد ؟

1) تا کدامش دست گیرد در خطر

2) حمل دعویش بر محال کنند

3) زنهار تا به یک نفسش نشکنی به سنگ

4) گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم

پرسش2 : در بیت :

” صبحدم چو کلّه بنددآه دودآسای من / چون شفق در خون نشیند چشم خون پالای من“ نهاد مصراع دوم در کدام گزینه آمده است؟

1) کلّه

2) شفق

3) من

4) چشم

 

نکته 181 : اسم و ضمیر می توانند در جمله نقش های متفاوتی داشته باشند .

پرسش 1: با توجه به بیت : ” خواب و خورت ز مرتبه ی خویش دور کرد/ آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی “

کدام گزینه نادرست است؟

1) آنگه = قید

2) بی خواب و خور =مسند

3) ت = متمم

4) خویش اول = مضاف الیه

پرسش2 : ” صبح“ در بیت زیر چه نقشی دارد ؟ ” صبح امید که بُد معتکف پرده ی غیب / گو برون آی که کار شب تار آخر شد“

1) مسند

2) مفعول

3) قید

4)متمم

نکته 182 : اسم می تواند گاهی در جمله ” نهاد “ و گاهی مفعول واقع شود .

پرسش 1: در بیت :” تامل کنان در خطا و صواب / به از ژاژ خایان حاضر جواب نقش کلمه ی تامل کنان چیست ؟

1) قید

2) نهاد

3) مسند

4) مفعول

پرسش2 : در بیت : ” ازآتش دل برون فرستم / برقی که بسوزد آن دهان بند “ کدام گزینه نقش مفعولی دارد ؟

1) برقی

2) آن

3) دل

4) آتش

نکته 183 : اسم می تواند مسند جمله واقع شود .

پرسش 1: در جمله ی ” نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین شهر آن را کهکشان می بینند “ نقش کلمه ی کهکشان چیست ؟

1) مفعول

2) مسند

3) متمم

4) قید

پرسش2 : با توجه به بیت : ” چرخ ار چه رفیع ، خاک پایت / عقل ار چه بزرگ طفل راهت “ نقش کدام کلمه با بقیه متفاوت است ؟

1) طفل

2) بزرگ

3) پای

4)رفیع

نکته 184 : در مشخص کردن نقش کلمات به ترتیب دستوری آنها دقت داشته باشیم .

پرسش 1: در بیت : ” سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی / چه خیالها گذر کردو گذر نکرد خوابی کدام کلمه نهاد نیست ؟

1) خوابی

2) خیال ها

3) امشب

4) آفتابی

پرسش2 : در بیت : ” چوعضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار کلمه ی عضو به ترتیب چه نقشی دارد ؟

1) نهاد – مفعول

2) مفعول – متمم

3) مفعول – مضاف الیه

4) متمم – مفعول

نکته 185 : مسند می تواند هم در جمله های سه جزئی و هم در جمله های چهارجزئی بیاید .

پرسش 1: نقش هیچ در مصراع ” هیچ همچون پوچ عالی نیست “ چیست ؟

1) نهاد

2) قید

3) مسند

4) متمم

پرسش2 : در بیت : ” زبان مختصر عقلان ببند اندر جهان بر من/ که تا چون خود نخوانندم حریص و مفسد و رعنا “ کدام کلمه ” مسند “ نیست ؟

1) حریص

2) ”م“

3) مفسد

4) رعنا

نکته 186 : اسم ممکن است در جمله چند نقش داشته باشد

پرسش 1: ” جان “ در بیت : تن زجان و جان ز تن مستور نیست/ لیک کس را دیدِ جان دستور نیست در کدام نقش دستوری نیامده است ؟

1) مفعول

2) متمم

3) نهاد

4) مضاف الیه

پرسش2 : در بیت: ” آن آبروی چو جوی بود رنج و غصه سنگ / سنگش به جای ماند و آبش زجو رود “ کلمه ” سنگ “ به ترتیب چه نقشی دارد ؟

1) مسند – نهاد

2) مضاف الیه – متمم

3) نهاد – بدل

4) نهاد – مفعول

نکته 187 : ضمایر متصل می توانند مفعول و مضاف الیه واقع شوند .

پرسش 1: دربیت : ” هرچه خواهی در سوادش رنج برد / تیغ صرصرخواهرش حالی سترد ” ش“ در مصراع اول و ” حالی “ در مصراع دوم چه نقشی دارند ؟

1) مضاف الیه – قید

2) متمم – بدل

3) مفعول – قید

4) مضاف الیه – مسند

پرسش2 : در بیت : ” زد بانگ که کیست حاضر امروز/ کز عشق نبوده خاطر افروز نهاد کدام است ؟

1) حاضر

2) بانگ

3) ”که“ در کیست

4) عشق

نکته 188 : ضمایر مشترک مانند ” اسم “ می توانند نقش های متفاوتی داشته باشند .

پرسش 1: نهادهای عبارت :” هر کس چهل روز خویشتن را برای خدا خالص گرداند چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود “ کدام است ؟

1) خویشتن – حکمت

2) خدا – زبان

3) هرکس – قلب

4) هرکس- چشمه های حکمت

پرسش2 : در کدام گزینه ” آتش “ نقش نهادی دارد ؟

1) چو ازکوه آتش به هامون گذشت / خروشیدن آمد ز دشت و ز شهر

2) یکی بی زیان مرد آهنگرم / زشاه آتش آید همی بر سرم

3) آتش است این بانگ نای و نیست باد / هر که این آتش ندارد نیست باد

4) یکی دشت با دیدگان پر زخون که تا او کی آید ز آتش برون

نکته 189 : برای اینکه بتوانیم آسان تر نقش کلمات را در جمله تعیین کنیم ابتدا ترتیب دستوری آنها را رعایت می کنیم.

پرسش 1: با توجه به شعر زیر نقش دستوری کدام گزینه درست است ؟

” نگران با من استاده سحر – صبح می خواهد از من – کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر “

1) نگران = نهاد

2) صبح = نهاد

3) مبارک دم او = نهاد

4) این قوم به جان باخته = مفعول

پرسش2 : در بیت : ” همان به کزین زشت کردار دل / بشویم کنم چاره ی دل گسل “ نقش دستوری کدام کلمه نادرست است ؟

1) به = مسند

2) دل = نهاد

3) زشت کردار=متمم

4) همان = نهاد

نکته 190 : ضمیر متصل ” م “ می تواند مضاف الیه باشد .

پرسش 1: در بیت : ” گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم ضمیر ” م“ در کدام نقش متفاوت است ؟

1) گفتم

2) ببینم

3) مگرم

4) بدیدم

پرسش2 : در مصراع :” عمخوارم و اختراست خونخوارم “ نقش ”م“ در ” خونخوارم “ چیست ؟

1) نهاد

2) متمم

3) مفعول

4) مضاف الیه

نکته 191 : گاهی ممکن است ضمایر متصل در جای اصلی خود قرار نگرفته باشند .

پرسش 1: در کدام گزینه ” م“ در جای اصلی خود قرار نگرفته است ؟

1) نبرّم از تو امّید ای نگارین

2) بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

3) زمانه دست تو دادم کلید

4) چندت کنم حکایت شرح این این قَدَرکفایت

پرسش2 : در مصراع ” بشد تیز رهّام با خود وگبر “ ” رهّام “ چه نقشی دارد ؟

1) نهاد

2) مسند

3) بدل

4) متمم

نکته 192 : ضمیر متصل ” ش“ می تواند مفعول و مضاف الیه واقع شود . ضمنا در جمله ی مرکب جمله ای که پس از پیوند .......ساز می آید جمله پیرو ( وابسته ) نامیده می شود .

پرسش 1: ” ش“ در کدام گزینه نقش متفاوت دارد ؟

1) بگفتا گر به سریا بیش خشنود

2) بگفتا گر کسیش آرد فراچنگ

3) گرم و خونین به منش باز آری

4) تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

پرسش2 : در جمله ی مرکب ” اسفندیار خوب می دانست که رستم سزاوار بند نیست “ نقش جمله ی پیرو ( رستم سزاوار نیست ) چیست ؟

1) مفعول

2) نهاد

3) مضاف الیه

4) متمم

نکته 193 : ضمیر متصل ” ت “ می تواند مفعول و مضاف الیه واقع شود .

پرسش 1: نقش ضمیر ”ت“ در کدام مصراع با بقیه فرق دارد ؟

1) سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد

2) هر که شدت حلقه ی در زود برد حقّه ی زر

3) وگر نه که پایت همی گور جست

4) سرت زآسمان بگذرد در شکوه

پرسش2 : ”ت“ در کدام مصراع نقش متفاوت دارد ؟

1) تا به جایی رساندت که یکی

2) هر که شدت حلقه ی در زود برد حقّه ی زر

3) تا چ

نویسنده : میکاییل ; ساعت ٥:۱۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٤
comment نظرات () لینک

مطالب اخیر اطلاعیه THE HISTORY of KURDISH MUSIC تاریخ موسیقی کردستان _ کتابی به زبان کردی پیچ‌خوردگی پا منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی نیکی و بدی - پائولو کوئیلو آیا خدا با بندگان خود سخن میگوید ؟ واکسن آبله آموزش خود هیپنوتیزم ساده Relaxation میزان تحصیلات و سال تولد هنرمندان
کلمات کلیدی وبلاگ عکس جالب (٤٥) داستان خاطره (٤٥) روانشناسی (٤٢) سلامت (۳٢) طنز (٢٩) داستان کوتاه (٢٩) عکس های بازیگران،افراد مشهور و (٢٥) علمی (٢٤) آموزشی مانند انگلیسی و موسیقی و (۱٩) عکسهای جدید چهره ها در شبکه های اجتماعی (۱٧) عکسهای جدید شبکه های اجتماعی (۱٦) پزشکی (۱٥) درس ،تدریس ،جزوه و (۱٥) وقایع تاریخی (۱٤) سرگرمی (۱٢) طبیعت و محیط زیست (۱٢) عشق (۱۱) زندگی شهری (۱۱) دانلود رایگان کتاب (۱۱) سینما بازیگری (۱۱) عکس های خانوادگی چهره های مشهور (۱۱) شعرهای گلچین شده (۱٠) جک - لطیفه (۱٠) مناطق زیبا و گردشگری (٩) بازیگران در اینستاگرام (٩) عکس خنده دار (٩) ادبی (٩) سیاسی (۸) زن (۸) مذهبی (۸) تکنولوژی (۸) احادیث و سخنان پیامبران و امامان (۸) نیایش (٧) اقتصادی (٧) موفقیت (٧) راهنمای حل جدول (٧) روابط زن و شوهری (٧) ماه رمضان (٦) موبایل (٦) جملات بزرگان (٦) پند ها و جملات قصار (٦) مطالب با ترجمه ی انگلیسی (٥) ورزش (٥) ثروتمند شدن (٥) غذای سالم (٥) زندگی نامه (٥) مطالب انگلیسی (٥) راهنمای جدولی (٥) داعش (٥) کتاب دانشگاهی (٥) نقل و انتقالات فوتبال (٥) کسب درآمد (٤) funny (٤) اجتماعی (٤) پرسپولیس (٤) حیات وحش (۳) عکاسی (۳) ریاضی (۳) قرآن (۳) ادبیات (۳) استقلال (۳) رابطه با جنس مخالف (۳) طنز تلخ (۳) کتاب شعر (۳) سوم راهنمایی (۳) افراد مشهور (۳) اطلاعات عمومی (۳) خرید لوازم خانه (۳) سریال شمعدونی (٢) چهره ها در شبکه‌های اجتماعی +عکس (٢) منابع کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی (٢) نظریه‌های جامعه‌شناسی (٢) آشپزی و (٢) دزدی و اختلاس (٢) donyayejadval (٢) آموزش حل جدول (٢) خواندنی (٢) relaxation (٢) ایران باستان (٢) اول دبیرستان (٢) آیا میدانید که (٢) والیبال (٢) عربستان (٢) نجوم (٢) سعدی (٢) دبیرستان (٢) ابوسعید ابوالخیر (٢) خودرو و اتوموبیل (٢) گوشی های هوشمند (٢) شناخت زنان (٢) کنکور (٢) سپندار مذگان (٢) نوکیا (٢) sms (٢) اسلام (٢) دیجیتال (٢) امیرکبیر (٢) مشاهیر ایران (٢) آموزش خود هیپنوتیزم ساده (٢) عکس های بامزه و ناز از کوچولوها (٢) ترفندهای عکاسی (٢) لغات جدولی (٢) علی علیه‌السلام (٢) نهج‌البلاغه (٢) لیگ جهانی (٢) زمین از فضا (٢) واکسن آبله (۱) نگار عابدی (۱) راکتورهای هسته ای (۱) عکس سلفی (۱) کد های مخفی گوشیهای نوکیا (۱) نویسندگان ایرانی معاصر (۱) فهرست نویسندگان ایرانی و جهان (۱) نویسندگان جهان و آثارشان (۱) بازیگران با همسرانشان (۱) فرهنگ نام های ایرانی (۱) چگونه جدول ضرب را یاد بگیریم (۱) صعود تیم ملی والیبال ایران (۱) ابوبکر بغدادی (۱) عجیب‌ترین و زیباترین میوه‌های جهان (۱) تصاویر متفاوت از چهره های مشهور در شبکه های اجتماع (۱) چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (۱) نا آرامی‌های اجتماعی و امداد و نجات (۱) اوزان و مقیاسها (۱) مجموعه سوالات آمادگی دفاعی (۱) عدم نمایش شماره (۱) عدم نمایش شماره تلفن (۱) سوالات حرفه و فن دوم راهنمایی (۱) طرز تهیه زولبیا، بامیــه و گوش فیل (۱) شهرهایی که برای زندگی مناسب نیستند! (۱) راهنمای عملی خرید ‌هارد اکسترنال (۱) تصاویر منتشر نشده از زندگی ابوبکر بغدادی، رهبر &q (۱) نقش شیرین در سریال شمعدونی (۱) فیلم ایرانی آوازهای سرزمین من (۱) نقش زهره در سریال شمعدونی (۱) سریال جاده قدیم (۱) شهرام حقیقت (۱) مسعود زریبافان (۱) فلمینگ (۱) سریع ترین های جهان (۱) چند راهنمایی برای بنزین زدن (۱) آرایش زنان (۱) جک ریمر (۱) آمادگی دفاعی (۱) ارزش زن (۱) سعود الفیصل (۱) اسامی ایران باستان (۱) برندگان جایزه نوبل (۱) سرقت موبایل (۱) آیا میدانید که (۱) انیشتین و راننده اش (۱) جنگ خاورمیانه (۱) حقوق والدین (۱) عکس های ماهواره ای (۱) مشاهیر موسیقی ایران وجهان (۱) بلندترین آبشارهای جهان (۱) شهرهای ایران به تفکیک استان (۱) انواع غذاهای ایرانی (۱) انواع آش های ایرانی (۱) انواع کباب و ساندویچ (۱) انواع پلو و خورش (۱) امیر ارسلان نامدار (۱) اینستاگرام (۱) حقوق فرزندان (۱) بهرام بهرامیان (۱) قاسم سلیمانی (۱) ادوارد جنر (۱) اسلام و صلح (۱) به خاطر داشته باش (۱) انواع متمم (۱) محتشم احمدی نیا (۱) شرکت بریتیش تله کام (۱) میلاد فخرالدینی (۱) نحوه نوشتن فهرست منابع (۱) ۵۰ تصویر تاریخی که هرگز نباید از دست بدهید (۱) اشتباهاتی که در دهه 30 زندگی انجام می دهیم (۱) مجموعه قوانین و مقررات استخدام کشوری (۱) سوسن‌ زادخوش‌ (۱) رابط فصلنامه‌ به ورز - لرستان‌ (۱) عکسهای هنرمندان در پانزدهمین جشن سینمایی حافظ (۱) پانزدهمین جشن سینمایی حافظ (۱) it is so cool to be a man (۱) آشپزی و (۱) one day an employee sends an email letter to his b (۱) مطالب طنز انگلیسی (۱) اخلاق و جنگ (۱) اسلام و اسیران (۱) پیامبر صلح (۱) کولر آبی یا گازی (۱) گرما و راه چاره (۱) رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی (۱) اصول پیاده روی (۱) هفت راه برای رفع مشکلات مالی (۱) بیماری و پاداش (۱) استغفار و ناامیدی (۱) حرف خودت را بزن (۱) نکته ها و درس های استراتژیک (۱) نقش زنان در دفاع (۱) دفاع زنان در جنگ (۱) اسلام و دفاع زنان (۱) دفاع زنان در جنگ های مختلف (۱) تصاویری از حواشی دومین پیروزی برابر امریکا (۱) والیبال یران آمریکا (۱) تصاویری از دختران رپ‌خوان افغان (۱) وقتی معماری مساجد دگرگون می‌شود (۱) تصاویر مسجدی نو و عجیب (۱) تحلیل شخصیت از روی نوع دوش گرفتن در حمام (۱) تصورات غلط درباره ازدواج (۱) تعیین هدف برای موفقیت (۱) تفاوتهای من و رئیسم طنزتلخ (۱) ۱۷ اقدام روزانه برای اینکه باهوش تر باشید (۱) تصاویر کمیاب از آلبوم دیده نشده خاندان پهلوی (۱) تصاویری از مهمانداران خطوط هوایی خارجی و ایرانی (۱) مهمانداران خطوط هوایی خارجی و ایرانی (۱) عکس نوشته های طنز باحال عمویی (۱) چگونه در عکس ها بهتر دیده شویم!؟ (۱) اسمارت فون ه (۱) عکس های خنده دار از شکلک های بامزه با انگشت (۱) عکس های ساحل بکرانی نی نی سریال دردسرهای عظیم (۱) دردسرهای عظیم 2 (۱) ساحل بکرانی (۱) عکس های دیدنی از نقاشی های 3 بعدی روی بشقاب (۱) هنرمند ژاکلین poirier (۱) چگونه راحت تر روزه بگیریم؟ (۱) بزرگترین باغ گل جهان در عمق صحرای سوزان دوبی (۱) ۷ درس موفقیت در زندگی از سخنان بُرُس لی (۱) برس لی bruse lee (۱) عکس های جالب مبارزه زنان با آرایش (۱) مبارزه زنان با آرایش (۱) تصاویر شگفت انگیز ماهواره ای از زمین (۱) زنانی که با عملکرد غیرعادی خود در زمانه‌شان ماندگا (۱) روش های خانگی درمان پشه گزیدگی (۱) پشه گزیدگی (۱) دکل گمشده (۱) پروفسور حسابی (۱) عکس سه بعدی (۱) غزلیات سعدی (۱) مثنوی معنوی (۱) هیپنوتیزم (۱) کرباسچی (۱) کراک (۱) آتنه فقیه نصیری (۱) چای سبز (۱) چرچیل (۱) فست فود (۱) انیشتین (۱) پدر و مادر (۱) امتحان (۱) کتاب قرآن (۱) زیست شناسی (۱) دوبی (۱) روزه (۱) تفکر خلاق (۱) مو (۱) داستان عشق (۱) حضرت محمد (ص) (۱) هالیوود (۱) اعتیاد (۱) رپ (۱) تجربی (۱) سرطان (۱) تلویزیون (۱) مولانا (۱) ازدواج (۱) لوگو (۱) دروغ (۱) فیزیک (۱) شیمی (۱) یادگیری (۱) مقاله (۱) قیامت (۱) سامسونگ (۱) احمد شاملو (۱) افغانستان (۱) ایران (۱) مالاریا (۱) بوستان سعدی (۱) مشاهیر موسیقی (۱) سید مظلوم (۱) 40 توصیه برای لذت بردن از زندگی (۱) افسانه پاکرو (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) سام درخشانی (۱) مریلین مونرو (۱) پاسخ جالب آلبرت انیشتین به مریلین مونرو (۱) شهرهای ایران (۱) خاندان پهلوی (۱) نیکی و بدی (۱) دنیای حیوانات (۱) لویی پاستور (۱) کار و استخدام (۱) تربیت فرزندان (۱) تغییر عادت منفی به مثبت (۱) آش شله قلمکار (۱) اثر پروانه‌ای (۱) آب درمانی (۱) قرائتی (۱) رزمایش (۱) دوم راهنمایی (۱) عرفان نظر آهاری (۱) بی خوابی (۱) پائولو کوئیلو (۱) پیاده‌روی (۱) علی کریمی (۱) آنتوان چخوف (۱) حرفه و فن (۱) آلبرت انیشتین (۱) لئوناردو داوینچی (۱) ترین ها (۱) موسیقی پاپ (۱) مواد مخدر (۱) ویکتور هوگو (۱) عکس بازیگران (۱) کیک (۱) بهنام صفوی (۱) گابریل (۱) احمدی نژاد (۱) علی اکبر دهخدا (۱) انرژی هسته ای (۱) خلیج های دنیا (۱) دانستنی ها، آیا میدانید (۱) زبان های رایج و رسمی دنیا(بترتیب الفبا):راهنم (۱) زبان های رایج و رسمی دنیا (۱) اسامی برندگان نوبل ادبی از آغاز تا سال 2007 میلادی (۱) راهنمای انتخاب اسم ایرانی (۱) راهنمایی در انتخاب اسم ایرانی (۱) نام پارسی (۱) دانلود رایگان کتاب امیر ارسلان نامدار (۱) کتاب امیر ارسلان نامدار (۱) شعر فوق العاده " وای دل دیوانه ام زین دشمن ه (۱) وای دل دیوانه ام زین دشمن همخانه ام (۱) دانلود رایگان ترجمه فارسی قرآن (۱) ترجمه فارسی قرآن (۱) المیپاد کشوری ریاضی از سال 79 تا 92 به همراه پاسخن (۱) سوالات شیمی کنکور ریاضی و تجربی تفکیک هر فصل به (۱) کارنامه کنکور سراسری (۱) دانلود رایگان کتاب تفسیر قرآن قرائتی (۱) دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی1 آیت الله جعفر سب (۱) دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی1 (۱) آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی (۱) دانلود رایگان دیوان حافظ (۱) مجموعه قطعات حافظ (۱) دانلود مجموعه کامل غزلیات سعدی (۱) کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم (۱) دانلود رایگان کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم جمعی ا (۱) میزان تحصیلات و سال تولد هنرمندان (۱) سال تولد هنرمندان (۱) تحصیلات هنرمندان (۱) آموزش خود هیپنوتیزم ساده relaxation (۱) ال کامپیر (۱) آیا خدا با بندگان خود سخن میگوید ؟ (۱) خواجه حسن مودب (۱) نیکی و بدی - پائولو کوئیلو (۱) آیا داعش هم مرز ایران می شود؟ + نقشه (۱) اعترافات تکان‌دهنده فرمانده ارتش زنان داعش (۱) پیام صادقیان‌ (۱) شاه‌ماهی منصوریان در تور مظلومی +جدول عملکرد (۱) امین حاج‌محمدی (۱) ایران چطور به مرحله بعد لیگ جهانی صعود می کند؟(+ج (۱) کمال‌الدین کامیابی‌نی (۱) ثروتمندترین زن جهان (۱) ماریو شاراپوآ (۱) هر کس بردگی زنان را تحریم کند، کافر است! (۱) صالح الفوزان (۱) شیوخ سعودی (۱) بردگی زنان (۱) علی کریمی به امیر جعفری بدل زد (۱) آماده‌باش داعش برای جنگ با آنکارا (۱) تصاویری عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات (۱) داستان خلقت زن فدر و منزلت زن (۱) شعر زن بودن (۱) آلفای قبل از خواب (۱) افکار سازنده (۱) شعر بازی گران تئاتری به نام “ دنیای جدید مان” (۱) آنچه انرژی فعال را خنثی میسازد (۱) آنچه دختران تمایل دارند تا پسران بدانند (۱) اندیشه توانگر (۱) داستان "ای کاش " (۱) این 4 میوه دوست داشتنی (۱) حقوق زن و شوهر نسبت به هم در قرآن و احادیث (۱) باورهای زنگ زده ، اندیشه های منجمد (۱) فرهنگ و توسعه (۱) داستان "بخت بیدار" (۱) پاسخ استاد علی اکبر دهخدا به دعوت رییس اداره اطلاع (۱) تأثیر رنگها بر تفکر و خلاقیت و استفاده در محیط های (۱) جاناتان دی ولسلی تایلور (۱) تاریخچه :ساندویچ در ایران از دیروز تا امروز (۱) ساندویچ فروشى (۱) تصاویر حواشی پیروزی ایران برابر امریکا (۱) روزه داری با نوشیدنی های سنتی (۱) 22 سرانجام ناخوشایند در صورت کم خوابی (۱) اقداماتی که باید پس از سرقت یا گم شدن گوشی خود انج (۱) تصاویری از کارگاه پخت زولبیا و بامیه (۱) تصاویری کمتر دیده شده از ایران در دوران پهلوی (۱) منا بع کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعه (۱) منابع رشته مطالعات زنان (۱) روش تحقیق در علوم‌اجتماعی (۱) …حوزه‌های جامعه‌شناسی (۱) پیچ‌خوردگی پا (۱) چطور می‌توانیم بفهمیم که مچ پا یا زانویمان پیچ خو (۱) برای درمان پیچ‌خوردگی چه اقداماتی می‌توانیم انجام (۱) برخی افراد به‌ طور مکرر دچار پیچ‌خوردگی می‌شوند، آ (۱) the history of kurdish music (۱) تاریخ موسیقی کردستان (۱) کتابی به زبان کردی (۱) the history of kurdish music تاریخ موسیقی کردستان (۱) ترسناک ترین هیولاهای دنیای زیر آب+ عکس (۱) فضانوردی و (۱) عرفان و عرفا (۱) سخنرانی و فن بیان (۱) دانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی 2 آیت الله جعفر س (۱) دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری (۱) دانلود رایگان کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دکتر (۱) ذینی (۱) valantine (۱) حافظه ، هوش و (۱) اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛ (۱) خنده بازار دااااااااااااااااااغ آخر هفته (۱) بهنام صفوی به بیماری سرطان مبتلا شد!! (۱) عکس افسانه پاکرو در خارج از کشور!! (۱) آثار آب درمانی در بدن (۱) بازیگران بهمراه همسران و خانواده در فرش قرمز جشن ح (۱) ارتباط موثر اجتماعی وموفقیت (۱) ارزش! value! (۱) خاطرات چرچیل!! (۱) آسیب شناسی عشق در نگاه سنتی و مدرن (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب